Referencie

 • Bankovníctvo a financie
 • Daňové právo
 • Duševné vlastníctvo & IT
 • Ekonomická kriminalita
 • Fúzie, akvizície, korporátne právo
 • Hospodárska súťaž
 • Médiá
 • Nehnuteľnosti a developing
 • PPP a verejné obstarávanie
 • Pracovné právo
 • Private equity
 • Spory a arbitráž
 • Zdravotníctvo a zdravotné poistenie
 • Pro bono

Bankovníctvo a financie

 • Poskytovanie právneho poradenstva bankám pri financovaní spoločnosti News and Media Holding a.s.
  Poskytovanie právneho poradenstva syndikátu bánk pri financovaní jedného z najvýznamnejších mediálnych holdingov v súvislosti s jeho aktivitami na slovenskom trhu a v súvislosti s prefinancovaním akvizície.
 • Financovanie rezidenčného projektu Rezidencia Pri Mýte, Bratislava
  Komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klienta v súvislosti s vypracovaním úverovej a inej zmluvnej dokumentácie.
 • Financovanie PPC Energy, a.s.
  Poskytovanie právneho poradenstva banke v súvislosti s financovaním prestavby infraštruktúry významnej energetickej spoločnosti.
 • Financovanie výstavby OC Bory Mall, Bratislava
  Poskytovanie právneho poradenstva klientovi v súvislosti s plnením podmienok úverovej zmluvy a k dodatku k úverovej zmluve.
 • Financovanie exitu z energetickej spoločnosti
  Právne poradenstvo v súvislosti s financovaním Dlžníka pri nadobúdaní podielu vo významnej energetickej spoločnosti. Zastupovanie komerčnej Banky pri príprave, negociácií, plnení odkladacích podmienok a poskytnutí čerpania v súvislosti s nadobudnutím podielu vo významnej energetickej spoločnosti.


Daňové právo

 • Daňová kontrola vo väzbe na nadmerný odpočet DPH v súvislosti s cezhraničnými dodávkami komodity
  Právne poradenstvo významnému stredoeurópskemu výrobcovi v súvislosti s nadmerným odpočtom DPH, ktorý je predmetom daňovej kontroly, príprava právnej argumentácie v spolupráci s jeho poradenským tímom.                    
 • Zastupovanie v daňových kontrolách týkajúcich sa uplatnených nadmerných odpočtov a úrokov z omeškania za ich oneskorené vrátenie ako aj týkajúcich sa dane z emisných kvót
 • Participácia na príprave návrhov na vyslovenie nesúladu právnych predpisov v oblasti daní
 • Navrhovanie a implementácia daňových štruktúr, najmä najvhodnejších akvizičných štruktúr, debt push down, equity swaps a pod.

Duševné vlastníctvo & IT

 • Zastupovanie developera lokálneho významu v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vo veci zápisu ochranných známok.
 • Právne poradenstvo pre slovenskú banku v súvislosti so Zmluvami o prevode ochranných známok a zastupovanie banky pri zápise prevodu ochranných známok.
 • Právne poradenstvo banke v súvislosti s licenčnými zmluvami k ochranným známkam, zastupovanie banky pri registrácii licenčnej zmluvy.
 • Zastupovanie banky v súdnom konaní v spore o porušenie práv vyplývajúcich z ochranných známok a súvisiacim nekalosúťažným konaním.
 • Právne poradenstvo klientovi k problematike ochrany práv vyplývajúcich z ochranných známok.
 • Licenčné zmluvy a zmluvy o vytvorení diela k počítačovým programom pre klienta pôsobiaceho v mediálnej oblasti.
 • Právne poradenstvo súvisiace s ochranou neautorských databáz (databáz sui generis) pre klienta pôsobiaceho v mediálnej oblasti.
 • Právne poradenstvo k rôznym aspektom súvisiacim s ochranou osobných údajov pre klienta pôsobiaceho v mediálnej oblasti.
 • Komplexné právne poradenstvo viacerým klientom z rôznych odvetví v súvislosti s problematikou ochrany osobných údajov.
 • Vypracovanie service level agreements, licenčných zmlúv, realizácia IT riešení týkajúcich sa online komercie a marketingu.

Ekonomická kriminalita

 • Zastupovanie klientov v súvislosti s medializovanou kauzou, vypracovanie forenzných ekonomických a trestno-právnych analýz, procesná podpora, vrátane podpory ohľadne šetrení vykonávaných v zahraničných jurisdikciách.

Fúzie, akvizície, korporátne právo

 • Predaj Rosumu

  Poradenstvo na strane predávajúceho, spoločnosti Penta Real Estate, pri predaji administratívneho komplexu Rosum rakúskej spoločnosti European City Estates. 

 • Predaj pozemkov na východnom Slovensku
  Poradenstvo pri predaji pozemkov na východnom Slovensku spoločnosti Panattoni Europe.
 • Predaj BCT

  Poradenstvo na strane predávajúceho, spoločnosti Penta Real Estate, pri predaji administratívneho komplexu Business Centrum Tesla 2 v Košiciach.

 • Akvizícia Sberbank
  Vedúci právny poradca pre klienta na strane kupujúceho v jednej z najväčších akvizičných transakcií v roku 2015. Predávajúcemu poskytujeme komplexné poradenstvo od asistencie pri predložení competitive binding bid, due diligence, negociácie SPA, notifikácii na PMÚ a zastupovania voči NBS.
 • Zavŕšenie akvizície mediálneho domu Plus 7 dní, Trend Holding a Centrum Holdings
  Ide o súbor jedných z najvýznamnejších akvizícií v mediálnom sektore za posledné desaťročie.
  Právna asistencia v celom akvizičnom procese pre kupujúceho vrátane post-closing aktivít. Akvizície prebiehali paralelne a všetky boli zastrešené našou advokátskou kanceláriou.
 • Akvizícia prevádzkovateľa portálu reality.sk
  Zastupovanie kupujúceho v procese akvizície väčšinového podielu v NARKS infosystems, ako prevádzkovateľa portálu reality.sk (číslo 3 na trhu). Transakcia sa uskutočnila nepriamou akvizíciou
  (nadobudnutie akcionára s väčšinovými hlasovacími právami).
 • Akvizícia vydavateľstva Orbis IN
  Komplexné poradenstvo pri akvizícii vydavateľstva (tituly FitŠtýl, Adamko).
 • Zlúčenie News and Media Holding
  Realizácia komplexného zlúčenia viacerých vydavateľstiev a vytvorenie jedného z najväčších mediálnych domov združujúceho široké portfólio tlačových i online produktov. Poradenstvo pri vytvorení vhodnej holdingovej štruktúry vrátane zahraničných spoločností.
 • Petit Press
  Zavŕšenie procesu akvizície podielu vo vydavateľstve Petit Press (sme.sk) vrátane následného riešenia akcionárskych vzťahov voči druhému akcionárovi.
 • Akvizícia nemocníc a lekární
  Právne poradenstvo klientovi pôsobiacemu v oblasti v oblasti poskytovania ústavnej a lekárenskej zdravotnej starostlivosti pri viacerých akvizíciách vrátane komplexného právneho auditu (akvizícia nemocníc a siete lekární).
 • Právne poradenstvo
  Právne poradenstvo v súvislosti so vstupom klienta na Rumunský trh – herná a stávková spoločnosť Bet Active a Bet Zone (Fortuna).
 • Poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s  akvizíciou banky (Dexia banka Slovensko, a.s.)
 • Právna podpora pri pôvodne uvažovanej akvizícii podielu spoločnosti Prefto v Dôvera zdravotná poisťovňa skupinou PENTA (HICEE B.V.)
  M&A transakcia zahrňujúca negociáciu podmienok na rokovaniach s protistranou, prípravu  zmluvnej dokumentácie, právnu podporu v súvisiacich administratívnych konaniach (PMU, UDZS).
 • Právna podpora pri príprave a predaji podielov vo významnej slovenskej nefinančnej výrobnej spoločnosti (industry je OT)
  M&A transakcia zahrňujúca negociáciu podmienok na rokovaniach s protistranou, prípravu  zmluvnej dokumentácie.
 • Právna podpora pri kúpe rakúskym rodinným kapitálom vlastnenej slovenskej spoločnosti z oblasti služieb
  M&A transakcia  zahrňujúca negociáciu podmienok na rokovaniach s protistranou, prípravu  zmluvnej dokumentácie. Právna podpora slovenskému klientovi, rokovania a dokumentácia aj v nemeckom jazyku.

Hospodárska súťaž

 • Koncentrácia Sberbank
  Zastupovanie pri oznámení koncentrácie akvizície Sberbank – jednej z najväčších akvizícii v roku 2015.
 • Koncentrácia Plus 7 dní, Trend Holding, Media Magazin, Centrum Holding a Petit Press
  Zastupovanie pri oznámení koncentrácie na PMÚ SR.
 • Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž
  Zastupovanie renomovanej medzinárodnej IT firmy pri tzv. dawnraide a následnom šetrení podozrení PMÚ z kartelovej dohody.
 • Posudzovanie akcionárskych dohôd z pohľadu hospodárskej súťaže
  Posudzovanie rôznych akcionárskych dohôd vo viacerých investičných joint-ventures – analýza (ne)existencie spoločnej kontroly. Nastavenie dohôd v súlade so súťažným právom.
 • Poradenstvo v súvislosti s konaniami pred Európskou komisiou (štátna pomoc, infringement voči SR)

Médiá

 • Poskytovanie právnych služieb v súvislosti s usporiadaním problematických právnych vzťahov RTVS so zmluvnými partnermi a nedostatkami zistenými pri kontrole hospodárenia s verejnými prostriedkami, a to v rôznych oblastiach, napr. zastupovanie pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, vo vzťahu k zmluvným partnerom napr. pri zavádzaní tretieho terestriálneho multiplexu,  pri licenciách na športové prenosy, pri poskytovaní sporných právnych a mediačných služieb.
 •  Zastupovanie News and Media Holdingu pri riešení rôznorodých rozvojových projektov, najmä online biznisu.

Nehnuteľnosti a developing


 • Projekt SKY PARK

Komplexné právne poradenstvo klientovi v súvislosti s developmentom a realizáciou výnimočného rezidenčného a administratívneho projektu v centre Bratislavy, navrhnutého svetoznámou architektkou Zahou Hadid. Právne poradenstvo zahŕňalo aj prípravu a  pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s predajom rezidenčných jednotiek verejnosti. Okrem toho poskytujeme klientovi kontinuálnu podporu pri výstavbe projektu na dennej báze podľa požiadaviek klienta.

 • Rezidencia Pri Mýte, Bratislava

Komplexné právne poradenstvo klientovi v súvislosti s výstavbou I., II. a III. fázy projektu Rezidencie pri mýte. Projekt Rezidencie pri mýte sa realizuje v širšom centre hlavného mesta v tesnej blízkosti Račianskeho mýta. Projekt sa realizuje v niekoľkých etapách a okrem bytov poskytne aj priestory na obchod, služby a parkovanie. Projekt je momentálne vo fáze výstavby. Poskytované právne služby zahŕňali právnu podporu pri tvorbe a pripomienkovaní zmluvnej dokumentácie v súvislosti s predajom rezidenčných jednotiek verejnosti. Právne poradenstvo zahŕňalo aj negociovanie, dodatkovanie a zmenu úverovej dokumentácie týkajúcej sa financovania Projektu. Okrem toho poskytujeme klientovi kontinuálnu podporu pri výstavbe projektu a príprave jeho kolaudácie na dennej báze podľa požiadaviek klienta.

 • Bory Home, Bratislava

Poskytovanie komplexného právneho poradenstva v súvislosti s prípravou a realizáciou rezidenčného projektu novej mestskej obytnej štvrte s názvom Bory Home. Poskytovanie právneho poradenstva vo vzťahu k tomuto projektu zahŕňa predovšetkým prípravu zmluvnej dokumentácie, prípravu analýz  parciálnych otázok súvisiacich predovšetkým s právnou úpravou stavebného zákona a aplikáciou jeho ustanovení v praxi ako i poskytovanie právneho poradenstva na dennej báze podľa aktuálnych zadaní a požiadaviek klienta.

 • Administratívny komplex BCT, Košice

Poskytovanie komplexného právneho poradenstva v súvislosti s prípravou a realizáciou projektu administratívnych budov. Okrem poskytovania právneho poradenstva, spočívajúceho v negociácii a príprave zmluvnej dokumentácie v súvislosti so zabezpečovaním prípravy a realizácie projektu (vrátane zabezpečovania certifikácie budovy v certifikačnom systéme LEED)  poskytujeme klientovi právnu podporu pri prebiehajúcich konaniach podľa stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov ako i komplexné poradenstvo pri usporadúvaní vzťahov k pozemkom projektu.

 • Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s developerským projektom vrátane syndikovaného financovania výstavby projektu Bory Mall a riešenia stavebných sporov

Právne poradenstvo pri zastupovaní klienta najmä ako dlžníka v prípade financovania výstavby nákupno-zábavného centra Bory Mall o celkovej prenajímateľnej ploche cca 54 000 m2 poskytnutého zo strany syndikátu slovenských a stredoeurópskych bánk. Celkové projektové náklady projektu výstavby Bory Mall sú vo výške cca 150 mil. EUR.

 • Nová terasa Košice

Právne poradenstvo klientovi vo vybraných právnych otázkach súvisiacich s výstavbou projektu Nová Terasa v Košiciach. Projekt je realizovaný v lukratívnej časti mesta Košice v susedstve historického centra.
Právne poradenstvo poskytované klientovi v 2014 zahŕňalo predovšetkým podporu pri získavaní potrebných povolení pre ďalšie fázy projektu, vrátane tvorby, rokovaní a pripomienkovaní zmluvnej dokumentácie a poskytovania kontinuálnej podpory klientovi na dennej báze.

 • Rosum – administratívna budova, Bratislava

Komplexné právne poradenstvo klientovi v súvislosti s prípravou územia, inžinieringom a developmentom v rámci výstavby administratívneho projektu Rosum. Projekt bude okrem atraktívnych kancelárskych priestorov poskytovať aj plochy pre obchod a služby. V súvislosti s týmto projektom sme poskytovali a naďalej poskytujeme klientovi kontinuálnu podporu na dennej báze podľa požiadaviek klienta.PPP a verejné obstarávanie

 • Úspešné zastupovanie klienta v súvislosti s konaním o uložení sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní Úradom pre verejné obstarávanie.
 • Právne poradenstvo klientom v súvislosti s rôznymi aspektmi verejného obstarávania (príprava dokumentácie pre účasť vo verejnom obstarávaní, poradenstvo a zastupovanie pri uplatňovaní revíznych postupov a pod.).
 • Poradenstvo klientom v rôznych aspektoch projektov verejno-súkromného partnerstva, vrátane poradenstva pri participácii na výberovom procese.

Pracovné právo

 • Právne posúdenie otázky hromadného prepúšťania zamestnancov.
 • Právne poradenstvo v súvislosti s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na tretí subjekt v prípade ukončenia činnosti klienta.
 • Zastupovanie klienta v pracovnoprávnych sporoch.

Private equity

 • Vyporiadanie akcionárskej účasti v Penta Group   
  Jedna z najväčších transakcií z hľadiska finančnej hodnoty transakcie. Právne poradenstvo pri vyporiadaní akcionárskej účasti jedného z partnerov skupiny Penta. Vyporiadanie zahŕňalo komplexné riešenie vrátane vyporiadania účastí na Jersey a Cypre.
 • Poradenstvo pri vytváraní private equity platforiem
  Zastupovanie klienta pri vytvorení vhodných private equity investičných akcionárskych štruktúr tak z pozície holdingovej, ako aj z pozície manažérskej.

Spory a arbitráž

 • Zastupovanie viac ako desiatich klientov v súdnych a iných konaniach pri uplatňovaní dane z emisných kvót. Právne poradenstvo a zastupovanie klientov v súvislosti s vrátením neoprávnene zaplatenej dane z emisných kvót vrátane súvisiacich úrokov pred daňovou správou aj súdnymi orgánmi. Súdny dvor EÚ vyslovil rozpor slovenskej právnej úpravy dane s právom EÚ (rozhodnutie č. C-302/17 zo dňa 12. apríla 2018), čo sa stalo na návrh slovenského súdu v tzv. prejudiciálnom konaní, ktoré iniciovala práve naša advokátska kancelária. Výsledkom boli nielen úspešne skončené daňové spory niektorých našich klientov, ale aj možnosť úspešného domáhania sa vrátenia zaplatenej dane z emisných kvót vrátane súvisiacich úrokov u ďalších (vyše desiatich) klientov, ktorých naša kancelária v tejto veci zastupuje.

 • Spory s daňovou správou o zaplatenie úrokov z omeškania. Zastupovanie významného stredoeurópskeho výrobcu v súdnych konaniach pri vymáhaní úrokov z omeškania pre oneskorené vrátenie nadmerného odpočtu DPH zadržaného počas výkonu daňovej kontroly.

 • Žaloba na ochranu práv k ochranným známkam a ochrane pred nekalosúťažnýmu konaním. Zastupovanie klienta ako žalobcu v spore o ochranu pred nekalosúťažným a o porušením práv k ochranným známkam.
 • Zastupovanie zdravotnej poisťovne v súdnom konaní o výsledok ročného prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie. V súdnom konaní sa zdravotná poisťovňa domáha ochrany proti nezákonnému rozhodnutiu vydanému Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo veci ročného prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie. 

 • Náhrada ušlého zisku spôsobeného porušením zmluvného záväzku Právna pomoc v súdnom spore, ktorého podstata spočíva v žalobe o náhradu škody (ušlého zisku) v sume niekoľko miliónov eur na základe porušenia zmluvy, pri ktorej dochádza aj k aplikácii noriem hospodárskeho práva. Ide o právne odvetvie, ktoré bolo nosným princípom hospodárskych vzťahov uplatňovaných v ekonomickom a spoločenskom zriadení do roku 1989, avšak niektoré z hospodárskych vzťahov pretrvali až do súčasnosti. Preto bolo potrebné, aby naša spoločnosť nadobudla znalosti z aplikácie hospodárskeho práva na úrovni akýchkoľvek iných „súčasných“ odvetví práva. Ide o odvetvie, ktorého aplikácia je skôr výnimočná, avšak o to viac sú znalosti tohto právneho odvetvia oceňované, ak je klient nútený riešiť otázky hospodárskoprávneho charakteru využitím služieb advokátskej kancelárie.
 • Žaloba o zaplatenie 28.030,10 EUR s prísl. Zastupovanie klienta – predajcu exkluzívnej značky automobilov ako intervenienta v spore vedenom medzi bývalým zákazníkom klienta ako žalobcom proti leasingovej spoločnosti.

 • Súdny spor: Paroplyn Holdings Limited vs. Bratislavská teplárenská (BAT) -
  zastupovanie v dvoch sporoch o zaplatenie odplát za dodávky energie. Exekučné konanie o vymoženie peňažnej pohľadávky

  Ide o jeden z najväčších a mediálne najznámejších sporov v roku 2015.
  Komplexné poradenstvo klientovi v dvoch sporoch v rôznom procesnom štádiu, vrátane zastupovania v súdnych konaniach.
  Poskytovanie komplexného právneho poradenstva a zastupovanie klienta v súvislosti s vymáhaním peňažných pohľadávok.
 • Viacero konaní pred ÚS SR v r. 2015 ohľadom ústavných sťažností našich klientov
  Viacero ústavných sťažností súvisiacich s ochranou súkromia pred odpočúvaním, ktoré sa týkajú zatiaľ praxou nevyriešených aplikačných problémov.
 • Zastupovanie pred ESĽP
  Zastupovanie dvoch klientov pred ESĽP ohľadne porušenia ich ľudských práv nezákonným zásahom štátnej moci – išlo o jednu z najznámejších a mediálne najväčších „káuz“ v SR.
 • Spory vyvolané pokusmi o exekúciu cudzozemského rozhodcovského rozsudku
  Zastupovanie cyperskej spoločnosti v konaniach, ktoré súvisia s pokusmi vykonať (podľa klienta) formálne a materiálne nevykonateľný cudzozemský rozhodcovský nález vydaný v prospech maďarskej spoločnosti.
  V oboch sporoch v r. 2015 prebiehalo dovolacie konanie.
  Komplex otázok súvisiacich aj s aplikáciou rozhodcovského, exekučného, resp. maďarského práva.
 • Zastupovanie vydavateľa News and Media Holding, a.s. v sporoch o ochranu osobnosti
  Zastupovanie jedného z najväčších vydavateľov v SR v celej šírke spektra osobnostných súdnych sporov. Zastupovanie zahŕňa komplexné právne poradenstvo v súvislosti s ochranou slobody slova vrátane zastupovania na Ústavnom súde SR i v prípadných konaniach pred ESĽP.
 • Spor s Ritrom o sumu presahujúcu 300 mil. EUR
  Ide o jeden z najväčších súdnych sporov v Slovenskej republike vôbec. Zastupovanie Primabanky a akcionára v súvislosti so sporom s Ritrom a jeho právnym nástupcom – lichtenštajnskou spoločnosťou. Komplexné riešenie urovnania sporu na viacerých úrovniach a vo viacerých jurisdikciách. Uskutočňovanie post-closingových aktivít.
 • Bory Mall
  Zastupovanie Bory Mall pri rokovaniach o mimosúdnom riešení medializovaného sporu s dodávateľom ohľadne vád dodaných prác.
 • Zastupovanie poškodeného v spore o náhradu škody so štátom
  Komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klienta v spore proti Slovenskej republike, o náhradu škody spôsobenej protiprávnym konaním (nezákonným rozhodnutím a/alebo nesprávnym úradným postupom) NR SR. Ide o bezprecedentný spor z legislatívneho bezprávia.
 • Poskytovanie právneho poradenstva priemyselnému producentovi hliníka v súvislosti s potenciálnym sporom týkajúcim sa odberu elektrickej energie
 • Sporová agenda bývalej hutníckej spoločnosti zo záruk za záväzky z dodania tovaru a surovín v objeme desiatok miliónov eur a poradenstvo pri reštrukturalizácii tejto spoločnosti


Zdravotníctvo a zdravotné poistenie

 • Poskytovanie komplexných právnych služieb štátu v procese transformácie zdravotníctva, vrátane prípravy návrhov vybraných legislatívnych zmien.
 • Komplexné poradenstvo v oblasti verejného zdravotného poistenia viacerým zdravotným poisťovniam a ich akcionárom (napr. legislatíva, právne analýzy, spory, podnikové kombinácie).
 • Participácia na príprave návrhov na vyslovenie nesúladu právnych predpisov v oblasti daní a zdravotného poistenia.

Pro bono

V súčinnosti so Slovenskou katolíckou charitou poskytujeme právnu pomoc obetiam trestných činov ohrozujúcich život, zdravie a postihujúcich ľudskú dôstojnosť. Ide o osoby, v mnohých prípadoch o deti, ktoré ako obete trestnej činnosti utrpeli morálnu ako aj majetkovú škodu a spravidla bolo hrubým spôsobom zasiahnuté do ich ľudskej dôstojnosti. Naša spoločnosť zastupuje tieto obete trestnej činnosti, napomáha im pri uplatňovaní základných práv a slobôd ako aj pri uplatňovaní nároku na náhradu škody, nakoľko si vzhľadom na svoje osobné pomery nemôžu dovoliť odborné právne poradenstvo, ktoré nevyhnutné potrebujú, a preto sú odkázané na pomoc iných.