Articles


 • How to register and extend the registration in the List of Economic Entities

  PRÁVNE

  Zoznam hospodárskych subjektov („Zoznam“) je verejne prístupný zoznam subjektov oprávnených zúčastňovať sa na verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie („Úrad“) v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). Zápis do Zoznamu účinný voči každému verejnému obstarávateľovi v praxi znamená, že údaje v Zozname nie je potrebné v rámci verejného obstarávania overovať. 

  Read more
 • New Publications Act

  PRÁVNE

  Dňa 1. augusta 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 265/2022 Z.z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o publikáciách“), ktorý zrušil a nahradil zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Tlačový zákon“) a zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií. 

  Read more
 • Slovenská otázka: je Slovensko „krajinou nepravidiel“?

  PRÁVNE

  Slovensko je skôr „krajinou nepravidiel“ ako právnym štátom, približuje esej Martina Škublu. 


  Text, ktorý vznikol v januári tohto roku, v  pamfletickom tóne mapuje slovenskú národnú povahu a aj s pomocou postrehov o nej sa snaží osvetliť, prečo ekosystém práva nie je svetom, v ktorom by sme sa „cítili ako doma“. 


  O klanovej štruktúre slovenskej spoločnosti, či o mŕtvom pokoji jej elity píše autor s cieľom demonštrovať, ako nedostatok skutočnej a úprimnej diskusie o veľkých, ale aj chlebových témach práva a spoločnosti umŕtvuje normálny vzťah nášho politického spoločenstva k svetu všeobecne platných pravidiel a  otvára tak cestu skratkám a spoločenským dobrodruhom. 

  Read more
 • Krátko k legalite a legitimite zvyšovania základného imania štátnej zdravotnej poisťovne

  PRÁVNE

  Na tlačovej besede zo dňa 22.3.2022 ministri financií a zdravotníctva spoločne oznámili, že v roku 2022 štát poskytne zdravotníctvu dodatočných 365 mil. EUR.

  Read more
 • Nebezpečné elektronické obťažovanie – nový trestný čin

  PRÁVNE

  Do Trestného zákona vďaka poslaneckému návrhu zákona č. 236/2021 Z. z. pribudol nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania, a to s účinnosťou od 1. júla 2021. 

  Read more
 • Novela CMP: Konanie o potvrdení vydržania

  PRÁVNE

  Zákon č. 68/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2021 novelizuje zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok („CMP“ ). Táto novela do nášho právneho poriadku zavádza nový typ konania – konanie o potvrdení vydržania. Reaguje tak na pretrvávajúce problémy s prechodom vlastníctva nehnuteľností na základe vydržania. Cieľom tejto novely je zefektívniť nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe účinkov vydržania.

  Read more
 • Reforma súdnictva v Slovenskej republike: Najvyšší správny súd

  PRÁVNE

  Po vzore českého Nejvyššího správního soudu sa aj slovenská justícia dočkala podobnej inštitúcie. Najvyšší správny súd (ďalej aj „NSS“), z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej ako súčasť reformy súdnej mapy, formálne vznikol na základe novely Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z. , a na základe zákona č. 423/2020 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva. V praxi by mal NSS začať fungovať od augusta 2021. NSS na základe hierarchie súdov v Slovenskej republike bude rovnocenný s Najvyšším súdom Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) a preberie po ňom oblasť správneho súdnictva. 

  Read more
 • Česká republika na ceste k zrušeniu dane z nadobudnutia nehnuteľnosti

  PRÁVNE

  Dňa 14.4.2020  odsúhlasila vláda Českej republiky návrh zákona, ktorým má dôjsť k zrušeniu „dane z nabytí nemovitosti“ („Daň“). Dňa 27.5.2020 bol návrh na zrušenie Dane schválený poslaneckou snemovňou českého parlamentu v prvom čítaní. 

  Read more
 • Judikatúra - Najvyšší súd Slovenskej republiky

  PRÁVNE

  V Uznesení sp. zn. 7 Cdo 237/2016 zo dňa 1.2.2020 sa Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací zaoberal otázkou, či v prípade, keď (i) nebola splnená podmienka spísania a dovolania advokátom a podmienka zastúpenia advokátom v rámci dovolacieho konania, pričom (ii) dovolanie bolo v takomto stave vzaté späť, má dovolací súd rozhodnúť v zmysle ust. § 447 písm. e) C.s.p. (dovolanie odmietnuť pre nesplnenie procesnej podmienky) alebo v zmysle ust. § 446 C.s.p. (konanie zastaviť).

  Read more
 • Trochu inak o voľnej nedeli v maloobchode z dôvodu Covid-19 a o trestnoprávnej zodpovednosti hlavného hygienika

  PRÁVNE

  V nasledovnom príspevku by sme sa chceli zamyslieť nad aktuálnym problémom tzv. zákazu nedeľného predaja v maloobchode na základe opatrenia hlavného hygienika, a to z pohľadu vyvodenia možnej trestnoprávnej zodpovednosti

  Read more
 • CUI BONO ZÁKAZ NEDEĽNÉHO PREDAJA?

  PRÁVNE

  Aj po ukončení núdzového stavu, ku ktorému došlo 13.6.2020 o 24:00, zostali naďalej platné a účinné opatrenia Úradu verejného zdravia SR (ÚVZ), vrátane opatrenia OLP/4738/2020 z 9.6.2020, ktoré ukladá tzv. zákaz nedeľného predaja za účelom výkonu dezinfekcie zatvorených priestorov (Opatrenie). Toto Opatrenie kritizuje nielen laická verejnosť (t.j. spotrebitelia), dotknutí podnikatelia (t.j. predávajúci) ale aj viacerí politici a právnici – odborníci v oblasti ústavného práva.

  Read more
 • O nezákonnosti opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19

  PRÁVNE

  Pandémia COVID-19 preveruje schopnosti štátu reagovať v situáciách mimoriadne závažného ohrozenia zdravia jeho obyvateľstva. V záujme eliminácie šírenia koronavírusu tak bol štát nútený zasiahnuť do základných práv a slobôd, a tieto vo výraznej miere (dočasne) obmedziť, či už v rámci mimoriadnej situácie, ktorá bola na Slovensku vyhlásená od 12.3.2020, alebo v rámci núdzového stavu vyhláseného od 16.3.2020.

  Read more
 • Case law of the Court of Justice of the EU – Consumer protection

  PRÁVNE

  On 19 December 2019, the Court of Justice of the European Union (“Court of Justice”) issued a judgment based on a reference for preliminary ruling in case C-290/19, RN v Home Credit Slovakia, a.s., in which it considered a question whether it is permissible to set the APRC in a consumer credit agreement not as a single rate, but as a range referring to a minimum and a maximum rate.

  Read more
 • Case law of Court of Justice of the EU – Jurisdiction under Brussels I bis Regulation

  PRÁVNE

  By the judgment in case C-451/18 Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. proti DAF Trucks NV of 29 June 2019, the Court of Justice of the European Union (“Court”) confirmed and extended its previous case-law regarding the establishment of jurisdiction pursuant to Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (“Brussels I bis”). The question referred for a preliminary ruling concerned the interpretation of Article 7(2) of Brussels I bis Regulation.

  Read more
 • New legislation on protection of whistleblowers

  PRÁVNE

  On 1 March 2019 Act no. 54/2019 Coll on Protection of Whistleblowers and on amendment of some acts came into effect (the „Act“), replacing the contemporary legal provisions of Act no. 307/2014 Coll on Some Measures Related to the Reporting of Anti-Social Activities. In this article, you will find out more about this field of law.

  Read more
 • WHAT CHANGES HAVE BEEN INTRODUCED BY AN AMENDMENT TO THE ACT ON OWNERSHIP OF APARTMENTS FROM 1 NOVEMBER 2018?

  PRÁVNE The issue of ownership of apartments concerns many of us. The Act No. 283/2018 Coll. (hereinafter referred to as the “Amendment”) introduced into the Act No. 182/1993 Coll. on the Ownership of Apartments and Non-Residential Premises several changes that could be of interest to you as an owner of an apartment.


  Read more
 • DO YOU HAVE AN E-SHOP? THE PROHIBITION OF THE SO-CALLED GEO-BLOCKING FROM 3 DECEMBER 2018 COULD BE OF INTEREST TO YOU

  PRÁVNE

  In practice some operators of predominantly smaller e-shops prevented customers from abroad from accessing the online shop and purchasing goods in it. Their motivations for this approach vary and they may include, for example, a different legal environment, legal uncertainty caused by it, risks associated with different consumer protection rules, different laws concerning identification, taxation, delivery costs etc. Therefore, some e-shops logically decided not to deliver abroad and to eliminate in such a way a possible legal risk.In order to preserve and fully use the potential of the internal market without internal borders, the European Union (EU) decided to react to this practice by a new regulation, which perceives it as unjustified geo-blocking and seeks to prohibit this discrimination of customers.

  Read more