Judikatúra Súdneho dvora EÚ – Ochrana spotrebiteľa

Dňa 19.12.2019 vydal Súdny dvor Európskej Únie („Súdny dvor“) rozsudok v prejudiciálnom konaní vo veci C-290/19, RN proti Home Credit Slovakia, a.s., ktorého predmetom bolo posúdenie otázky, či je prípustné, aby v zmluve o spotrebiteľskom úvere bola RPMN vyjadrená nie ako jedna konkrétna hodnota, ale ako rozpätie uvádzajúce najnižšiu a najvyššiu hodnotu.


Skutkový stav

Prejudiciálna otázka vyplynula zo súdneho konania o vydanie bezdôvodného obohatenia vo veci žalobcu: RN proti žalovanému: Home Credit Slovakia, a.s. („Home Credit“). RN a Home Credit uzatvorili v roku 2013 zmluvu o spotrebiteľskom úvere na úver vo výške 3.359,14 EUR. Zmluva obsahovala obvyklé zákonné náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere [1] akými sú napr. stanovená konkrétna výška splátky, úroková sadzba a doba splácania. Čo sa však týka uvedenia údaju ročnej percentuálnej miery nákladov („RPMN“), Home Credit tento údaj v zmluve neuviedla ako konkrétnu číselnú hodnotu, ale rozpätím vo forme „od-do“, teda: RPMN od 21,5 % do 22,4%).


Po splatení úveru v celom rozsahu v roku 2017 sa RN žalobou domáhal vrátenia sumy 1.932,10 EUR, nakoľko bola podľa neho úverová zmluva uzatvorená v rozpore so zákonnými podmienkami spotrebiteľského úveru, a teda ju treba považovať za bezúročnú a bez poplatkov. Nedostatok vo formálnych náležitostiach zmluvy videl RN práve v spôsobe stanovenia RPMN. Home Credit v tejto veci tvrdila, že nakoľko bola úverová zmluva uzatvorená telefonicky a žalobca mal na prijatie ponuky 35 dní, Home Credit nedokázala presne určiť deň poskytnutia finančných prostriedkov.


Prvostupňový súd návrhu žalobcu nevyhovel, nakoľko dospel k názoru, že úverová zmluva spĺňa všetky náležitosti. Proti rozhodnutiu prvostupňového súdu sa RN odvolal. Druhostupňový súd mal vo veci opačný názor keď uviedol, že neznalosť presného dátumu poskytnutia finančných prostriedkov podľa neho nezbavuje veriteľa povinnosti presne percentuálne vyjadriť RPMN jednou konkrétnou hodnotou.


Krajský súd sa následne obrátil na Súdny dvor s prejudiciálnou otázkou, či sa má Smernica (čl. 10 ods. 2 písm. g) č. 2008/48/ES o zmluvách o spotrebiteľskom úvere („Smernica“) vykladať tak, že zmluva o spotrebiteľskom úvere spĺňa náležitosti Smernice, ak RPMN je v nej uvedená nie presným údajom v percentách, ale rozpätím dvoch údajov (od – do).


Právne posúdenie veci 

Súdny dvor v úvode svojho odôvodnenia poukázal na viaceré ustanovenia Smernice, ktoré pracujú s RPMN ako s jednou konkrétnou hodnotou a nie ako s rozpätím hodnôt (napr. čl. 3 a 19.). Podľa Súdneho dvora je celá systematika Smernice vystavaná na tom, že RPMN má byť pevne určená. Má tomu tak byť preto, aby spotrebiteľ vopred (pred uzatvorením zmluvy) disponoval primeranými informáciami o výške úverovej sadzby a RPMN. Stanovenie RPMN ako rozpätia hodnôt a nie ako jednej konkrétnej hodnoty totiž môže nielen sťažiť posúdenie celkových nákladov úveru, ale tiež môže uviesť spotrebiteľa do omylu, pokiaľ ide o skutočný rozsah jeho záväzku.


Súd ďalej explicitne uviedol: „[...] pre spotrebiteľa má RPMN zásadný význam ako celkové náklady na úver predložené vo forme sadzby vypočítanej podľa jednotného matematického vzorca. Táto sadzba totiž umožňuje spotrebiteľovi posúdiť z hospodárskeho hľadiska rozsah záväzku, ktorý obsahuje uzavretie zmluvy o úvere [...]. 


Relevantnou potom podľa Súdneho dvora nie je ani tá skutočnosť, že Home Credit v čase predloženia ponuky nepoznala presný dátum uzatvorenia zmluvy a čerpania úveru. S takýmto prípadom predsa vyslovene počíta Smernica (Príloha 1, časť 2). Ak teda nie je známy dátum uzavretia zmluvy, predpokladá sa, že dňom prvého čerpania je deň, ktorý vyplýva z najkratšieho intervalu medzi týmto dátumom a dátumom prvej platby spotrebiteľa veriteľovi. V nadväznosti na uvedené preto Súdny dvor uzavrel, že aj napriek tomu, že sú takéto skutočnosti veriteľovi neznáme, stanovenie konkrétnej RPMN nie je preňho nemožné a ani neprimerane obtiažne.


Na prejudiciálnu otázku preto Súdny dvor odpovedal tak, že Smernica bráni tomu, aby v zmluve o spotrebiteľskom úvere bola RPMN vyjadrená nie ako jedna konkrétna hodnota, ale ako rozpätie uvádzajúce najnižšiu a najvyššiu hodnotu.


______________________

[1] V zmysle zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“)