Zákon o osobitnom odvode pre obchodné reťazce

Od 1. januára 2019 vstúpila do účinnosti pomerne diskutovaná právna úprava osobitného odvodu obchodných reťazcov – zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“).


Ako uvádza dôvodová správa, Zákon vychádza zo strategických hospodárskych záujmov Slovenskej republiky zabezpečiť, resp. priblížiť sa k vlastnej potravinovej sebestačnosti. Osobitný odvod obchodných reťazcov má zabezpečiť spravodlivejšie prerozdelenie pridanej hodnoty v rámci dodávateľského potravinového reťazca od prvovýroby cez spracovanie potravín až po predaj, v rámci ktorého sú práve obchodné reťazce tými subjektmi, ktoré svojím dominantným postavením túto požadovanú rovnováhu narúšajú. Cieľom Zákona je akumuláciou finančných prostriedkov a ich následnou redistribúciou podporiť domácu poľnohospodársku výrobu.


Na koho sa zákon vzťahuje?

Za obchodný reťazec sa na účely zákona považuje zoskupenie obchodných prevádzkarní za kumulatívneho splnenia dvoch základných podmienok, a to, že tieto prevádzky:

· používajú rovnaké, resp. vzájomne zameniteľné označenie obchodným názvom, a

· sú prevádzkované tým istým podnikateľom alebo vzájomne majetkovo alebo personálne prepojenými podnikateľmi.


Osobitný odvod obchodných reťazcov sa však vzťahuje iba na tie obchodné reťazce, ktoré sú po naplnení vyššie uvedených podmienok zároveň prevádzkovateľom potravinárskeho podniku, majú prevádzky aspoň v 15% všetkých okresov, ktoré majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity, a ich čistý obrat tvorí aspoň 25% z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi.
Zákon zároveň ponúka negatívne vymedzenie pojmu obchodný reťazec keď uvádza, že obchodným reťazcom nie je:

· zariadenie spoločného stravovania,

· malý podnik a stredný podnik (viď čl. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení),

· obchodný reťazec, ktorý je výrobcom potraviny a ktorý predáva potraviny konečnému spotrebiteľovi, pričom najmenej 80 % jeho čistého obratu pochádza z predaja potravín, ktoré vyrobí,

· obchodný reťazec, ktorý je majetkovo prepojený s výrobcom potraviny podľa písmena c), pričom najmenej 80 % jeho obratu pochádza z predaja potravín, ktoré vyrobí výrobca, s ktorým je majetkovo prepojený,

· obchodný reťazec, u ktorého najmenej 80 % jeho obratu pochádza z predaja potravín jednej triedy.


Výpočet odvodu

Základom odvodu  je čistý obrat obchodného reťazca (ČOt) za príslušné odvodové obdobie (t)(). Do základu odvodu sa však nezapočítava čistý obrat obchodných prevádzkarní, ktoré sa nachádzajú buď (i) v najmenej rozvinutých okresoch a ktoré majú najviac desiatich zamestnancov, alebo (ii) v obci, kde sú najviac tri obchodné prevádzkarne, ktoré predávajú potraviny konečnému spotrebiteľovi.
Odvodovým obdobím (O) sú tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace príslušného účtovného obdobia. Prvé odvodové obdobie sa začína prvý deň príslušného účtovného obdobia a posledné odvodové obdobie sa končí posledným dňom tohto účtovného obdobia. V prípade, že nie je možné splniť podmienku troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, odvodovým obdobím je počet aj začatých kalendárnych mesiacov príslušného účtovného obdobia.
Sadzba (S) odvodu je 2,5 %.
Odvod za odvodové obdobie, okrem posledného odvodového obdobia, sa vypočíta ako súčin základu odvodu a sadzby odvodu.


Odvod (t) =  ČOt * S


V prípade posledného odvodového obdobia sa odvod vypočíta ako súčin čistého obratu za celé príslušné účtovné obdobie (ČOr) a sadzby odvodu, od ktorého sa odpočítajú odvody za predchádzajúce odvodové obdobia príslušného účtovného obdobia.


Odvod 4 = ČOr  *  S  -  (Odvod 1 + Odvod 2 + Odvod 3)


V prípade, ak sú odvody za predchádzajúce odvodové obdobia príslušného účtovného obdobia vyššie ako súčin čistého obratu za celé príslušné účtovné obdobie a sadzby odvodu, na rozdiel sa neprihliada.


Obchodný reťazec odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 5 000 EUR.


Platenie odvodu

Odvod sa uhrádza na účet správcu dane príslušného na správu dane z príjmov daného obchodného reťazca, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odvodovom období. Obchodný reťazec je povinný doručiť správcovi odvodu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po odvodovom období písomné oznámenie o výške odvodu, ktoré je povinný predložiť na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky.


V prípade, ak obchodný reťazec nepodá vyššie spomínané oznámenie, a to či už za niektoré odvodové obdobie v rámci príslušného účtovného obdobia, či za celé účtovné obdobie, resp. toto oznámenie podá bez vypočítanej výšky odvodu, správca odvodu vydá rozhodnutie, v ktorom sám určí výšku odvodu v závislosti od dôvodu vady oznámenia. Rozhodnutie o vyrubení odvodu nadobúda právoplatnosť doručením obchodnému reťazcu, pričom tento je povinný uhradiť odvod v rozhodnutím stanovenej výške do 15 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o vyrubení odvodu možno podať odvolanie, ktoré však nemá odkladný účinok.


Na konanie podľa Zákona sa subsidiárne použije Daňový poriadok.


Zákon zároveň novelizáciou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zavádza uhradený odvod ako súčasť základu dane obchodných reťazcov (§ 17 ods. 19 písm. k) zákona o dani z príjmov).


Zodpovednosť za porušenie povinností

V prípade, ak obchodný reťazec nepodá oznámenie o výške odvodu alebo nezaplatí odvod vo vyrubenej výške najneskôr do troch dní od splatnosti odvodu, správca odvodu mu uloží pokutu vo výške 0,2 % zo súčtu posledných známych výnosov z prevádzkovej a finančnej činnosti za predchádzajúce účtovné obdobie. Obchodný reťazec, ktorý nemá predchádzajúce účtovné obdobie bude sankcionovaný vo výške 0,2 % zo súčtu výnosov z prevádzkovej  a finančnej činnosti za príslušné účtovné obdobie po skončení tohto účtovného obdobia.


V prípade, ak bol odvod obchodného reťazca vyrubený rozhodnutím správcu odvodu, a tento obchodný reťazec uhradil v inej než vyrubenej výške, správca odvodu uloží pokutu vo výške 10% dlžnej sumy odvodu.
Dlžná suma odvodu po lehote splatnosti je nedoplatkom na odvode, na ktorého vymáhanie sa primerane použijú ustanovenia Daňového poriadku.


Povinnosť platiť odvod podľa tohto zákona má obchodný reťazec počnúc prvým odvodovým obdobím patriacim do účtovného obdobia, ktoré sa začína po 31. decembri 2018.