Referencie

  • Bankovníctvo a financie
  • Daňové právo
  • Duševné vlastníctvo & IT
  • Ekonomická kriminalita
  • Fúzie, akvizície, korporátne právo
  • Hospodárska súťaž
  • Médiá
  • Nehnuteľnosti a developing
  • PPP a verejné obstarávanie
  • Pracovné právo
  • Private equity
  • Spory a arbitráž
  • Zdravotníctvo a zdravotné poistenie
  • Pro bono

Bankovníctvo a financie

  • Poskytovanie právneho poradenstva bankám pri financovaní spoločnosti News and Media Holding a.s.
    Poskytovanie právneho poradenstva syndikátu bánk pri financovaní jedného z najvýznamnejších mediálnych holdingov v súvislosti s jeho aktivitami na slovenskom trhu a v súvislosti s prefinancovaním akvizície.
  • Financovanie rezidenčného projektu Rezidencia Pri Mýte, Bratislava
    Komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klienta v súvislosti s vypracovaním úverovej a inej zmluvnej dokumentácie.
  • Financovanie PPC Energy, a.s.
    Poskytovanie právneho poradenstva banke v súvislosti s financovaním prestavby infraštruktúry významnej energetickej spoločnosti.
  • Financovanie výstavby OC Bory Mall, Bratislava
    Poskytovanie právneho poradenstva klientovi v súvislosti s plnením podmienok úverovej zmluvy a k dodatku k úverovej zmluve.
  • Financovanie exitu z energetickej spoločnosti
    Právne poradenstvo v súvislosti s financovaním Dlžníka pri nadobúdaní podielu vo významnej energetickej spoločnosti. Zastupovanie komerčnej Banky pri príprave, negociácií, plnení odkladacích podmienok a poskytnutí čerpania v súvislosti s nadobudnutím podielu vo významnej energetickej spoločnosti.


Daňové právo

  • Daňová kontrola vo väzbe na nadmerný odpočet DPH v súvislosti s cezhraničnými dodávkami komodity
    Právne poradenstvo významnému stredoeurópskemu výrobcovi v súvislosti s nadmerným odpočtom DPH, ktorý je predmetom daňovej kontroly, príprava právnej argumentácie v spolupráci s jeho poradenským tímom.                    
  • Zastupovanie v daňových kontrolách týkajúcich sa uplatnených nadmerných odpočtov a úrokov z omeškania za ich oneskorené vrátenie ako aj týkajúcich sa dane z emisných kvót
  • Participácia na príprave návrhov na vyslovenie nesúladu právnych predpisov v oblasti daní
  • Navrhovanie a implementácia daňových štruktúr, najmä najvhodnejších akvizičných štruktúr, debt push down, equity swaps a pod.

Duševné vlastníctvo & IT

  • Zastupovanie developera lokálneho významu v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vo veci zápisu ochranných známok.
  • Právne poradenstvo pre slovenskú banku v súvislosti so Zmluvami o prevode ochranných známok a zastupovanie banky pri zápise prevodu ochranných známok.
  • Právne poradenstvo banke v súvislosti s licenčnými zmluvami k ochranným známkam, zastupovanie banky pri registrácii licenčnej zmluvy.
  • Zastupovanie banky v súdnom konaní v spore o porušenie práv vyplývajúcich z ochranných známok a súvisiacim nekalosúťažným konaním.
  • Právne poradenstvo klientovi k problematike ochrany práv vyplývajúcich z ochranných známok.
  • Licenčné zmluvy a zmluvy o vytvorení diela k počítačovým programom pre klienta pôsobiaceho v mediálnej oblasti.
  • Právne poradenstvo súvisiace s ochranou neautorských databáz (databáz sui generis) pre klienta pôsobiaceho v mediálnej oblasti.
  • Právne poradenstvo k rôznym aspektom súvisiacim s ochranou osobných údajov pre klienta pôsobiaceho v mediálnej oblasti.
  • Komplexné právne poradenstvo viacerým klientom z rôznych odvetví v súvislosti s problematikou ochrany osobných údajov.
  • Vypracovanie service level agreements, licenčných zmlúv, realizácia IT riešení týkajúcich sa online komercie a marketingu.

Ekonomická kriminalita

  • Zastupovanie klientov v súvislosti s medializovanou kauzou, vypracovanie forenzných ekonomických a trestno-právnych analýz, procesná podpora, vrátane podpory ohľadne šetrení vykonávaných v zahraničných jurisdikciách.

Fúzie, akvizície, korporátne právo

  • Predaj Rosumu

    Poradenstvo na strane predávajúceho, spoločnosti Penta Real Estate, pri predaji administratívneho komplexu Rosum rakúskej spoločnosti European City Estates. 

  • Predaj pozemkov na východnom Slovensku
    Poradenstvo pri predaji pozemkov na východnom Slovensku spoločnosti Panattoni Europe.
  • Predaj BCT

    Poradenstvo na strane predávajúceho, spoločnosti Penta Real Estate, pri predaji administratívneho komplexu Business Centrum Tesla 2 v Košiciach.

  • Akvizícia Sberbank
    Vedúci právny poradca pre klienta na strane kupujúceho v jednej z najväčších akvizičných transakcií v roku 2015. Predávajúcemu poskytujeme komplexné poradenstvo od asistencie pri predložení competitive binding bid, due diligence, negociácie SPA, notifikácii na PMÚ a zastupovania voči NBS.
  • Zavŕšenie akvizície mediálneho domu Plus 7 dní, Trend Holding a Centrum Holdings
    Ide o súbor jedných z najvýznamnejších akvizícií v mediálnom sektore za posledné desaťročie.
    Právna asistencia v celom akvizičnom procese pre kupujúceho vrátane post-closing aktivít. Akvizície prebiehali paralelne a všetky boli zastrešené našou advokátskou kanceláriou.
  • Akvizícia prevádzkovateľa portálu reality.sk
    Zastupovanie kupujúceho v procese akvizície väčšinového podielu v NARKS infosystems, ako prevádzkovateľa portálu reality.sk (číslo 3 na trhu). Transakcia sa uskutočnila nepriamou akvizíciou
    (nadobudnutie akcionára s väčšinovými hlasovacími právami).
  • Akvizícia vydavateľstva Orbis IN
    Komplexné poradenstvo pri akvizícii vydavateľstva (tituly FitŠtýl, Adamko).
  • Zlúčenie News and Media Holding
    Realizácia komplexného zlúčenia viacerých vydavateľstiev a vytvorenie jedného z najväčších mediálnych domov združujúceho široké portfólio tlačových i online produktov. Poradenstvo pri vytvorení vhodnej holdingovej štruktúry vrátane zahraničných spoločností.
  • Petit Press
    Zavŕšenie procesu akvizície podielu vo vydavateľstve Petit Press (sme.sk) vrátane následného riešenia akcionárskych vzťahov voči druhému akcionárovi.
  • Akvizícia nemocníc a lekární
    Právne poradenstvo klientovi pôsobiacemu v oblasti v oblasti poskytovania ústavnej a lekárenskej zdravotnej starostlivosti pri viacerých akvizíciách vrátane komplexného právneho auditu (akvizícia nemocníc a siete lekární).
  • Právne poradenstvo
    Právne poradenstvo v súvislosti so vstupom klienta na Rumunský trh – herná a stávková spoločnosť Bet Active a Bet Zone (Fortuna).
  • Poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s  akvizíciou banky (Dexia banka Slovensko, a.s.)
  • Právna podpora pri pôvodne uvažovanej akvizícii podielu spoločnosti Prefto v Dôvera zdravotná poisťovňa skupinou PENTA (HICEE B.V.)
    M&A transakcia zahrňujúca negociáciu podmienok na rokovaniach s protistranou, prípravu  zmluvnej dokumentácie, právnu podporu v súvisiacich administratívnych konaniach (PMU, UDZS).
  • Právna podpora pri príprave a predaji podielov vo významnej slovenskej nefinančnej výrobnej spoločnosti (industry je OT)
    M&A transakcia zahrňujúca negociáciu podmienok na rokovaniach s protistranou, prípravu  zmluvnej dokumentácie.
  • Právna podpora pri kúpe rakúskym rodinným kapitálom vlastnenej slovenskej spoločnosti z oblasti služieb
    M&A transakcia  zahrňujúca negociáciu podmienok na rokovaniach s protistranou, prípravu  zmluvnej dokumentácie. Právna podpora slovenskému klientovi, rokovania a dokumentácia aj v nemeckom jazyku.

Hospodárska súťaž

  • Koncentrácia Sberbank
    Zastupovanie pri oznámení koncentrácie akvizície Sberbank – jednej z najväčších akvizícii v roku 2015.
  • Koncentrácia Plus 7 dní, Trend Holding, Media Magazin, Centrum Holding a Petit Press
    Zastupovanie pri oznámení koncentrácie na PMÚ SR.
  • Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž
    Zastupovanie renomovanej medzinárodnej IT firmy pri tzv. dawnraide a následnom šetrení podozrení PMÚ z kartelovej dohody.
  • Posudzovanie akcionárskych dohôd z pohľadu hospodárskej súťaže
    Posudzovanie rôznych akcionárskych dohôd vo viacerých investičných joint-ventures – analýza (ne)existencie spoločnej kontroly. Nastavenie dohôd v súlade so súťažným právom.
  • Poradenstvo v súvislosti s konaniami pred Európskou komisiou (štátna pomoc, infringement voči SR)

Médiá

  • Poskytovanie právnych služieb v súvislosti s usporiadaním problematických právnych vzťahov RTVS so zmluvnými partnermi a nedostatkami zistenými pri kontrole hospodárenia s verejnými prostriedkami, a to v rôznych oblastiach, napr. zastupovanie pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní, vo vzťahu k zmluvným partnerom napr. pri zavádzaní tretieho terestriálneho multiplexu,  pri licenciách na športové prenosy, pri poskytovaní sporných právnych a mediačných služieb.
  •  Zastupovanie News and Media Holdingu pri riešení rôznorodých rozvojových projektov, najmä online biznisu.

Nehnuteľnosti a developing


  • Projekt SKY PARK

Komplexné právne poradenstvo klientovi v súvislosti s developmentom a realizáciou výnimočného rezidenčného a administratívneho projektu v centre Bratislavy, navrhnutého svetoznámou architektkou Zahou Hadid. Právne poradenstvo zahŕňalo aj prípravu a  pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s predajom rezidenčných jednotiek verejnosti. Okrem toho poskytujeme klientovi kontinuálnu podporu pri výstavbe projektu na dennej báze podľa požiadaviek klienta.

  • Rezidencia Pri Mýte, Bratislava

Komplexné právne poradenstvo klientovi v súvislosti s výstavbou I., II. a III. fázy projektu Rezidencie pri mýte. Projekt Rezidencie pri mýte sa realizuje v širšom centre hlavného mesta v tesnej blízkosti Račianskeho mýta. Projekt sa realizuje v niekoľkých etapách a okrem bytov poskytne aj priestory na obchod, služby a parkovanie. Projekt je momentálne vo fáze výstavby. Poskytované právne služby zahŕňali právnu podporu pri tvorbe a pripomienkovaní zmluvnej dokumentácie v súvislosti s predajom rezidenčných jednotiek verejnosti. Právne poradenstvo zahŕňalo aj negociovanie, dodatkovanie a zmenu úverovej dokumentácie týkajúcej sa financovania Projektu. Okrem toho poskytujeme klientovi kontinuálnu podporu pri výstavbe projektu a príprave jeho kolaudácie na dennej báze podľa požiadaviek klienta.

  • Bory Home, Bratislava

Poskytovanie komplexného právneho poradenstva v súvislosti s prípravou a realizáciou rezidenčného projektu novej mestskej obytnej štvrte s názvom Bory Home. Poskytovanie právneho poradenstva vo vzťahu k tomuto projektu zahŕňa predovšetkým prípravu zmluvnej dokumentácie, prípravu analýz  parciálnych otázok súvisiacich predovšetkým s právnou úpravou stavebného zákona a aplikáciou jeho ustanovení v praxi ako i poskytovanie právneho poradenstva na dennej báze podľa aktuálnych zadaní a požiadaviek klienta.

  • Administratívny komplex BCT, Košice

Poskytovanie komplexného právneho poradenstva v súvislosti s prípravou a realizáciou projektu administratívnych budov. Okrem poskytovania právneho poradenstva, spočívajúceho v negociácii a príprave zmluvnej dokumentácie v súvislosti so zabezpečovaním prípravy a realizácie projektu (vrátane zabezpečovania certifikácie budovy v certifikačnom systéme LEED)  poskytujeme klientovi právnu podporu pri prebiehajúcich konaniach podľa stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov ako i komplexné poradenstvo pri usporadúvaní vzťahov k pozemkom projektu.

  • Komplexné právne poradenstvo v súvislosti s developerským projektom vrátane syndikovaného financovania výstavby projektu Bory Mall a riešenia stavebných sporov

Právne poradenstvo pri zastupovaní klienta najmä ako dlžníka v prípade financovania výstavby nákupno-zábavného centra Bory Mall o celkovej prenajímateľnej ploche cca 54 000 m2 poskytnutého zo strany syndikátu slovenských a stredoeurópskych bánk. Celkové projektové náklady projektu výstavby Bory Mall sú vo výške cca 150 mil. EUR.

  • Nová terasa Košice

Právne poradenstvo klientovi vo vybraných právnych otázkach súvisiacich s výstavbou projektu Nová Terasa v Košiciach. Projekt je realizovaný v lukratívnej časti mesta Košice v susedstve historického centra.
Právne poradenstvo poskytované klientovi v 2014 zahŕňalo predovšetkým podporu pri získavaní potrebných povolení pre ďalšie fázy projektu, vrátane tvorby, rokovaní a pripomienkovaní zmluvnej dokumentácie a poskytovania kontinuálnej podpory klientovi na dennej báze.

  • Rosum – administratívna budova, Bratislava

Komplexné právne poradenstvo klientovi v súvislosti s prípravou územia, inžinieringom a developmentom v rámci výstavby administratívneho projektu Rosum. Projekt bude okrem atraktívnych kancelárskych priestorov poskytovať aj plochy pre obchod a služby. V súvislosti s týmto projektom sme poskytovali a naďalej poskytujeme klientovi kontinuálnu podporu na dennej báze podľa požiadaviek klienta.PPP a verejné obstarávanie

  • Úspešné zastupovanie klienta v súvislosti s konaním o uložení sankcie zákazu účasti vo verejnom obstarávaní Úradom pre verejné obstarávanie.
  • Právne poradenstvo klientom v súvislosti s rôznymi aspektmi verejného obstarávania (príprava dokumentácie pre účasť vo verejnom obstarávaní, poradenstvo a zastupovanie pri uplatňovaní revíznych postupov a pod.).
  • Poradenstvo klientom v rôznych aspektoch projektov verejno-súkromného partnerstva, vrátane poradenstva pri participácii na výberovom procese.

Pracovné právo

  • Právne posúdenie otázky hromadného prepúšťania zamestnancov.
  • Právne poradenstvo v súvislosti s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na tretí subjekt v prípade ukončenia činnosti klienta.
  • Zastupovanie klienta v pracovnoprávnych sporoch.

Private equity

  • Vyporiadanie akcionárskej účasti v Penta Group   
    Jedna z najväčších transakcií z hľadiska finančnej hodnoty transakcie. Právne poradenstvo pri vyporiadaní akcionárskej účasti jedného z partnerov skupiny Penta. Vyporiadanie zahŕňalo komplexné riešenie vrátane vyporiadania účastí na Jersey a Cypre.
  • Poradenstvo pri vytváraní private equity platforiem
    Zastupovanie klienta pri vytvorení vhodných private equity investičných akcionárskych štruktúr tak z pozície holdingovej, ako aj z pozície manažérskej.

Spory a arbitráž

  • Žaloba o zaplatenie 250.000 EUR. Zastupovanie spoločnosti realizujúcej projekt revitalizácie a rozvoja bývalého výrobného areálu ako žalovaného v spore o zaplatenie pohľadávok vo výške niekoľko stoviek tisíc EUR.
  • Kategorizácia liekov. Zastupovanie zdravotnej poisťovne v súdnych sporoch vedených pred správnym súdom vyvolané v dôsledku nezákonnej rozhodovacej činnosti MZ SR ako správneho orgánu vo veci kategorizácie liekov (registrácia, zaraďovanie liekov do zoznamu liekov hradených z VZP, cenová regulácia). Podstata sporov je v tom, že MZ SR nekoná (je pasívne) alebo vydáva nezákonné rozhodnutia.
  • Žaloba na náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci. Zastupovanie klienta vo vzťahu k nároku na náhradu škody pri výkone verejnej moci voči Slovenskej republike (zastúpenej Ministerstvom životného prostredia). Podstatou požadovaného nároku sú peňažné prostriedky vo výške stoviek tisíc eur, ktoré klient už niekoľko rokov vynakladá na sanáciu kalového poľa kategorizovaného ako environmentálna záťaž.
  • Zastupovanie viac ako desiatich klientov v súdnych a iných konaniach pri uplatňovaní dane z emisných kvót. Právne poradenstvo a zastupovanie klientov v súvislosti s vrátením neoprávnene zaplatenej dane z emisných kvót vrátane súvisiacich úrokov pred daňovou správou aj súdnymi orgánmi. Súdny dvor EÚ vyslovil rozpor slovenskej právnej úpravy dane s právom EÚ (rozhodnutie č. C-302/17 zo dňa 12. apríla 2018), čo sa stalo na návrh slovenského súdu v tzv. prejudiciálnom konaní, ktoré iniciovala práve naša advokátska kancelária. Výsledkom boli nielen úspešne skončené daňové spory niektorých našich klientov, ale aj možnosť úspešného domáhania sa vrátenia zaplatenej dane z emisných kvót vrátane súvisiacich úrokov u ďalších (vyše desiatich) klientov, ktorých naša kancelária v tejto veci zastupuje.
  • Spory s daňovou správou o zaplatenie úrokov z omeškania. Zastupovanie významného stredoeurópskeho výrobcu v súdnych konaniach pri vymáhaní úrokov z omeškania pre oneskorené vrátenie nadmerného odpočtu DPH zadržaného počas výkonu daňovej kontroly.
  • Žaloba na ochranu práv k ochranným známkam a ochrane pred nekalosúťažnýmu konaním. Zastupovanie klienta ako žalobcu v spore o ochranu pred nekalosúťažným a o porušením práv k ochranným známkam.
  • Zastupovanie zdravotnej poisťovne v súdnom konaní o výsledok ročného prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie. V súdnom konaní sa zdravotná poisťovňa domáha ochrany proti nezákonnému rozhodnutiu vydanému Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vo veci ročného prerozdeľovania poistného na verejné zdravotné poistenie. 
  • Náhrada ušlého zisku spôsobeného porušením zmluvného záväzku Právna pomoc v súdnom spore, ktorého podstata spočíva v žalobe o náhradu škody (ušlého zisku) v sume niekoľko miliónov eur na základe porušenia zmluvy, pri ktorej dochádza aj k aplikácii noriem hospodárskeho práva. Ide o právne odvetvie, ktoré bolo nosným princípom hospodárskych vzťahov uplatňovaných v ekonomickom a spoločenskom zriadení do roku 1989, avšak niektoré z hospodárskych vzťahov pretrvali až do súčasnosti. Preto bolo potrebné, aby naša spoločnosť nadobudla znalosti z aplikácie hospodárskeho práva na úrovni akýchkoľvek iných „súčasných“ odvetví práva. Ide o odvetvie, ktorého aplikácia je skôr výnimočná, avšak o to viac sú znalosti tohto právneho odvetvia oceňované, ak je klient nútený riešiť otázky hospodárskoprávneho charakteru využitím služieb advokátskej kancelárie.
  • Žaloba o zaplatenie 28.030,10 EUR s prísl. Zastupovanie klienta – predajcu exkluzívnej značky automobilov ako intervenienta v spore vedenom medzi bývalým zákazníkom klienta ako žalobcom proti leasingovej spoločnosti.
  • Súdny spor: Paroplyn Holdings Limited vs. Bratislavská teplárenská (BAT) -
    zastupovanie v dvoch sporoch o zaplatenie odplát za dodávky energie. Exekučné konanie o vymoženie peňažnej pohľadávky

    Ide o jeden z najväčších a mediálne najznámejších sporov v roku 2015.
    Komplexné poradenstvo klientovi v dvoch sporoch v rôznom procesnom štádiu, vrátane zastupovania v súdnych konaniach.
    Poskytovanie komplexného právneho poradenstva a zastupovanie klienta v súvislosti s vymáhaním peňažných pohľadávok.
  • Viacero konaní pred ÚS SR v r. 2015 ohľadom ústavných sťažností našich klientov
    Viacero ústavných sťažností súvisiacich s ochranou súkromia pred odpočúvaním, ktoré sa týkajú zatiaľ praxou nevyriešených aplikačných problémov.
  • Zastupovanie pred ESĽP
    Zastupovanie dvoch klientov pred ESĽP ohľadne porušenia ich ľudských práv nezákonným zásahom štátnej moci – išlo o jednu z najznámejších a mediálne najväčších „káuz“ v SR.
  • Spory vyvolané pokusmi o exekúciu cudzozemského rozhodcovského rozsudku
    Zastupovanie cyperskej spoločnosti v konaniach, ktoré súvisia s pokusmi vykonať (podľa klienta) formálne a materiálne nevykonateľný cudzozemský rozhodcovský nález vydaný v prospech maďarskej spoločnosti.
    V oboch sporoch v r. 2015 prebiehalo dovolacie konanie.
    Komplex otázok súvisiacich aj s aplikáciou rozhodcovského, exekučného, resp. maďarského práva.
  • Zastupovanie vydavateľa News and Media Holding, a.s. v sporoch o ochranu osobnosti
    Zastupovanie jedného z najväčších vydavateľov v SR v celej šírke spektra osobnostných súdnych sporov. Zastupovanie zahŕňa komplexné právne poradenstvo v súvislosti s ochranou slobody slova vrátane zastupovania na Ústavnom súde SR i v prípadných konaniach pred ESĽP.
  • Spor s Ritrom o sumu presahujúcu 300 mil. EUR
    Ide o jeden z najväčších súdnych sporov v Slovenskej republike vôbec. Zastupovanie Primabanky a akcionára v súvislosti so sporom s Ritrom a jeho právnym nástupcom – lichtenštajnskou spoločnosťou. Komplexné riešenie urovnania sporu na viacerých úrovniach a vo viacerých jurisdikciách. Uskutočňovanie post-closingových aktivít.
  • Bory Mall
    Zastupovanie Bory Mall pri rokovaniach o mimosúdnom riešení medializovaného sporu s dodávateľom ohľadne vád dodaných prác.
  • Zastupovanie poškodeného v spore o náhradu škody so štátom
    Komplexné právne poradenstvo a zastupovanie klienta v spore proti Slovenskej republike, o náhradu škody spôsobenej protiprávnym konaním (nezákonným rozhodnutím a/alebo nesprávnym úradným postupom) NR SR. Ide o bezprecedentný spor z legislatívneho bezprávia.
  • Poskytovanie právneho poradenstva priemyselnému producentovi hliníka v súvislosti s potenciálnym sporom týkajúcim sa odberu elektrickej energie
  • Sporová agenda bývalej hutníckej spoločnosti zo záruk za záväzky z dodania tovaru a surovín v objeme desiatok miliónov eur a poradenstvo pri reštrukturalizácii tejto spoločnosti
 
 

Zdravotníctvo a zdravotné poistenie

  • Poskytovanie komplexných právnych služieb štátu v procese transformácie zdravotníctva, vrátane prípravy návrhov vybraných legislatívnych zmien.
  • Komplexné poradenstvo v oblasti verejného zdravotného poistenia viacerým zdravotným poisťovniam a ich akcionárom (napr. legislatíva, právne analýzy, spory, podnikové kombinácie).
  • Participácia na príprave návrhov na vyslovenie nesúladu právnych predpisov v oblasti daní a zdravotného poistenia.

Pro bono

V súčinnosti so Slovenskou katolíckou charitou poskytujeme právnu pomoc obetiam trestných činov ohrozujúcich život, zdravie a postihujúcich ľudskú dôstojnosť. Ide o osoby, v mnohých prípadoch o deti, ktoré ako obete trestnej činnosti utrpeli morálnu ako aj majetkovú škodu a spravidla bolo hrubým spôsobom zasiahnuté do ich ľudskej dôstojnosti. Naša spoločnosť zastupuje tieto obete trestnej činnosti, napomáha im pri uplatňovaní základných práv a slobôd ako aj pri uplatňovaní nároku na náhradu škody, nakoľko si vzhľadom na svoje osobné pomery nemôžu dovoliť odborné právne poradenstvo, ktoré nevyhnutné potrebujú, a preto sú odkázané na pomoc iných.