Úvahy nad niektorými aspektami tzv. plošného testovania na COVID-19 z pohľadu zdravotníckej legislatívy

A. ÚVOD

1. Príslovie hovorí: „cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami“. Ako my právnici hovoríme, pri uplatnení teleologického výkladu to znamená, že nestačí mať úmysel dosiahnuť dobro, ale treba byť aj schopný zvoliť spôsobilý a proporcionálny prostriedok na dosiahnutie tohto zamýšľaného dobra; a len tak mimochodom, ide aj o kritérium zvažované v rámci testu ústavnosti opatrenia.
 
2. V rámci vyhláseného núdzového stavu vláda SR svojím uznesením č. 693 z 28. 10. 2020 obme-dzila slobodu pohybu (laicky povedané – zaviedla zákaz vychádzania) na obdobie od 2. 11. do 8. 11. 2020 v podstate pre všetkých s výnimkou osôb, ktoré sa nenechali „dobrovoľne“ testovať v rámci tzv. plošného testovania.  

3. Predmetom tohto článku nie je politický postoj ani kritika vlády z pozície politického presvedče-nia autorov. Ctíme si zásadu, že advokát má byť vo svojich verejných vyjadreniach politicky zdr-žanlivý. 

4. Úlohou každého právnika by malo byť v rámci výkonu svojej profesie usilovanie sa o zachovanie a posilňovanie právneho štátu. Tento kritický článok má byť práve príspevkom v tomto zmysle. Kritická diskusia o chybách má smerovať k ich odstráneniu do budúcnosti. 

5. Predmetom kritiky tohto článku je právne chybný postup štátnych orgánov. Treba si v tejto súvislosti pripomenúť, že podstatou právneho štátu je predovšetkým právny proces. Ďalej, že existuje aj niečo, čomu sa hovorí materiálne chápanie právneho štátu. Orgány verejnej moci sú povinné postupovať v súlade s dikciou ústavy a princípmi, na ktorých je ústava postavená. To v prípade orgánov verejnej moci demokratického a právneho štátu znamená, že tieto orgány pre-dovšetkým vyhodnotia, či situácia, s ktorou sú konfrontované, si vyžaduje aktívny prístup verej-nej moci; inak povedané, či je tu legitímny cieľ, ktorý sa má dosiahnuť aktívnym prístupom. Ďa-lej, každý orgán musí vyhodnotiť, či riešenie situácie patrí do jeho pôsobnosti. Následne musí vyhodnotiť všetky riešenia, ktoré sú spôsobilé tento cieľ dosiahnuť. A napokon, treba z týchto spôsobilých riešení vybrať to, ktoré je najšetrnejšie, a to najmä k základným ľudským právam a slobodám. Ak orgány verejnej moci takto nepostupujú, konajú protiústavne, a to aj vtedy, ak zdanlivo napĺňajú dikciu tzv. bežných (podústavných) právnych predpisov; pričom, ako vyplýva aj z analýzy v tomto článku, ani toto nie je vždy dodržané.

6. Namieste je teda otázka, či plošné testovanie a na to nadväzujúce obmedzenie slobody po-hybu (a iných základných práv v rámci tzv. lockdownov) prijímané v priebehu tohto roka spĺňali vždy uvedené kritéria ústavnosti a zákonnosti (v tomto článku zákonnosti z pohľadu zdravotníckej legislatívy). Podľa názoru autorov nie. Stručne - vychádzame z toho, že viaceré z prijímaných opatrení sa javili ako opatrenia na riešenie krátkodobej situácie (pandémie), pričom ide zjavne o dlhodobý jav. Ďalej, zdá sa, že orgány verejnej moci len v obmedzenom rozsahu uplatnili dôsledné vecné vyhodnotenie prijímaných opatrení ex ante a ex post. Zdá sa, že chýbajú (aspoň verejnosť nebola o nich informovaná) dôsledné vyhodnotenia účinnosti prijímaných opat-rení z hľadiska návrhu ďalších postupov v uvedenom kontexte dlhodobého trvania problému; na-vyše, rôzne kritické postoje odborníkov ako aj niektorých významných činiteľov (napr. prezident-ky) sú niektorými orgánmi verejnej moci odmietané ako škodlivé

7. Niektoré postupy orgánov verejnej moci v súvislosti s aktuálnou pandémiou tak nevyhnutne pri-pomínajú skôr improvizáciu niekoho, kto síce nevie, čo má robiť, avšak je pod tlakom zodpo-vednosti, ktorá mu bola zverená, a preto robí čokoľvek, aby vyvolal zdanie, že problém rieši. To-to je však z hľadiska právneho ústavne nonkonformný prístup.


B. V ČOM ZREJME SPOČÍVA PODSTATA PRÁVNYCH POCHYBENÍ – ZHRNUTIE

8. Správne úkony delíme podľa teórie správneho práva na správne akty (predpisy a rozhodnutia) a ostatné správne úkony, ktorými sú úkony rôznej povahy – organizačné či materiálno-technické úkony a patria medzi ne aj úkony blížiace sa správnym aktom, ktoré pomenúva § 3 ods. 7 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ako osvedčenia, posudky, vyjadrenia, odporúčania a iné po-dobné opatrenia.

9. Aj potvrdenie ministerstva zdravotníctva (MZ SR), označené ako „certifikát“ a vydané v rámci tzv. plošného testovania, je takýmto ostatným správnym úkonom spomenutým v § 3 ods. 7 zák. č. 71/1967 Zb., keďže ašpiruje na určité právne dôsledky s ním spojené (má byť úradným osvedčením právne významnej skutočnosti), hoci: 

a) nemá žiadny právny základ; MZ SR nemá žiadnu právnu väzbu na vykonávanie testovania ani oprávnenie vydať o niečom takom potvrdenie a 
b) vydanie takéhoto „certifikátu“ je v rozpore s právnymi predpismi na úseku zdravotníctva, ktoré upravujú otázky poskytovania zdravotnej starostlivosti, lekárskych posudkov, či vyho-tovovania a nakladania so zdravotnou dokumentáciou.

10. Preto by malo byť aj uznesenie vlády o zákaze vychádzania nevykonateľné v rozsahu, v akom je ním stanovené pravidlo (o zákaze vychádzania) naviazané na toto potvrdenie MZ SR (na ne-schopnosť občana ho predložiť alebo na jeho obsah, ak je výsledok testu pozitívny).

11. Síce je pravda, že z poskytovateľov zdravotnej starostlivosti môže štát spraviť subjekty hospo-dárskej mobilizácie a môže sa zmeniť organizácia zabezpečenia zdravotnej starostlivosti (napr. môže dôjsť k zmene lôžkového fondu alebo osadeniu plexiskiel u poskytovateľov ako protipan-demického opatrenia), čomu sa musí každá fyzická osoba podriadiť [§ 22 ods. 1 písm. b) zák. 179/2011], ale stále ide o zdravotnú starostlivosť. A MZ SR plní v tomto smere iba akúsi ko-ordinačnú úlohu na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale nestáva sa po-skytovateľom zdravotnej starostlivosti oprávneným vydávať „certifikáty“ o vykonaných zdra-votných výkonoch, [viď § 3 písm. r), § 5 písm. g), § 7 ods. 17, § 11 písm. d), § 12 písm. e) a predovšetkým § 13 zák. 179/2011 a § 3 nariadenia vlády č. 269/2020].  

12. Zdravotným výkonom je aj vykonanie antigénového testu vrátane odberu biologického mate-riálu zo sliznice nosohltanu, jeho detekcia na prítomnosť častíc vírusu a vyhodnotenie výsledku testu. Inak povedané, zdravotným výkonom sú aj stery v rámci „plošného testovania“.

13. Zdravotné výkony môžu realizovať len zdravotnícki pracovníci v súlade s osobitným zákonom (zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) a to v zdravotníckych zariadeniach, kto-ré prevádzkujú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (PZS).

14. Obvykle takýto výkon realizujú v ústavných, prípadne ambulantných zdravotníckych zariadeniach, vrátane tzv. SVaLZ (zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek; zjednodušene povedané – v laboratóriách).

15. Osobitné predpisy určujú materiálové a personálne, prípadne technické vybavenie takýchto zariadení, ako aj podmienky, za ktorých je možné takúto zdravotnú starostlivosť v týchto za-riadeniach poskytnúť.

16. Výsledok testu, ako zdravotného výkonu, by mal byť súčasťou zdravotnej dokumentácie pa-cienta a má sa s ním tak aj nakladať. Je zároveň osobitne chráneným osobným údajom (keďže sa týka zdravia osoby).
 
17. Aktuálne sa „plošné testovanie“ uskutočnilo na základe rozhodnutia vlády č. 665 z 18.10.2020, vydaného ako opatrenie podľa zák. č. 387/2002 (o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu).

18. Vláda určila (v prílohe rozhodnutia) kompetentné zložky, ktoré sa majú organizačne na testovaní podieľať. Nezastrešila však organizačne vykonávanie tohto testovania určením napr. štátneho zdravotníckeho zariadenia, ktorého prevádzkovateľ by v postavení PZS na tento účel najímal zdravotnícky personál a organizačne a odborne, ale aj právne (a z hľadiska právnej zodpo-vednosti), celú akciu zastrešil.
 
19. Akciu „plošného testovania“ tak zabezpečuje „štát“, reprezentovaný vládou a ministerstvami, mimo akéhokoľvek PZS. Testovanie má zabezpečiť trio ministerstiev (vnútro, obrana, zdravotníctvo) a obce, voči ktorým má vláda v režime krízovej situácie určité direktívne oprávnenia; nie PZS. 

20. Ani obce, ani ozbrojené sily SR, ani ministerstvá, ani „štát“ samotný ale nie sú oprávnení najímať zdravotníckych pracovníkov a ich prostredníctvom poskytovať zdravotnú starostli-vosť, konkrétne zdravotné (vyšetrovacie) výkony, akým je vykonanie a vyhodnotenie antigé-nových testov, ani viesť súvisiacu zdravotnú dokumentáciu, spracovávať súvisiace osobné údaje týkajúce sa zdravia, resp. vydávať akési „certifikáty“ s hlavičkou MZ SR o absolvovaní testu a jeho výsledku. Povedané ad absurdum, ak si nakontrahujem zdravotníckeho pracovníka a dám mu do ruky trebárs skalpel, tak to zo mňa nerobí PZS - chirurgické centrum oprávnené za-sahovať do telesnej integrity fyzických osôb a potvrdzovať legalitu svojho konania nejakým „cer-tifikátom“. 

21. Takéto konanie je pokútnym vykonávaním zdravotnej starostlivosti, čo môže byť sankcionované orgánmi dozoru v rovine administratívnoprávnej (dotýka sa to najmä držiteľov licencie podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, fyzických osôb, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť bez licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe a právnických osôb, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť bez povolenia podľa tohto zákona).

22. Navyše nie je vylúčené, že činnosť verejných činiteľov, ktorí sa podieľajú na organizácii ak-cie, akou je „plošné testovanie“, by mohla naplniť znaky skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, pričom do úvahy prichádzajú aj iné trestné činy, vrá-tane tých, ktoré chránia spoločenské záujmy na úseku ochrany osobných údajov, zdravotnej sta-rostlivosti, ochrany práv iných osôb a podobne. Všetci poznáme z médií prípady, keď sa niekto (nielen na Slovensku alebo v zahraničí) vydával za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (po-väčšine za ambulantného lekára) a dopúšťal sa tak na svojich „pacientoch“ trestného činu pod-vodu. Ako potom možno nazerať na orgán štátnej správy, ktorý vydáva potvrdenie („certifikát“) o absolvovaní zdravotného výkonu? Kto je napríklad zodpovedný za nesprávne poskytnutie zdravotnej starostlivosti, keď na „certifikáte“ nie je ani len meno zdravotníckeho pracovníka, ktorý zdravotný výkon uskutočnil, a MZ SR nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti?
  
23. Potvrdenie vydávané „integrovanými tímami“ pôsobiacimi pri obciach, organizujúcimi plošné tes-tovanie, v mene MZ SR, na ktoré odkazuje uznesenie vlády č. 693 ako na „certifikát“ MZ SR, je možné vyhodnotiť ako lekársky posudok podľa § 16 zákona o zdravotnej starostlivosti.  (potvr-denie o zdravotnom stave na administratívne účely, o zdravotnej spôsobilosti na prácu), resp. ako výpis zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 tohto zákona). Lekársky posudok však musí vy-dať PZS alebo ním určený lekár, a výpis len PZS. 

24. MZ SR tak nemá žiadne legálne oprávnenie takýto „certifikát“ vydávať a pre absolútny ne-dostatok kompetencie MZ SR na vydávanie takéhoto potvrdenia ide o správny úkon (osved-čovací akt) nulitný, teda právne bezvýznamný. A táto nulita sa potom týka aj akýchkoľvek pravidiel zavádzaných vládou a viažucich sa na konkrétny obsah, resp. na preukázanie kon-krétneho obsahu tohto „certifikátu“. 

25. Inak povedané, právny akt, ktorý predpisuje alebo upravuje konanie právne nemožné, je nulitný, t.j. aj uznesenie vlády viažuce práva, obmedzenia, povinnosti na predloženie potvrdenia („certifi-kátu“), ktoré právne neexistuje, je v tejto časti nulitné, či už ho oprávnené osoby podľa zákona č. 314/2018 Z.z. o ústavnom súde SR napadnú návrhom podľa čl. 129 ods. 6 ústavy alebo nie. 

26. A na záver len dopĺňame, že nezákonnosť celého postupu zo strany štátu pri realizácii „plošného testovania“ podčiarkuje zákon č. 125/2020 Z.z., ktorý s účinnosťou od 21.5.2020 novelizoval zá-kon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a ktorý práve pre potreby testovania spojeného s nákazou Covid-19 vytvoril právny rámec umožňujúci poskytovateľom zdravotnej starostli-vosti zriadiť a prevádzkovať nový typ zdravotníckych zariadení, a to epidemiologické ambu-lancie a mobilné odberové miesta (ku ktorým bola dokonca vydaná aj vykonávacia vyhláška MZ SR č. 183/2020 Z.z.). Inak povedané, sám štát prijal právnu úpravu na to, aby bolo umožnené riadne a zákonné poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytovateľmi takejto zdravotnej sta-rostlivosti pri testovaní na Covid-19. Táto úprava, ktorej gestorom bolo mimochodom MZ SR, sa však v praxi nielenže nezačala napĺňať, ale po piatich mesiacoch svojej existencie doslova vyle-tela komínom.  A čo hovorí dôvodová správa k tejto novele? 

„Cieľom predloženého návrhu sú úpravy pre potreby aplikačnej praxe v súvislosti so šírením ne-bezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19.

Navrhuje sa zriadenie mobilného odberového miesta a zriadenie epidemiologickej ambulan-cie ako nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých účelom je vykonávať pružné odoberanie biologického materiálu osobám podozrivým z choroby COVID-19 a poskytovať zdravot-nú starostlivosť pacientom podozrivým na chorobu COVID-19. V súvislosti s ich zriadením sa usta-novujú náležitosti a spôsob vydania povolenia na prevádzkovanie týchto zdravotníckych zariadení, určujú sa parametre činnosti a povinnosti pre tieto zariadenia a zároveň sa určujú aj sankcie za po-rušenie týchto povinností.

Novými druhmi zdravotníckych zariadení sú mobilné odberové miesta a epidemiologické ambulancie. Tieto zdravotnícke zariadenia by mali byť operatívne vytvárané na miestach, kde si to vyžaduje epidemiologická situácia. Účelom mobilného odberového miesta je vykonávať pružné odoberanie biologického materiálu osobám, u ktorých je podozrenie z choroby COVID-19 a to buď v priestoroch zdravotníckeho zariadenia alebo výjazdovou formou.“

C. PRÁVNE PREDPISY – V KONKRÉTNOSTI

[legislatívne skratky:
- zákon o zdravotnej starostlivosti – zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, služ-bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- nariadenie vlády, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov - nariadenie vlády Slo-venskej republiky č. 776/2004 Z.z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov v znení neskorších predpisov;
- zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti - zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovate-ľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia – zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, pod-pore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-ších predpisov]


ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA

27. Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. [§ 2 ods. 6 záko-na o zdravotnej starostlivosti] 

28. Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie (§ 2 ods. 6) a vytváranie elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke osoby. [§ 4 ods. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti]

29. Zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti. [§ 19 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti]

30. Zápis do zdravotnej dokumentácie podľa § 20 ods. 2 a 3 obsahuje
a) dátum a čas zápisu,
b) spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu,
c) dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu,
d) rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vrátane predpísaných alebo podaných humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín v rozsahu podľa § 19 ods. 2 písm. d),
e) výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis,
f) identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka,
g) identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla. [§ 21 ods. 3 zákona o zdravot-nej starostlivosti]

31. Identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka sa preukazuje v zdravotnej dokumentácii podľa § 20 ods. 2 a 3 vedenej v písomnej forme menom a priezviskom, podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, a ak má zdravotnícky pracovník pridelený číselný kód úradom pre dohľad, aj odtlačkom pečiatky, v zdravotnej dokumentácii vedenej v elektronickej forme elektro-nickým podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka. [§ 21 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti]

32. Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ. Poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas jej uchovávania podľa odseku 2. [§ 22 ods. 1 zákona o zdravot-nej starostlivosti]

33. Ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti uchováva osobitnú zdravotnú dokumentá-ciu a vedie o nej evidenciu /pozn. v prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom/. [§ 45 ods. 1 písm. p) zákona o zdravotnej starostlivosti]

34. Štátnu správu na úseku zdravotníctva v samosprávnom kraji ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva samosprávny kraj, ktorý preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi (§ 23 ods. 4 až 6). [§ 46 ods. 1 písm. d) zákona o zdravot-nej starostlivosti]

POUČENIE A INFORMOVANÝ SÚHLAS

35. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“), ak tento zá-kon neustanovuje inak (§ 6a, § 44 ods. 6, § 44b ods. 2),
a) osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila,
b) zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostli-vosti, osobu, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, budúceho osvojiteľa, osobu, ktorá má dieťa zverené podľa osobitných predpisov, alebo štatutárneho zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, rozhodnutie súdu o uložení neodkladného opatrenia, rozhodnutie súdu o nariadení výchovného opatrenia alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy (ďalej len „zákonný zástupca“), ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôso-bilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (ďalej len „osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas“) a vhodným spôsobom aj osobu nespô-sobilú dať informovaný súhlas. [§ 6 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti]
 
36. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť. Ošetru-júci zdravotnícky pracovník je povinný zaznamenať v príslušnom elektronickom zdravotnom zá-zname v elektronickej zdravotnej knižke informáciu o tom, či

a) bolo osobe poskytnuté poučenie,
b) osoba odmietla poučenie,
c) osoba udelila informovaný súhlas,
d) odmietla udeliť informovaný súhlas alebo
e) osoba informovaný súhlas odvolala. [§ 6 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti]
 
37. Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 1, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmiet-nutí poučenia sa urobí písomný záznam. [§ 6 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti]
 
38. Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak (§ 6b, § 27 ods. 1, § 40 ods. 2)/pozn. prerušenie tehotenstva, steri-lizácia, biomedicínsky výskum/. [§ 6 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti]
 
39. Písomná forma informovaného súhlasu sa vyžaduje v prípadoch uvedených v § 6b, § 27 ods. 1 a v § 40 ods. 2 /pozn. prerušenie tehotenstva, sterilizácia, biomedicínsky výskum/. [§ 6 ods. 5 písm. a) zákona o zdravotnej starostlivosti]
 
40. Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade

a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno pred-pokladať,
b) ochranného liečenia uloženého súdom a poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu, 
c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôso-bom ohrozuje jej okolie, alebo
d) ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku du-ševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu. [§ 6 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti]

41. Takže v prípade ambulantnej zdravotnej starostlivosti, čo je aj prípad mobilných odberových miest, ku ktorým majú vecne najbližšie odberové miesta vytvorené v rámci „plošného testovania“, sa informovaný súhlas pacienta vyžaduje. Okrem toho, z dikcie „ktorá šíri prenosnú chorobu“, sa na túto situáciu nevzťahuje, nakoľko je zrejmé, že nie každý, kto sa zúčastnil plošného testova-nia, šíril alebo šíri prenosnú chorobu. Bol však zachovaný tento postup – získanie informovaného súhlasu? Zjavne nie.

42. Spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie in-formovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu sú súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie (§ 21). Ak informovaný súhlas dal zákonný zástupca [odsek 5 písm. b)], súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie je aj vyjadrenie osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti. [§ 6 ods. 10 zákona o zdravotnej starostlivosti]
 
ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

43. Ak tento zákon neustanovuje inak, zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a die-tetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. Súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je aj preprava podľa § 14 ods. 1; pracovné činnosti pri preprave podľa prvej časti vety nemusia byť vykonávané zdravotníckymi pracovníkmi. Zdravotnou starostlivosťou nie je poskytovanie osobitného liečebného režimu oso-bám v detencii podľa osobitného predpisu. [§ 2 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti]

44. Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jed-notku poskytovania zdravotnej starostlivosti. [§ 2 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti]

45. Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostli-vosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej staros-tlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobu-je náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Ne-odkladná starostlivosť je aj vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariade-nia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami, neodkladná preprava darcu ľud-ského orgánu a príjemcu ľudského orgánu určeného na transplantáciu, neodkladná preprava zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu a neodkladná preprava ľudského orgánu určeného na transplantáciu; neodkladnú prepravu vyko-návajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby. Neodkladná preprava je aj preprava osoby, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy. [§ 2 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti]

46. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je zdravotnícky pracovník určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe; ak je ta-kýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár alebo zubný lekár, ide o ošetrujúceho leká-ra, ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sestra alebo pôrodná asistentka, ide o ošetru-júcu sestru alebo o ošetrujúcu pôrodnú asistentku. [§ 2 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti]

47. Diagnostika je zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu osoby a v prípade zistenia poruchy zdravia alebo choroby určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choroby; jej výsledkom je urče-nie choroby. [§ 2 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti]

48. Ambulantná pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií. [§ 2 ods. 20 zákona o zdravotnej starostli-vosti]

49. Ústavná pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá do-stupnosť ústavnej starostlivosti v nemocnici. [§ 2 ods. 21 zákona o zdravotnej starostlivosti] 

50. Prijímateľ zdravotnej starostlivosti je každá fyzická osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná staros-tlivosť podľa § 2 ods. 1 a 3 a § 7. [§ 2 ods. 26 zákona o zdravotnej starostlivosti]

51. Urgentná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť nepresahujúca 24 hodín poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo nie-ktorú zo základných životných funkcií. [§ 2 ods. 27 zákona o zdravotnej starostlivosti]

ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

52. Zoznam zdravotných výkonov je súhrn zdravotných výkonov, ktoré sa vykonávajú pri chorobách uvedených v medzinárodnej klasifikácii chorôb, ktorú ministerstvo zdravotníctva uverejňuje na svojom webovom sídle. Zoznam zdravotných výkonov môže obsahovať aj bližšiu špecifikáciu zdravotných výkonov. [§ 3 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti]

53. Zoznam zdravotných výkonov vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením. [§ 2 ods. 8 zákona o zdravotnej starostlivosti]

54. Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virolo-gické a parazitologické vyšetrenie pri dôvodnom podozrení na infekčné ochorenie vrátane dezin-fekcie. [bod 299d prílohy nariadenia vlády, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov]

55. Médiá a diagnostické prípravky majú vyhovovať platným štandardným postupom a normám Sérologické reakcie skríningové (kvalitatívne) Vírus neutralizačný test [bod 3895 nariadenia vlády, ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov]

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

56. Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje poskytovateľ a zdravotnícki pracovníci za podmienok ustanovených osobitným predpisom. Po-skytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení ambulantnej zdravotnej starostli-vosti a v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti je služba vo všeobecnom hospodárskom záujme. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v subjektoch hospodárskej mobi-lizácie v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva sa počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu v zdravotníctve alebo výnimočného stavu nepovažuje za hospodársku činnosť. [§ 4 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti]

57. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje vo vzťahu k chorobe určenej zdravotníckym pracovníkom. [§ 4 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti] 

58. Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na vý-kon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta. [§ 4 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti] 

59. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas (§ 6 ods. 4), ak v tom-to zákone nie je ustanovené inak (§ 6 ods. 9). [§ 4 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti]

60. Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumen-tácie (§ 2 ods. 6) a vytváranie elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke osoby. [§ 4 ods. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti] 

61. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne aj vtedy, ak je poskytnutá podľa odseku 3 druhej vety a zároveň preukázateľne v príčinnej súvislosti s výnimočným stavom, núdzovým stavom alebo mimoriadnou situáciou pri jej poskytovaní nemohli byť splnené minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa osobitného predpisu [§ 4 ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti]. Táto úprava bola zavedená čl. II zákona č. 69/2020 Z.z., ktorého dôvodová správa uvádza: Počas celoploš-ného nedostatku materiálneho a personálneho vybavenia z dôvodu výnimočnej situácie, napr. pandémie, je potrebné naďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť v čo najvyššej nevyhnutnej miere. Z tohto dôvodu sa navrhuje rozšíriť ustanovenie, ktoré definuje správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti o ustanovenie, ktoré poskytovateľom zdravotnej starostlivosti umožní poskytnúť potrebnú zdravotnú starostlivosť aj bez použitia prostriedkov, ktoré sú inak predpísanou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti tak, aby v čo najvyššej miere bola pacientovi zabezpečená zdravotná starostlivosť. Zároveň sa odstraňuje prekážka, ktorá by v súvislosti s nedostatočným materiálnym vybavením a personálnym zabezpečením v dôsledku výnimočného stavu znamenala obmedzenie poskytovania zdravotnej starostlivosti z dôvodu povinnosti dodr-žať materiálno - technické zabezpečenie a personálne vybavenie podľa osobitného predpisu.

62. Táto právna úprava (§ 4 ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti) zrejme ašpiruje na konanie pred Ústavným súdom SR. Domnievame sa však, že to nie je nevyhnutné, nakoľko aj rozumnou aplikáciu sa môže dosiahnuť jej ústavno-konformný výklad. Ten by mal byť taký, že úpravu ne-možno vykladať tak, že by sa v základnom ustanovení zadefinovaný rozsah správnej zdravotnej starostlivosti (teda lege artis) mal výrazne obmedziť alebo dokonca úplne „vyprázdniť“. Náročnou úlohou však bude v konkrétnom prípade určiť hranicu, ktorú už nemožno pri úľavách prekročiť; preto je možné, že táto úprava napokon predsa len skončí pred Ústavným súdom SR. Každo-pádne túto úpravu nemožno vnímať ako akýsi „bianko šek“ umožňujúci štátu zabezpečovať vý-kon zdravotnej starostlivosti akokoľvek len s poukazom na vyhlásený núdzový stav. V zmysle uvedenej úpravy je totiž možné znižovať požiadavky kladené na poskytovanie zdravotnej staros-tlivosti len vtedy, ak tieto požiadavky nemôžu byť objektívne splnené a nie vtedy, ak je pohodl-nejšie ich nesplniť alebo ich splnenie je náročné. 

FORMY POSKYTOVANIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

63. Zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako
 
a) ambulantná starostlivosť
1. všeobecná
1.1. pre dospelých
1.2. pre deti a dorast,
2. špecializovaná
2.1. gynekologická
2.2. zubno-lekárska,
3. špecializovaná iná,
4. záchranná zdravotná služba,
 
b) ústavná starostlivosť,
c) lekárenská starostlivosť,
d) ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej pomoci. 
[§ 7 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti]

64. Zdravotná starostlivosť v mobilnom odberovom mieste sa poskytuje ako iná špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa odseku 1 písm. a) bodu 3 v zdravotníckom zariadení poskytovateľa, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v mobilnom odberovom mieste. Zdravotná starostlivosť v mobilnom odberovom mieste sa poskytuje aj formou výjazdovej služby v domácom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje, alebo v inom prostredí. [§ 7 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti]

65. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité po-skytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná staros-tlivosť poskytuje (ďalej len „domáca starostlivosť“). [§ 8 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivos-ti]
 
66. Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár (ďalej len "všeo-becný lekár") a poskytovateľom určená
a) sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou alebo
b) praktická sestra.
[§ 8 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti]

67. Všeobecným lekárom podľa odseku 2 je
a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý poskytuje všeo-becnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých, a
b) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambu-lantnú starostlivosť pre deti a dorast.
[§ 8 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti]
 
68. Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáci-ou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár (ďalej len „lekár špecialista“) alebo zdravotnícky pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Špecializovaná ambulantná starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) tretieho bodu uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia sa poskytuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára; v odporúčaní všeobecný lekár uvedie údaje uvedené v § 19 ods. 2 písm. a), h) a i), stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, špecializačný odbor, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania. Ak všeobecný lekár odporúča pacientovi poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti podľa druhej vety, je povinný bezodkladne vytvoriť elektronický záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambu-lantnú starostlivosť v elektronickej zdravotnej knižke. Odporúčanie obsahuje identifikátor zázna-mu o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť v elektronickej zdravotnej knižke okrem odporúčania vystaveného ručne z dôvodu nefunkčnosti technických za-riadení alebo vystaveného ručne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje. Na základe dohody s pacientom ošetrujúci lekár po vytvorení elektronic-kého záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť v elektronickej zdravotnej knižke odporúčanie lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť v listinnej po-dobe nevyhotoví; o tejto možnosti je ošetrujúci lekár povinný informovať pacienta. Špecializova-nú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore detská psychiatria poskytuje ošetrujúci lekár aj na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu. [§ 8 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti]

69. Odporúčanie všeobecného lekára alebo elektronický záznam o odporúčaní lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa odseku 4 sa nevyžaduje
 
a) na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej v špecializačnom odbore psychiatria, v špecializačnom odbore detská psychiatria, v špecializačnom odbore dermatovenerológia a v špecializačnom odbore oftalmológia, ak ide o predpísanie okuliarov,
b) na každé ďalšie súvisiace poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré následne určí lekár špecialista,
c) do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu osoby, ktorej sa po-skytuje zdravotná starostlivosť,
d) v prípade dispenzarizácie,
e) v prípade ochranného ambulantného liečenia,
f) na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti v doplnkových ordinačných hodinách alebo v rámci domácej starostlivosti na žiadosť osoby podľa § 8 ods. 10.
[§ 8 ods. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti]

70. O poskytnutí špecializovanej ambulantnej starostlivosti je ošetrujúci lekár povinný bezodkladne vyhotoviť pre všeobecného lekára alebo lekára, ktorý odporučil osobu na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá obsahuje údaje podľa § 21 ods. 3 písm. a), c) až g) a stanovenie choroby vrátane jej kódu; to neplatí pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) druhý bod. Rovnako je ošetrujúci lekár povinný bezodkladne vytvoriť elektronický záznam o poskytnutej ambulantnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke. Na základe dohody s pacientom ošetrujúci lekár po vytvorení záznamu o poskytnutej ambulantnej starostlivosti správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto možnosti je ošetrujúci lekár povinný informovať pacienta. O poskytnutí špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu je ošetrujúci lekár povinný vyhotoviť záznam o poskytnutí zdravotnej starostlivosti pre súd v lehote, ktorú určil súd. [§ 8 ods. 6 zákona o zdravotnej starostlivosti]

71. Výsledok vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sa poskytuje prostredníc-tvom elektronického záznamu o výsledku vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zlo-žiek. Na základe dohody poskytovateľov sa výsledok vyšetrenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v listinnej podobe nevyhotoví. [§ 8 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti]

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V EPIDEMIOLOGICKEJ AMBULANCII

72. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii zabezpečuje držiteľ povo-lenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie pre
a) dospelých prostredníctvom lekára s profesijným titulom
1. všeobecný lekár,
2. internista,
3. angiológ,
4. diabetológ
5. endokrinológ,
6. gastroenterológ,
7. geriater,
8. hematológ,
9. transfúziológ,
10. hepatológ,
11. infektológ,
12. kardiológ,
13. klinický farmakológ,
14. klinický onkológ,
15. imunoalergológ,
16. nefrológ,
17. lekár nukleárnej medicíny,
18. pneumoftizeológ,
19. lekár pracovného lekárstva,
20. reumatológ,
 
b) deti a dorast prostredníctvom lekára s profesijným titulom
1. pediater,
2. pediatrický endokrinológ,
3. pediatrický gastroenterológ,
4. pediatrický hematológ a onkológ,
5. pediatrický kardiológ,
6. pediatrický nefrológ,
7. pediatrický pneumoftizeológ,
8. pediatrický reumatológ,
9. pediater intenzívnej medicíny,
10. pediatrický neurológ,
11. pediatrický anestéziológ,
12. pediatrický gynekológ,
13. pediatrický urológ,
14. imunoalergológ,
15. infektológ.
[§ 8c ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti] 


PRÁVA A POVINNOSTI OSÔB PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

73. Každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. [§ 11 ods. 1 zákona o zdravotnej sta-rostlivosti] 

74. Každý má právo na výber poskytovateľa. Toto právo sa nevzťahuje na
a) osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,
b) žiadateľa o azyl,
c) osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobit-ného predpisu.
[§ 11 ods. 6 zákona o zdravotnej starostlivosti] 

75. Právo na výber poskytovateľa sa nevzťahuje ani na osobu, ktorá je príslušníkom
a) ozbrojených síl Slovenskej republiky,
b) Policajného zboru,
c) Slovenskej informačnej služby,
d) Národného bezpečnostného úradu,
e) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
f) Horskej záchrannej služby,
g) Hasičského a záchranného zboru,
ak takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán alebo služobný úrad.
[§ 11 ods. 7 zákona o zdravotnej starostlivosti] 

76. Právo na výber poskytovateľa sa nevzťahuje ani na zamestnanca, ktorý je povinný podrobiť sa lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci na účel posudzovania zdravotnej spôso-bilosti na prácu. [§ 11 ods. 8 zákona o zdravotnej starostlivosti] 

77. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zá-konom na
 
a) ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
b) informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
c) informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej staros-tlivosti (§ 6 ods. 1),
d) odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto záko-na možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu (§ 6 ods. 9),
e) rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
f) zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutoč-nostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným pred-pisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,
g) zmiernenie utrpenia,
h) humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.
[§ 11 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti] 

78. Každý je povinný poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy zdravia, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie. [§ 11 ods. 13 zákona o zdravotnej starostlivosti] 
 
79. Osoba, ktorá má prenosnú chorobu, je povinná
a) správať sa tak, aby zabránila prenosu takejto choroby na iné osoby,
b) označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, ak ho pozná, a poskytnúť mu všetky informácie na jeho určenie,
c) určiť okruh osôb, na ktorý mohla prenosnú chorobu preniesť.
[§ 11 ods. 14 zákona o zdravotnej starostlivosti] 

LEKÁRSKY POSUDOK
 
80. Lekársky posudok na účely tohto zákona je výsledok posúdenia
a) zdravotnej spôsobilosti na prácu,
b) zdravotného stavu v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povo-lania,
c) bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví. 
[§ 16 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti] 

81. Lekársky posudok vydáva poskytovateľ a posudzovanie podľa odseku 1 vykonáva poskytovateľom určený lekár. [§ 16 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti] 

82. Lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej osoby so súhlasom takejto osoby. [§ 16 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti] 

POSKYTOVATELIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

83. Tento zákon ustanovuje
 
a) podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdra-votnej starostlivosti (ďalej len „zdravotná starostlivosť“) fyzickými osobami a právnickými osobami,
b) podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, vrátane podmienok uznávania dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania,
f) povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len "poskytovateľ") a povinnosti zdravotníckeho pracovníka,
g) dozor nad dodržiavaním povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
[§ 1 ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti] 

84. Podmienkou poskytovania zdravotnej starostlivosti je splnenie podmienok na výkon zdravotníc-keho povolania (§ 31). [§ 2 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti] 

85. Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník (§ 27) pri
 
a) poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
b) zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby,
c) ochrane zdravia ľudí,
d) lekárskej posudkovej činnosti,
e) zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,
f) výkone kontroly poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej po-sudkovej činnosti a pri výkone dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
g) vykonávaní prehliadky mŕtveho tela,
h) poskytovaní starostlivosti o osoby v detencii.
[§ 3 ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti] 

86. (Výkon zdravotníckeho povolania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je činnosť bezpro-stredne nevyhnutná na ochranu života a zdravia ľudí. [§ 3 ods. 3 zákona o poskytovateľoch zdra-votnej starostlivosti]

87. Zdravotnícke povolanie sa vykonáva
 
a) v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
b) na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ďalej len "povolenie") (§ 11) alebo povolenia vydaného podľa osobitného predpisu,
c) na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10),
d) na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti (§ 7a) alebo
e) na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.
[§ 3 ods. 4 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]

88. Poskytovateľ je

a) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe
1. povolenia (§ 11) alebo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu,
2. živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu,
3. rozhodnutia o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta,
 
b) fyzická osoba-podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na vý-kon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10), alebo
c) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo povolenia na pre-vádzkovanie kúpeľnej liečebne podľa osobitného predpisu. 
[§ 4 ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]

89. Zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. [§ 7 ods. 1 zákona o poskytovate-ľoch zdravotnej starostlivosti]

90. Zdravotnícke zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia alebo rozhodnutia o na-riadení vytvorenia mobilného odberového miesta; povolenia sa vydávajú na zdravotnícke zaria-denia
 
a) ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
b) ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c) lekárenskej starostlivosti.
[§ 7 ods. 2 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]

91. Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú:
 
a) ambulancia
6. mobilné odberové miesto,
7. epidemiologická ambulancia,
7a. epidemiologická ambulancia pre dospelých,
7b. epidemiologická ambulancia pre deti a dorast,
f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.
 
[§ 7 ods. 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]

92. Na výkon lekárskej posudkovej činnosti na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení sa vyža-duje licencia na výkon lekárskej posudkovej činnosti [§ 68 ods. 1 písm. d)]. [§ 7a ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]

93. Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na výkon lekárskej posudkovej činnosti v ozbrojených si-lách a v ozbrojených zboroch. [§ 7a ods. 2 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]
 
94. Lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení sú oprávnení vyko-návať bez licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti
a) lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť podľa osobitných predpisov, alebo
b) lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť pri výkone sociálneho poistenia a majú špecializáciu v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo alebo sú zaradení do špecializačné-ho štúdia v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo.
[§ 7a ods. 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA

95. Zdravotnícke zariadenia musia byť personálne zabezpečené a materiálno-technicky vybavené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade so svojím odborným zameraním. [§ 8 ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]
 
96. Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa § 7 ods. 3 písm. a) prvého bodu až tretieho bodu a piateho až siedmeho bodu a písm. b) až i) a ods. 4 písm. a) až d) a g) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. [§ 8 ods. 2 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]

97. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti výnos z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych po-žiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. V prílohe č. 1 k výnosu sú uvedené minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravot-nej starostlivosti. V prílohe č. 2 k výnosu sú uvedené minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Plný text výnosu nájdete v ASPI pod číslom 44/2008.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 183/2020 Z.Z. O MINIMÁLNYCH POŽIADAVKÁCH NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE MOBILNÉHO OD-BEROVÉHO MIESTA ustanovuje podrobnosti o vybavení mobilného odberového miesta. 

98. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta

1. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta tvoria dvaja zdravotnícki pracovníci vykonávajúci zdravotnícke povolanie
a) lekár,
b) zdravotnícky záchranár,
c) sestra alebo
d) praktická sestra.
 
2. Okrem osôb podľa odseku 1 sú v mobilnom odberovom mieste vždy prítomné dve plnoleté fyzické osoby zabezpečujúce smerovanie pacientov, určené poskytovateľom zdravotnej staros-tlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto.
 
99. Minimálne materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
 
1. Základným funkčným priestorom mobilného odberového miesta je dostatočne veľká unimobunka alebo stan, ktorý
a) je umiestnený na voľnom priestranstve umožňujúcom prejazd áut a testovanie z auta,
b) je pripojený na zdroj elektrickej energie,
c) má prístup k pitnej vode,
d) je viditeľne označený názvom „mobilné odberové miesto“ spolu s písomnými inštrukciami na odber.
 
2. Minimálnym materiálno-technickým vybavením mobilného odberového miesta je
a) počítač s príslušenstvom a s pripojením na internet tak, aby systém umožňoval širokopásmo-vý vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme,
b) dve chladničky alebo termoregulačné boxy s teplomermi vo vnútri na monitorovanie teploty s udržiavaním teploty prostredia medzi 4 - 8 stupňov Celzia, pričom
1. jedna sa používa na uchovávanie odberového materiálu,
2. druhá sa používa na uchovávanie odobratých vzoriek,
 
c) umývateľný a dezinfikovateľný pracovný stôl a dve umývateľné a dezinfikovateľné stoličky,
d) nožnice,
e) dve mobilné zariadenia na čítanie čiarových kódov
1. s operačným systémom Android 7.0 a vyšším,
2. s rozmerom displeja minimálne 10 palcov,
3. s kamerou s rozlíšením minimálne 2 Mpx,
4. s dátovým pripojením LTE,
5. s príslušnou nabíjačkou k zariadeniu,
 
f) pripojenie každého mobilného zariadenia na čítanie čiarových kódov podľa písmena e) do siete internet prostredníctvom SIM karty s aktivovaným paušálom s neobmedzenými dátami,
g) dve prenosné nabíjacie zariadenia (powerbank) s kapacitou 20 000 mAh, podporou rýchlonabíjania a výstupom 2,4 A,
h) dva kusy kábla typu USB-C s dĺžkou 1,5 m,
i) odberové sady, ktoré majú čiarové kódy z vonkajšej strany,
j) nesterilné gumené rukavice,
k) dezinfekčný prostriedok na ruky, ak tomu nebránia iné prekážky, s automatickým dávkova-čom,
l) jednorazové ústne lopatky,
m) dezinfekčný roztok,
n) emitná miska na špachtle,
o) stojany na skúmavky na testovanie,
p) stojany na skúmavky v chladničke a transportná taška,
q) papierové vreckovky,
r) kontajner na biologický odpad s použitím dvojitých vriec; biologický odpad je denne likvido-vaný,
s) jednorazové utierky na ruky,
t) dekontaminačná miestnosť, ak sa používa iný ako jednorazový osobný ochranný pracovný prostriedok,
u) osobné ochranné pracovné prostriedky, ktorými pre každého zdravotníckeho pracovníka mo-bilného odberového miesta sú:
1. vonkajší pár rukavíc,
2. vnútorný pár rukavíc,
3. ochranná kombinéza,
4. ochrana očí (ochranné okuliare očí alebo ochranný plastový tvárový štít),
5. tvárový respirátor FFP3 s výdychovým ventilom. Ak sa používa ochranný plastový tvárový štít, môže sa použiť tvárový respirátor FFP2 s chirurgickým ochranným rúškom.

ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI

100. Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie
 
a) lekár,
b) zubný lekár,
c) farmaceut,
d) sestra,
e) pôrodná asistentka,
f) fyzioterapeut,
g) verejný zdravotník,
h) zdravotnícky laborant,
i) nutričný terapeut,
j) dentálna hygienička,
k) rádiologický technik,
l) zdravotnícky záchranár,
m) zubný technik,
n) technik pre zdravotnícke pomôcky,
o) optometrista,
p) farmaceutický laborant,
q) masér,
r) očný optik,
s) ortopedický technik,
t) praktická sestra,
u) zubný asistent,
v) sanitár.
[§ 27 ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]

101. Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke povolanie podľa odsekov 1 a 2 v štátnej službe profesionálneho vojaka ozbrojených síl Sloven-skej republiky vo vojenskom zdravotníctve a spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu. [§ 27 ods. 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]

102. Za zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie považuje študent, ktorý je v pracovno-právnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa a je študentom
a) doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej osem semestrov,
b) študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý absol-voval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre, alebo
c) študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štú-dia, ktorý absolvoval časť štúdia v rozsahu najmenej dva semestre.
[§ 27 ods. 4 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]

103. Študent, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4, môže u poskytovateľa poskytovať zdravotnú starostlivosť len v rozsahu podľa odsekov 6 až 8 a pod odborným dohľa-dom zdravotníckeho pracovníka určeného poskytovateľom, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa (ďalej len „dohliadajúci zdravotnícky pra-covník“).
[§ 27 ods. 5 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]
 
104. Študent, ktorý sa považuje za zdravotníckeho pracovníka podľa odseku 4 písm. a) až c), môže poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu zdravotného výkonu odberu biologického materiálu osobe na zistenie respiračného vírusového ochorenia; dohliadajúcim zdravotníckym pracovníkom môže byť iba lekár, zdravotnícky záchranár, sestra alebo praktická sestra. [§ 27 ods. 6 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
 
105. Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdra-votníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak,
 
a) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy,
b) poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn operačného strediska záchrannej zdravotnej služby poskytnúť súčinnosť poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby, 
d) prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpe-čenie a materiálno-technické vybavenie,
e) viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia (§ 7 ods. 3 a 4), jeho odborné zameranie, ob-chodné meno alebo meno a priezvisko držiteľa povolenia, právnická osoba je povinná uviesť aj meno a priezvisko odborného zástupcu, a ak má určeného náhradného odborného zástupcu, meno a priezvisko náhradného odborného zástupcu; označenie musí byť v štátnom jazyku,
f) umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; 
h) informovať vopred osobu, jej zákonného zástupcu alebo osobu blízku o rozsahu a podmien-kach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti a o tom, či má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je táto osoba verejne zdravotne po-istená podľa osobitného predpisu, 
l) viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu,
m) spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa osobitného predpisu,
n) zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy podľa osobitného predpisu,
p) poskytovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici údaje do centrálneho registra prenosných ochorení,

y) uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou
1. ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným pois-tencom zdravotnej poisťovne a poskytuje zdravotnú starostlivosť plne uhrádzanú alebo čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia,
2. pre každú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a pre každú ambulanciu do-plnkovej ambulantnej pohotovostnej služby, ak ide o organizátora, alebo
3. ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje urgentnú zdravotnú starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo na urgentnom príjme 2. typu,
4. ak ide o poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberové-ho miesta,
… 
ab) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy o úhradách za po-skytnutú zdravotnú starostlivosť,
af) vykazovať zdravotnej poisťovni poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe ve-rejného zdravotného poistenia podľa zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (§ 79 ods. 10) kódovaných podľa pravidiel kódovania cho-rôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov (§ 79 ods. 12),
… 
bf) bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ak počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 vydalo pokyn na prepravu tejto osoby operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,
 
bg) poskytovať zdravotnú starostlivosť v epidemiologickej ambulancii, v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre dospelých a v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre deti a dorast podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ak ide o poskytovateľov ambulantnej zdravotnej sta-rostlivosti,
 
bh) poskytnúť na vyžiadanie samosprávnemu kraju taký zoznam zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckom povolaní lekár, sestra a praktická sestra mladších ako 65 rokov, aby bolo zabez-pečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti v epidemiologickej ambulancii, v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre dospelých a v dočasnej epidemiologickej ambulancii pre deti a dorast, ak ide o poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
[§ 79 ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]
 
106. Povinnosti podľa
l) odseku 1 písm. j), t), ze), zi), zj), zx), ba), bb) a bc) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta,
m) odseku 1 okrem povinnosti podľa odseku 1 písm. d), e), f), l), r), s), zc), ai), bc) a bf) sa ne-vzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie.
[§ 79 ods. 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]

107. Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, je povinný
m) na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby počas krí-zovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 prepraviť zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického materiálu osobe na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronaví-rusom SARS-CoV-2 alebo prepraviť osobu na miesto určené operačným strediskom tiesňové-ho volania záchrannej zdravotnej služby,
n) pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy o úhradách za po-skytnutú zdravotnú starostlivosť.
[§ 79 ods. 15 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]

108. Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta, je povinný
a) pred začatím poskytovania zdravotnej starostlivosti oznámiť národnému centru maximálnu dennú kapacitu odberov vzoriek na diagnostiku ochorenia COVID-19 a jej každú zmenu,
b) poskytnúť zdravotnú starostlivosť denne všetkým osobám, ktorým národné centrum pre da-né mobilné odberové miesto vydalo jednoznačný identifikátor potvrdzujúci indikáciu zo zdra-votných dôvodov,
c) poskytnúť zdravotnú starostlivosť osobám, ktorým národné centrum nevydalo jednoznačný identifikátor potvrdzujúci indikáciu zo zdravotných dôvodov, až po vykonaní všetkých odberov denne osobám, ktorým národné centrum pre dané mobilné odberové miesto vydalo jednoz-načný identifikátor potvrdzujúci indikáciu zo zdravotných dôvodov,
d) bezodkladne oznámiť národnému centru, že nemá odberové sety na odoberanie vzoriek na diagnostiku ochorenia COVID-19 a neposkytovať zdravotnú starostlivosť do času, kým národ-nému centru neoznámi, že opäť má odberové sety na odoberanie vzoriek na diagnostiku ocho-renia COVID-19,
e) začať prevádzkovať mobilné odberové miesto od dátumu uvedeného v povolení alebo roz-hodnutí o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta,
f) vykonávať taký počet odberov, aby neprekročil maximálnu dennú kapacitu odberov vzoriek na diagnostiku ochorenia COVID-19 za deň oznámenú podľa písmena a).
[§ 79 ods. 16 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]
 
POVINNOSTI ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

109. Zdravotnícky pracovník, ak v odseku 9 nie je ustanovené inak, je povinný
 
a) poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohroze-ný jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie, a ak je to nevyhnutné, zabezpečiť podľa potreby ďalšiu odbornú zdravotnú starostlivosť,
… 
e) vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými práv-nymi predpismi a s etickým kódexom,
f) dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené osobitným predpisom, 
… 
j) počas krízovej situácie vykonať povinnosť uloženú príslušnými orgánmi na zabezpečenie po-skytovania zdravotnej starostlivosti.
[§ 80 ods. 1 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti]

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTA 

110. Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhoduje o vydaní povolenia na prevádzkovanie mo-bilného odberového miesta na základe žiadosti. [§ 15a ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivos-ti]

111. Rozhodnutie o žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva do troch dní od doručenia žiadosti. [§ 15a ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti]


REGIONÁLNE ÚRADY VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

112. Regionálne úrady verejného zdravotníctva sú rozpočtové organizácie štátu zapojené finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva. Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdra-votníctva sú uvedené v prílohe č. 1. [§ 6 ods. 1 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia]
 
113. Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
b) riadi, usmerňuje a kontroluje epidemiologickú bdelosť prenosných ochorení a plnenie imuni-začného programu, 
… 
e) nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 a opatrenia pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 v rámci svojej územnej pôsobnosti, 
f) podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie a návrh na vykonanie opatrení podľa § 48 ods. 5 v rámci svojej územnej pôsobnosti, 
… 
ab) vydáva počas krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dô-vodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta. [§ 6 ods. 1 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia]

114. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici vedie aj centrálny regis-ter prenosných ochorení v Slovenskej republike podľa prílohy č. 10 a peľovú informačnú služ-bu. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici poskytuje údaje z centrálneho registra prenosných ochorení v Slovenskej republike národnému centru na účely zdravotníckej štatistiky. [§ 6 ods. 5 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia]

115. Regionálny úrad verejného zdravotníctva môže v súvislosti s krízovou situáciou v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavíru-som SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky vydať rozhodnutie, ktorým nariadi držiteľovi povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice, držiteľovi povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice alebo držiteľovi povolenia na prevádzkovanie zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek vytvorenie mobilného odberového miesta podľa osobitného predpisu. Rozhodnutie nahrádza povolenie podľa odseku 3 písm. ab). Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa prvej vety je povinný vytvoriť mobilné odberové miesto do siedmich pra-covných dní od doručenia rozhodnutia. Rozhodnutie sa považuje za doručené v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Na vy-danie tohto rozhodnutia sa nevzťahuje správny poriadok a nie je voči nemu prípustný opravný prostriedok. [§ 6 ods. 8 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia]

116. Regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodnutie podľa odseku 8 rozhodnutím zruší, ak pominuli dôvody na jeho vydanie. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok. [§ 6 ods. 9 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia]

117. Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami

a) Zoznam spracúvaných osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, kód obce trvalého pobytu, adresa, vzdelanie, zamestnanie, kódy diagnóz sledovaných infekčných ochorení podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, forma ochorenia, začiatok ochorenia, dátum hlásenia, etiológia, miesto nákazy, profe-sionalita ochorenia, údaje o vakcinácii, doplnkové údaje (miesto a čas začatia liečby, hospitali-zácia, výskyt klinických príznakov, kontakty, výskyt rizikových faktorov u pacienta), liečba (čas začatia liečby, podané lieky), výsledok liečby, špecifické údaje o nemocničných nákazách (miesto hospitalizácie, výkony, rizikové faktory), laboratórne výsledky, mikrobiologické výsled-ky, dátum smrti u zomretých, patologicko-anatomické diagnózy podľa medzinárodnej klasifiká-cie chorôb.
 
b) Účel spracovávania osobných údajov
Účelom spracovávania osobných údajov je na základe poznania výskytu a distribúcie infekč-ných ochorení vrátane HIV/AIDS na účely hodnotenia zdravotného stavu populácie získať in-formácie na tvorbu a výkon štátnej zdravotnej politiky, na skvalitnenie prevencie, zefektívnenie a trvalé zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti a trvalé zlepšovanie zdravotníckych služieb a na návrh, realizáciu a kontrolu opatrení zameraných na zlepšovanie zdravotného stavu obyva-teľstva. Spracované údaje v agregovanom tvare sú podkladom na medzinárodné porovnania a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, Organizácia pre hospodársku spoluprácu a roz-voj, Eurostat.
 
c) Okruh dotknutých osôb
Osoby s vybranými prenosnými ochoreniami, nosiči choroboplodných mikroorganizmov.
 
d) Účel poskytovania osobných údajov
Vybrané osobné údaje z registra je možné poskytnúť do siete Svetovej zdravotníckej organizá-cie a Európskej únie.
[príloha 10 zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia]