New legislation in the field of air protection

Právne predpisy Slovenskej republiky sa v mnohých aspektoch ochrany životného prostredia sotva stíhajú prispôsobovať súčasným klimatickým zmenám a stále novým environmentálnym predpisom a rozhodnutiam orgánov Európskej únie (ako napr. 8. všeobecný environmentálny akčný program Európskej únie z mája 2022). Nový zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane ovzdušia“) ale vytvára priestor pre zlepšenie kvality ovzdušia.

Zákon o ochrane ovzdušia bol vyhlásený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 28.04.2023, pričom účinnosť nadobudol 1.7.2023 s výnimkou niektorých zákonných ustanovení, ktorých účinnosť nastáva neskôr. Týmto zákonom sa novelizuje napr. zákon č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon, zákon č. 541/2004 Z.z. Atómový zákon, zákon č. 39/2013 Z.z. o kontrole znečisťovania životného prostredia, zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Zároveň deroguje zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a prsílušné vykonávacie predpisy. Prostredníctvom Zákona o ochrane ovzdušia sa taktiež transponuje až jedenásť európskych smerníc uvedených v prílohe č. 11.

Tento zákon prináša viaceré zmeny, a to konkrétne pri osobitnom povolení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, čo doteraz postrádalo detailnú úpravu, ďalej ustanovuje reguláciu osobitných činností bez potreby individuálneho povolenia, ak sú vykonávané samostatne a nie sú spojené so stacionárnym zdrojom, zavádzajú sa kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivá a kvapalné palivá na základe podnetu, pričom porušenie zákazu spaľovania odpadov fyzickou osobou sa bude klasifikovať ako priestupok. Nová úprava by mala priniesť aj nižšie administratívne zaťaženie podnikateľov a nové právomoci obcí a samosprávnych krajov, ktoré si budú mocť vypracovať vlastné miestne programy na zlepšenie kvality ovzdušia a zabezpečiť ich plnenie všeobecnými záväznými nariadeniami alebo prijatými opatreniami.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, Zákon o ochrane ovzdušia svojím zameraním sleduje tri hlavné línie, a to kvalitu ovzdušia ustanovením prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia, zníženie celkových emisií ustanovením národných záväzkov znižovania emisií a obmedzovanie emisií na zdroji ustanovením emisných požiadaviek pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a požiadaviek na kvalitu vybraných výrobkov, akými sú palivá alebo regulované výrobky.

Celkovým účelom zákona je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia aj v nadväznosti na odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie či Programové vyhlásenie vlády 2021.