Amendment to the Act on the Commercial Register

Dňa 7.7.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 268/2023 Z. z., ktorým sa okrem iného mení a dopĺňa aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri.[1]

Novela odbúrava povinnosť evidencie druhu a čísla dokladu totožnosti konečných užívateľoch výhod zapísaných v obchodnom registri a v registri mimovládnych organizácií, ak ide o občanov SR. V praktickej rovine to znamená aj koniec povinnosti podávať návrh na zápis zmeny údajov konečného užívateľa výhod do obchodného registra vždy, keď tento zmení číslo dokladu totožnosti. Ide o významnú zmenu, ktorá by mala prispieť k zníženiu administratívnej záťaže a zvýšeniu právnej istoty.

Uvedené platí o to viac, že nedávne zneplatnenie certifikátov v občianskych preukazoch s čipom viedlo k hromadným výmenám občianskych preukazov, čo spustilo hromadné zmenové konania aj vo vzťahu k podnikateľom zapísaným do obchodného registra.

Zmena sa samozrejme netýka konečných užívateľov výhod, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky. Cudzinci totiž mnohokrát nedisponujú rodným číslom, resp. iným jednoznačným identifikátorom a z tohto dôvodu je evidencia druhu a čísla dokladu na mieste. Rezort spravodlivosti, ktorý predmetný návrh predložil, považoval toto riešenie za dostatočne vyvážené z hľadiska jeho praktických dopadov.

Ďalšou významnou zmenou, ktorú novela prináša, je umožnenie zápisu údajov do obchodného registra notárom, čo by malo zlepšiť dlhodobo nepriaznivú situáciu pri registrácii údajov. Táto zmena ale začína platiť až od 1.11.2023. Od tohto momentu by malo byť možné ktorémukoľvek notárovi podať registračnú žiadosť, ktorú notár posúdi a buď vykoná zápis, alebo nie. Ak zápis vykoná, splnenie podmienok pre zápis osvedčí aj notárskou zápisnicou, zabezpečí uloženie listín do zbierky listín a bezplatne vydá prvý výpis z obchodného registra, ak o to navrhovateľ požiada. Ak zápis nevykoná, nie je možné podať proti tomu opravný prostriedok, avšak nevykonanie zápisu nebráni podaniu návrhu na zápis samotnému registrovému súdu.  

Za zmienku taktiež stojí, že pri zastúpení navrhovateľa podávajúceho registračnú žiadosť sa prihliada len na  plnomocenstvo udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená.

Podrobnosti o registrácii notárom, ako aj rozsah registrácie údajov zapisovaných notárom do obchodného registra má upraviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti SR.[1] Zákon č. 268/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dostupný na: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/268/20230707 .