Novinky


 • Právne poradenstvo pri predaji bytov SKY PARK

  o nás

  Naša kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo klientovi v súvislosti s developmentom a realizáciou výnimočného rezidenčného a administratívneho projektu v centre Bratislavy, navrhnutého svetoznámou architektkou Zahou Hadid. Právne poradenstvo zahŕňalo aj prípravu a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s predajom rezidenčných jednotiek verejnosti. Okrem toho poskytujeme klientovi kontinuálnu podporu pri výstavbe projektu na dennej báze podľa požiadaviek klienta.

   čítať viac
 • Komplexné poradenstvo v realitných projektoch Rosum a Nová Terasa II

  o nás

  Advokátska kancelária Škubla & Partneri poskytovala v roku 2016 právne poradenstvo významnému developerovi v súvislosti s výstavbou a financovaním viacerých realitných projektov v Bratislave a v Košiciach.

  Medzi tieto projekty patril i projekt administratívnej budovy Rosum – office centrum, nachádzajúci sa v širšom centre hlavného mesta. Projekt má okrem atraktívnych kancelárskych priestorov poskytovať aj plochy pre obchod a služby.

  Právne poradenstvo klientovi tiež poskytujeme vo vybraných právnych otázkach súvisiacich s výstavbou projektu Nová Terasa, realizovaného v lukratívnej časti mesta Košice v susedstve historického centra.


   čítať viac
 • Nové civilno-procesné kódexy

  právne

  Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové civilno-procesné kódexy, ktoré sú výsledkom rekodifikácie občianskeho práva procesného a nahrádzajú zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a to zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadokzákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok a zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Úplne nová právna úprava sa ukázala ako najvhodnejší spôsob riešenia, vzhľadom na nespočetné novelizácie Občianskeho súdneho poriadku, ktoré spôsobovali jeho značnú neprehľadnosť a narušenie obsahovej i logickej nadväznosti textu zákona. Cieľom tejto právnej úpravy je najmä zlepšenie vymožiteľnosti práva a zabezpečenie rýchleho a spravodlivého súdneho konania, čo sa má zabezpečiť najmä prostredníctvom nových procesno-právnych inštitútov.


  Zákony boli vytvorené Rekodifikačnou komisiou pre Občiansky súdny poriadok, ktorá bola kreovaná ministrom spravodlivosti v roku 2012. Jej členmi boli odborníci z rôznych oblastí práva – sudcovia, advokáti, exekútori či právni teoretici.

   čítať viac
 • Financovanie „Rezidencie Pri Mýte“

  o nás

  Naša spoločnosť poskytovala právne poradenstvo developerovi v súvislosti s financovaním výstavby úspešného rezidenčného projektu „Rezidencie Pri Mýte.“

   čítať viac
 • Akvizícia Sberbank

  o nás

  Akvizícia Sberbank Slovensko. Škubla & Partneri asistovali klientovi ako kupujúcemu pri nadobudnutí Sberbank Slovensko. Ako generálny právny poradca Škubla & Partneri sprevádzajú klienta celým akvizičným procesom od hĺbkového pred-akvizičného auditu, rokovaní ohľadne SPA, plnenia odkladacích podmienok, a v regulačných procesoch získania súhlasu Protimonopolného úradu SR a ECB s nadobudnutím banky.

   čítať viac
 • Ocenenia pre Škubla & Partneri v súťaži Právnická firma roka 2016

  o nás

  Vo štvrtom ročníku súťaže Právnická firma roka 2016, ktorú organizoval Týždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK získala naša kancelária viacero ocenení.


   čítať viac
 • Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

  právne

  Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlásený v Zbierke zákonov dňa 25. februára 2016 ako zákon č. 91/2016 Z. z. Týmto zákonom sa do nášho trestného práva zavádza tzv. priama trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb, ktorá nahrádza doterajší koncept tzv. nepriamej resp. pseudo trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. Narúša sa tak doterajšie vnímanie trestnoprávnej zodpovednosti len ako zodpovednosti fyzickej osoby a dochádza k prelomeniu jej prísne individuálneho charakteru. Zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a samotné trestné konanie vedené proti právnickým osobám.

   čítať viac
 • Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s rekodifikáciou OSP

  právne

  V súvislosti s rekodifikáciou občianskeho práva procesného bol prijatý zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. Ako je uvedené v dôvodovej správe, cieľom tohto právneho predpisu je najmä zosúladenie právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s právnou úpravou nových civilno-procesných kódexov. Obsahuje najmä zmeny technického charakteru a zmeny v terminológii.


   čítať viac
 • Zákon o e-governmente

  právne

  Dňa 1. mája 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Na základe tohto zákona  vzniká právnickým osobám povinnosť komunikovať s orgánmi verejnej moci pomocou ústredného portálu www.slovensko.sk – t.j. elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky, zriadenej a aktivovanej Úradom vlády SR. Fyzickým osobám resp. SZČO takáto povinnosť nevzniká, nakoľko používanie tejto formy komunikácie s orgánmi verejnej moci je pre tieto osoby dobrovoľné. Pre komunikáciu prostredníctvom elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente je potrebné disponovať občianskym preukazom s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom, ktoré je potrebné si vybaviť na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v kontaktných centrách Ministerstva vnútra SR. 

  V súvislosti s procesom povinnej aktivácie elektronických schránok právnickým osobám, ktorá sa začne 1. augusta 2016  bolo tiež Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu vydané Usmernenie k postupu pri aktivácii elektronických schránok podľa § 60 ods. 10 zákona o e – Governmente zo dňa 11. júla 2016.


   čítať viac
 • Koncentrácia Penty a Petit Press

  právne

  Dňa 3. júna 2016 schválil Protimonopolný úrad SR koncentráciu, ktorá spočíva v spoločnej kontrole nad jedným z najvýznamnejších vydavateľstiev na Slovensku, vydavateľstvom Petit Press, a.s. spoločnosťami  Prvá slovenská investičná skupina, a.s., ktorá vykonávala kontrolu nad podnikateľom aj v minulosti a PENTA INVESTMENTS LIMITED, ktorá už v tejto oblasti pôsobí aj prostredníctvom najväčšej slovenskej mediálnej spoločnosti News and Media Holding, a.s.

   čítať viac
 • Financovanie akvizície akcií EM&F

  Naša spoločnosť poskytovala v marci 2016 komplexné právne poradenstvo syndikátu bánk v súvislosti s poskytnutím úverového financovania slovenskému investorovi za účelom nepriameho nadobudnutia akcií poľskej spoločnosti EMPIK MEDIA & FASHION S.A.

   čítať viac
 • Pro bono

  V súčinnosti so Slovenskou katolíckou charitou poskytujeme právnu pomoc obetiam trestnej činnosti. Ide o ľudí v núdzi, ktorí si právnika nemôžu dovoliť a sú obeťami závažnej trestnej činnosti a aj preto si nedokážu sami pomôcť.

   čítať viac