The new Consumer Protection Act

The new Consumer Protection Act ("the Act") has been published in the Collection of Laws and will enter into force on July 1, 2024.

The Act represents a change in the field of consumer law, but not a codification of all consumer law.

The Act is a response to the need to transpose several European Parliament and Council Directives into Slovak law.

The Act introduces significant changes for consumers (e.g. by extending the withdrawal period without giving a reason for contracts concluded during a sales event or door-to-door sales from 14 to 30 days, by protecting against non-transparent purchases and fake reviews in the online environment, or by increasing protection against artificially inflating prices in front of various discounts and sales), as well as for traders (e.g. introducing more institutions to waive the imposition of sanctions in cases where traders voluntarily stop infringements and remedy them, or removing obligations that are excessively burdensome for traders).

At the same time, the Civil Code is also being significantly amended. New concepts and definitions are also introduced, such as digital content, digital services and things with digital elements.

 

Dňa 22. mája 2024 bol publikovaný pod číslom 108/2024 v Zbierke zákonov zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). Zákon nadobudne účinnosť od 1. júla 2024. Nový zákon o ochrane spotrebiteľa predstavuje zmenu v oblasti spotrebiteľského práva, nie však kodifikáciu celého spotrebiteľského práva. Zákon je reakciou na potrebu transpozície niekoľkých smerníc Európskeho parlamentu a Rady do slovenského právneho poriadku.

Primárnym účelom Zákona je doposiaľ roztrieštenú úpravu zjednotiť do jediného predpisu, ktorým sa zruší niekoľko zákonov:

•  zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

•  zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a

•  zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zároveň sa významne novelizuje aj Občiansky zákonník, v ktorom budú naďalej prednostne upravené spotrebiteľské zmluvy a zároveň výlučná úprava reklamačného konania, nakoľko úprava reklamácií obsiahnutá v starom zákone o ochrane spotrebiteľa bude zrušená. Zavádzajú sa i nové pojmy a ich definície ako digitálny obsah, digitálna služba a veci s digitálnymi prvkami.

 

VÝZNAMNÉ ZMENY PRE SPOTREBITEĽOV

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že Zákon modernizuje doterajšiu spotrebiteľskú legislatívu a zosúlaďuje ju na úrovni európskeho práva, čím zároveň zásadne zvyšuje ochranu spotrebiteľov, najmä:

•    predĺžením lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu pri zmluvách uzavretých pri predajnej akcii alebo podomovom predaji zo 14 na 30 dní;

•    garanciou rýchlejšej nápravy a odškodnenia pre spotrebiteľov;

•    zákazom marketingu propagujúceho tovar ako identický s tovarom v inom členskom štáte EÚ (pri podstatne odlišných vlastnostiach); 

•    ochranou pred netransparentným nákupom a falošnými recenziami v online prostredí;

•    prostriedkami nápravy pre poškodených spotrebiteľov, ak sa obchodník voči nim dopustí nekalej obchodnej praktiky či

•    zvýšením ochrany pred umelým navyšovaním cien pred rôznymi zľavami a výpredajmi (napr. Black Friday) a súvisiacimi falošnými zľavami.

 

VÝZNAMNÉ ZMENY PRE OBCHODNÍKOV

Na jednej strane Zákon síce obchodníkov obmedzuje rozšírením informačných povinností, zároveň však vypúšťa povinnosti, ktoré ich nadmerne zaťažovali a boli bez reálneho prínosu pre ochranu spotrebiteľov. Ďalšie zmeny možno zhrnúť nasledovne:

•     mechanizmus druhej šance, t. j. zavedenie viacerých inštitútov smerujúcich k upusteniu od uloženia sankcie v prípadoch, ak obchodníci dobrovoľne ukončia porušovanie právnych predpisov a uskutočnia nápravu;

•     vypustenie povinností, ktoré nadmerne zaťažujú obchodníkov (bez reálneho prínosu pre ochranu spotrebiteľov) – napr. vypustenie duplicitnej úpravy náležitostí dokladu o kúpe alebo vypustenie povinnosti zverejňovať oznam o plánovanom dočasnom zatvorení prevádzkarne aspoň 24 hodín vopred;

•      nové zásady ukladania sankcií s cieľom zabrániť ukladaniu likvidačných pokút (napr. orgán dohľadu môže uložiť obchodníkovi za porušenie zákonnej povinnosti pokutu vo výške od 200 eur do 2 % obratu obchodníka za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac 200 000 eur);

•      nová sankcia pre e-shopy v podobe odstránenia alebo zmeny obsahu uverejneného v online rozhraní, či výmaz domény a

•      zjednotenie termínu obchodník namiesto dodávateľ alebo predávajúci v súlade s legislatívou EÚ.

 

ZNÍŽENIE CENY TOVARU

Nová zákonná úprava prináša i obzvlášť podstatnú zmenu, ktorou je povinnosť obchodníka uvádzať predchádzajúcu cenu tovaru v každom oznámení o znížení ceny. Týka sa to tak kamenných predajní, ako aj internetových obchodov. Čo sa týka tovaru, na ktorý sa toto ustanovenie vzťahuje, podľa výkladu pojmov uvedených v Zákone ide o akúkoľvek hmotnú hnuteľnú vec, pričom tovarom je aj elektrina, voda alebo plyn, ktoré sú na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a hmotný nosič, ktorý slúži výlučne ako nosič digitálneho obsahu, najmä CD, DVD, USB kľúč a pamäťová karta.

Predchádzajúcou cenou sa rozumie najnižšia cena daného tovaru, za ktorú ho obchodník predával v období 30 dní pred poskytnutím zľavy alebo od okamihu, kedy začal tovar predávať či poskytovať, do okamihu poskytnutia zľavy, ak je tovar v predaji kratšiu dobu ako 30 dní.

Uvedené pravidlo má najmä zamedziť zavádzajúcim machináciám s cenami zo strany obchodníkov a tým aj zavádzaniu spotrebiteľov o sume reálnej zľavy. Príkladom sú situácie zníženia cien iba na krátke obdobie, s cieľom ich opätovného umelého navýšenia (najmä pri akciách Black Friday a výpredajoch, ktoré nimi v skutočnosti nie sú).

Pri postupnom znižovaní ceny tovaru však obchodník môže uviesť ako predchádzajúcu cenu tovaru pôvodnú cenu pred prvým znížením ceny bez ohľadu na čas predaja alebo poskytovania tovaru.

Z daného pravidla sú však vyňaté tovary, ktoré podliehajú rýchlemu zníženiu kvality alebo skaze. Typicky tak ide napríklad o potraviny, ktoré z mikrobiologického hľadiska podliehajú rýchlo skaze a môžu po krátkej dobe predstavovať nebezpečenstvo pre ľudské zdravie (napr. čerstvé mäso, zelenina, a pod.).

 

ĎALŠIE UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Do Občianskeho zákonníka sa vkladá i to, že spotrebiteľ a obchodník si dohodou alebo jednostranným vyhlásením môžu určiť zodpovednosť za vady podľa prísnejších zásad, než je ustanovené zákonom. V takom prípade vydá obchodník záručný list, pričom absencia niektorých vymenovaných náležitostí (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov poskytovateľa záruky, jeho sídlo alebo miesto podnikania, označenie veci, na ktorú sa záruka vzťahuje, podmienky záruky, a postup, ktorý musí oprávnená osoba dodržať, aby dosiahla plnenie záruky) záručného listu nespôsobuje neplatnosť záruky.

Do nového zákona o ochrane spotrebiteľa bolo tiež zakomponované uzatváranie zmlúv na diaľku a práva a povinnosti účastníkov tohto vzťahu.

Okrem toho sa napríklad v Zákone uvádza pojem online trh, ktorým možno rozumieť službu, ktorá pomocou softvéru vrátane webového sídla, časti webového sídla alebo aplikácie umožňuje spotrebiteľom uzatvárať zmluvy na diaľku s obchodníkmi odlišnými od prevádzkovateľa online trhu alebo s inými spotrebiteľmi. Online trhom teda nie je vlastný e-shop obchodníka. Prevádzkovateľ online trhu tak bude musieť napríklad vyslovene uviesť, či ponuka produktu na online trhu pochádza od obchodníka alebo aj hlavné parametre, ktoré určujú poradie ponúk vo výsledku vyhľadávania spotrebiteľa na online trhu, a význam týchto parametrov vo vzťahu k iným parametrom vyhľadávania.

Zákon tiež od 1. júla 2024 jednoznačne určí pôsobnosť orgánov dohľadu a rozšíri ich právomoci na úroveň minimálnych štandardov EÚ.

Záverom možno skonštatovať, že predmetná nová úprava ochrany spotrebiteľa zvýši ochranu spotrebiteľov, čím prispeje k perspektívnemu rastu dôvery a bezpečnosti na trhu.