Právne oblasti

čo vám ponúkame

V advokátskej kancelárii Škubla & Partneri poskytujeme právne služby predovšetkým v týchto oblastiach:

 • Fúzie a akvizície, korporátne právo
 • Hospodárska súťaž
 • Médiá
 • Nehnuteľnosti a developing
 • Pracovné právo
 • Private equity
 • Spory a arbitráž
 • PPP a verejné obstarávanie
 • Ekonomická kriminalita
 • Zdravotníctvo a zdravotné poistenie
 • Daňové právo
 • Duševné vlastníctvo & IT
 • Bankovníctvo a financie
 • GDPR

Fúzie a akvizície, korporátne právo

V oblasti korporátneho práva a M&A sme osobitne silní, zastrešujeme najväčšie M&A transakcie a v transakciách sú často našim sparing-partnerom renomované advokátske kancelárie z tzv. „magic circle“ zastupujúce protistranu.

Vybrané oblasti:

 • štruktúrovanie transakcií z pohľadu daňovej a transakčnej optimalizácie vrátane zapojenia medzinárodných transakčných vehiklov (Jersey, Cyprus a pod.);
 • share deals / asset deals;
 • povinné ponuky na prevzatie;
 • „levereged“ akvizície;
 • kompletný transakčný manažment od asistencie pri formulovaní indicative / binding offers po asistenciu s plnením po-closingových kovenantov;
 • po-closingová reštrukturalizácia / debt push down;
 • zlúčenie vrátane CBM (cross-border merger) smerom do SR ako aj mimo SR jurisdikciu;
 • corporate governance & compliance;
 • private equity;
 • cash pooling.
 
Našou doménou je i riešenie komplexných akcionárskych vzťahov (dividendová politika, call a put opcie, shoot out mechanizmy – t.j. inštitútov na ukončenia akcionárskej účasti, drag a tag along).

Hospodárska súťaž

Našimi klientmi sú najväčší hráči na stredoeurópskom trhu v rôznych sférach podnikania. Regulácia hospodárskej súťaže je preto nevyhnutnou súčasťou našej práce.

Oznámenia koncentrácií sú takpovediac našou „povinnou jazdou“, venujeme sa však medziiným i hĺbkovej analýze dynamicky sa rozvíjajúcich trhov, akými sú napríklad online komercia a online reklama, ktoré ani na úrovni európskych súťažných autorít neboli doteraz detailne preskúmané.

Kartely. Poskytujeme tak profylaktickú podporu pri predchádzaní vzniku kartelových dohôd, ako aj následnú podporu pri aplikácií programu zhovievavosti (leniency) alebo pri raziách súťažných autorít (dawn raids), alebo následnom šetrení úradov. Rokujeme so súťažnými autoritami i o podmienkach urovnania, čo môže priniesť klientom výraznú úsporu na sankčných pokutách.

Vertikálne dohody a blokové výnimky. Poskytujeme širokú paletu asistencie pri koncipovaní zmluvných vzťahov z pohľadu súťažného práva a to nielen na horizontálnej úrovni (medzi konkurentami), ale i na vertikálnej úrovni (v rámci jedného distribučného reťazca).

Nekalá súťaž a spotrebiteľské spory. Dlhodobo sa zameriavame a máme vyvinutú expertízu a know-how pri riešení spotrebiteľských sporov. 

Štátna pomoc. Klientov sprevádzame rozsiahlou a komplikovanou úpravou štátnej pomoci, čerpania EU fondov. Naše služby sa týkajú zastupovania klientov pred EU Komisiou vo veciach nedovolenej štátnej pomoci, ako aj v súvislosti s podporou pri uchádzaní sa o takúto podporu.

Médiá

Mediálne právo už dávno nie je možné zúžiť len na reguláciu podľa tlačového zákona.

Máme extenzívne skúsenosti s ochranou osobnosti jednotlivcov, ako aj so zastupovaním renomovaného vydavateľského domu, ktorému poskytujeme komplexnú právnu podporu a celý súdny manažment sporov týkajúcich sa slobody slova a ochrany osobnosti.

Naše poradenstvo sa týka najmä rýchlo sa rozvíjajúceho online businessu a spravodajstva. V našej každodennej praxi riešime problematiku od právnych aspektov vysielania videa na požiadanie (video on demand), cez problematiku online reklamy, autorských práv, ochrany spotrebiteľa  či ochrany osobných údajov až po regulačnú úpravu vlastníctva médií. 

Nehnuteľnosti a developing

Našich klientov sprevádzame všetkými fázami realitných obchodov v celej ich komplexnosti (vrátane financovania). Od analýzy investičných zámerov z pohľadu compliance s územno-plánovacou dokumentáciou, riešenie jednotných pozemkových úprav, akvizície nehnuteľností (brown field / green field), či iné formy majetkovo-právneho vysporiadania developmentom dotknutých nehnuteľností, cez komplexnú podporu v povoľovacích konaniach (počnúc konaním o odstránenia stavby, cez územné, stavebné až po kolaudačné konanie), ako aj konaniach súvisiacich s povoľovacími konaniami (EIA a pod.), až po prípravy zmlúv (zmluvy o dielo, FIDIC štandardy, nájomné zmluvy, scudzovacie zmluvy k bytom atď.) a zastupovanie pri rokovaniach so zmluvnými partnermi, účastníkmi povoľovacích konaní, ako aj orgánmi miestnych samospráv.

Pracovné právo

Portfólio našich služieb zahŕňa medziiným:
 • pracovno-právnu agendu (pracovné zmluvy, dohody o hmotnej zodpovednosti a pod.);
 • bonusové schémy, navrhovanie KPI (key performance indicators);
 • ukončovanie pracovno-právnych vzťahov a hromadné prepúšťanie;
 • konzultačné, resp. autorské zmluvy;
 • manažérske, resp. autorské zmluvy;
 • reštrukturalizácie, prevody organizačných jednotiek, organizačné zmeny;
 • vzťahy s odbormi, kolektívne zmluvy a kolektívne vyjednávanie;
 • pracovno-právne povolenia, vysielanie zamestnancov;
 • problematika sociálnych a zdravotných odvodov, zdaňovanie zamestnancov;
 • interné predpisy a smernice (pracovné, organizačné a mzdové poriadky);
 • bezpečnosť a ochrana pri práci;
 • whistleblowing regulácia;
 • pracovno-právne spory;
 • ochranu osobných údajov a súkromia.


Private equity

Medzi našich najvýznamnejších klientov patrí jedna z najvýznamnejších private equity finančných skupín v CEE regióne. Táto dlhoročná spolupráca nám umožnila získať bezkonkurenčné skúsenosti z oblasti fungovania private equity investorov.

Spory a arbitráž

Súdne a mimosúdne riešenie sporov je jednou z našich najsilnejších stránok. Zastupujeme klientov v konaniach s významnými nominálnymi hodnotami sporov. Naším osobitným zameraním sú korporátne súdne spory, s osobitným dôrazom našej špecializácie na akcionárske spory. Disponujeme unikátnymi skúsenosťami spojenými so zastupovaním klientov z tzv. investičných (BIT – bilateral investment treaty) sporov voči štátu.

PPP a verejné obstarávanie

Ekonomika sa stáva čoraz regulovanejšou, či už na národnej alebo európskej úrovni. Zameriavame sa najmä na verejné obstarávanie, PPP projekty, energetiku. Klientom i verejným obstarávateľom poskytujeme komplexnú podporu vo verejnom obstarávaní, formácii súťažných konzorcií, koncipovaní, či pripomienkovaní zmlúv, vrátane koncesnej zmluvy.

Ekonomická kriminalita

Spájame naše ekonomické, daňové a účtovné know-how s trestným právom. Detailné poznanie týchto dvoch oblastí (t.j. ekonomiky a trestného práva) nám umožňuje poskytovať kvalifikované poradenstvo v prípadoch týkajúcich sa ekonomickej kriminality (white collar crimes).

Zdravotníctvo a zdravotné poistenie

Zdravotníctvo a zdravotné poistenie predstavuje jedno z najviac regulovaných odvetví práva. Naša kancelária disponuje unikátnym know-how v oblasti zdravotného a osobitne práva zdravotného poistenia. Či už ide o prevod poistného kmeňa, pripomienkovanie legislatívnych zmien, alebo elektronizácie zdravotnej dokumentácie, s klientami riešime najaktuálnejšie otázky a problémy.

Daňové právo

Komerčná stránka akejkoľvek transakcie je pre nás vždy na prvom mieste. Tento cieľ nestrácame zo zreteľa a klientom pomáhame pri vytvorení optimálnych transakčných a projektových riešení, ktoré sú nielen v súlade s právnymi predpismi, ale ktoré aj rešpektujú ekonomické ciele našich klientov.

Máme bezkonkurenčné know-how v oblasti vytvárania medzinárodných korporátnych, transakčných štruktúr medziiným i v krajinách ako je Cyprus, Jersey alebo Lichtenštajnsko.

Rozumieme klientom a ich potrebám, preto im pomáhame nastaviť transakčné i akvizičné procesy tak, aby sme klientovi poskytli čo najoptimálnejšie riešenie, či už z pohľadu daňového režimu alebo ochrany vlastníctva. Pri akvizičných procesoch kladieme dôraz nielen na samotný akvizičný proces, ale detailne sa venujeme pred a po-akvizičnému poradenstvu (od finančnej asistencie po debt-push down).

Klientov taktiež zastupujeme v daňových sporoch.

Duševné vlastníctvo & IT

Naši klienti sú aktívni v biznise s vysokou pridanou hodnotou. Ochrana duševného vlastníctva je jednou z kľúčových oblastí pre úspešný rast a udržanie svojich obchodných aktivít.

Preto spektrum našich služieb zahŕňa komplexné poradenstvo v celej škále služieb od forenzných auditov a obrany klienta pri nekalosúťažných konaniach, cez riešenia týkajúce sa napr. ochranných známok a doménových mien až po riešenie otázok autorských práv, publikovania na internete, ochrany osobných dát a počítačovej bezpečnosti.

Online biznis sa stal strategickou oblasťou, v tomto smere sme aktívni pri príprave licenčných zmlúv, zmlúv o dielo pri vývoji softvéru či SLA (servis level agreements).

Bankovníctvo a financie

Pri úverových transakciách (realizovaných či už na základe LMA štandardov alebo zmluvných riešení na mieru) zastupujeme tak dlžníkov, ako aj veriteľov či syndikáty bánk.
 
Poskytujeme poradenstvo v oblasti kapitálových trhov – vrátane emisie, prevodov cenných papierov.

V neposlednom rade poskytujeme poradenstvo ohľadne bankovej regulácie, od prudenciálnych požiadaviek kapitálovej primeranosti až po regulačné aspekty akvizície bánk.

Našou osobitnou špecializáciou je projektové financovanie a to či už developerských alebo akvizičných projektov.

GDPR

GDPR alebo celým názvom Všeobecné nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) nadobudlo platnosť dňa 24. mája 2016 a je účinné od 25. mája 2018. GDPR nahradilo vnútroštátne predpisy implementujúce smernicu o ochrane osobných údajov (95/46/ES) a zjednotilo právnu úpravu pre všetky členské štáty Európskej únie.


Zabezpečiť súlad s  komplexným právnym predpisom akým je GDPR je náročná úloha. Naša kancelária má bohaté skúsenosti s implementáciou GDPR u klientov z rôznych podnikateľských sektorov a je pripravená Vám prostredníctvom našich skúsených odborníkov v tejto úlohe pomôcť. Naša kancelária poskytuje klientom komplexné právne poradenstvo pri implementácii GDPR, najmä:

 • Realizáciu kompletného dátového auditu a vypracovanie GAP analýzy ‒ táto fáza je nevyhnutná pred implementáciou GDPR a predstavuje analýzu kompletného dátového toku u klienta a analýzu tzv. rizikových oblastí;
 • Príprava a revízia potrebnej dokumentácie, najmä interných smerníc (ohľadom zabezpečenia spracúvania údajov v súlade s GDPR zo strany zamestnancov, postupe pri      nahlasovaní bezpečnostných incidentov, odpovediach na žiadosti dotknutých osôb, a pod.), zmlúv s obchodnými partnermi a zákazníkmi, záznamov o spracovateľských činnostiach a ostatných podkladov potrebných v prípade kontroly zo strany Úradu;
 • Vypracovanie posúdenia vplyvu na ochranu údajov - DPIA;
 • Asistencia pri nastaveniach systémov a každodenných procesov u klienta v súlade s GDPR;
 • Realizácia školení zamestnancov ohľadom správneho spracúvania osobných údajov;
 • Právne poradenstvo pri oznamovaní porušenia ochrany osobných údajov;
 • Kompletná právna podpora a zastupovanie pri kontrolách vykonávaných Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
 • Zastupovanie pred súdmi.