Ochrana osobných údajov

Ďakujeme, že ste našim klientom, návštevníkom webovej stránky, využívate náš kontaktný formulár alebo máte záujem stať sa súčasťou tímu spoločnosti Škubla & Partneri s.r.o. Ochrana osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležitá, preto je našim cieľom týmto poskytnúť podrobné informácie predovšetkým o tom, aké osobné údaje fyzických osôb spracúvame, aké dôvody na to máme, aké práva máte ako dotknutá osoba a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.1. Identifikačné a kontaktné údaje


1.1. Naša spoločnosť Škubla & Partneri s.r.o., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 55759/B, IČO: 36 861 154, pri svojej činnosti spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zároveň zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-    osobné údaje klientov;

-    osobné údaje záujemcov, ktorý nás kontaktujú prostredníctvom kontaktného formulára;

-    osobné údaje uchádzačov o zamestnanie.


1.2. Spoločnosť Škubla & Partneri s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, sme Vám k dispozícii na e-mailovej adrese office@skubla.sk, prípadne na korešpondenčnej adrese Škubla & Partneri s.r.o.,  Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.2. Účel spracovávania osobných údajov


2.1. Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v nevyhnutnom rozsahu, a to na účely:

-    na výkon advokácie, ak ste naším klientom;

-    emailovej komunikácie, ak ste nás oslovili prostredníctvom kontaktného formulára;

-    internej evidencie uchádzačov a teda aj Vášho opätovného oslovenia v prípade vhodnej pracovnej ponuky, ak ste uchádzačom o zamestnanie. 


2.2. Ako návštevník webovej stránky spracúvame aj údaje tzv. cookies. ak ste s ich zaznamenávaním udelili súhlas na osobitnom formulári pri návšteve webovej stránky.3. Právny základ a rozsah spracúvania osobných údajov


3.1. Právnym základom spracúvania osobných údajov je najmä:


-    výkon advokácie a plnenie zmluvy, ak ste naším klientom;

-    spracovanie emailu, mena a priezviska a telefónneho čísla, ktoré ste nám preukázateľne zverejnili vyplnením kontaktného formulára,

-    náš oprávnený záujem na plnení našej podnikateľskej činnosti a Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely vytvorenia databázy. 


3.2. Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi, a to za účelom prípadného opätovného oslovenia uchádzača o zamestnanie s ponukou voľnej pozície. Na základe takto uložených údajov Vás vieme opätovne kontaktovať v prípade uvoľnenia vhodnej pracovnej pozície.


3.3. Právo namietať. Pokiaľ sa spracúvajú osobné údaje na základe oprávneného záujmu, uchádzač má právo kedykoľvek takéto spracúvanie osobných údajov namietať. Toto právo si môžete uplatniť e-mailom na e-mailovej adrese office@skubla.sk, prípadne písomne na adrese našej spoločnosti Škubla & Partneri s.r.o.,  Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.4. Kategórie príjemcov


4.1. Osobné údaje spracúva priamo naša spoločnosť, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov.


4.2. Určité činnosti pre našu spoločnosť uskutočňujú subdodávatelia. Na účely výkonu týchto činností sa vyžaduje, aby takémuto subdodávateľovi boli poskytnuté Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na účely plnenia úloh subdodávateľa. 


4.3. Takýmito externými subdodávateľmi sú najmä spoločnosti poskytujúce externé účtovné a personálne služby, vyhľadávanie a nábor nových zamestnancov, doručovanie, servisné služby, právne služby, vymáhanie pohľadávok, technických a IT služieb, a iné poradenské a konzultačné činnosti. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb našej spoločnosti.5. Prenos osobných údajov


5.1. Ochrana osobných údajov je pre našu spoločnosť prioritou, preto Vám zaručujeme, že v rámci nášho spracúvania osobných údajov nedochádza k ich prenosu do tretích krajín, mimo územie Európskej únie.


5.2. Zároveň Vás ubezpečujeme, že pri spracúvaní osobných údajov nevykonávame automatizované rozhodovanie ani profilovanie.6. Doba spracúvania osobných údajov


6.1. Vaše osobné údaje bude naša spoločnosť spracúvať po dobu troch rokov odo dňa ich odovzdania našej spoločnosti alebo po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, na ktorý boli osobné údaje poskytnuté. Následne Vaše osobné údaje zlikvidujeme.7. Technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany OÚ


7.1. Naša spoločnosť prijala nevyhnutné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva. 

7.2. Takýmito organizačnými a technickými opatreniami je prijatie Zásad ochrany osobných údajov ako aj ďalších interných predpisov a z nich vyplývajúcej implementácie konkrétnych opatrení. Takýmito opatreniami je zabezpečenie IT systémov z pohľadu bezpečnosti a ochrany dát a obmedzenie prístupov k spracúvaným osobným údajom. 8. Práva dotknutej osoby 


8.1. Máte právo:

(i) požadovať od našej spoločnosti prístup k spracúvaným osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby, 

(ii) na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, pokiaľ je na to právny dôvod, 

(iii) namietať spracúvanie osobných údajov,

(iv) na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi, 

(v) podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu jeho práv v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov.


8.2. Svoje práva podľa bodu 8.1 (i) až (iv) môžete uplatniť e-mailom na e-mailovej adrese office@skubla.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti Škubla & Partneri s.r.o.,  Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.9. Zmeny týchto pravidiel


9.1. Znenie predmetných zásad je naša spoločnosť oprávnená zmeniť podľa potreby, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z predmetných zásad alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. 


 

Zoznam spracúvaných osobných údajov (klienti): 


Rozsah osobných údajov je stanovený v zmluve o poskytovaní právnych služieb uzatvorenej s klientom.

Pred prevzatím právneho zastupovania alebo obdobného právneho vzťahu založeného medzi advokátskou kanceláriou a akoukoľvek inou osobou nie je potrebné, aby bol prostredníctvom e-mailovej komunikácie udeľovaný súhlas dotknutej osoby alebo poskytované jej osobné údaje. V prípade, že takéto údaje budú advokátskej kancelárii poskytnuté bez uzatvorenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb, Advokátska kancelária pristúpi k bezodkladnej likvidácii uvedených osobných údajov.


Zoznam spracúvaných osobných údajov (kontaktný formulár): 

1. meno, priezvisko

2. telefón

3. email


Zoznam spracúvaných osobných údajov (uchádzač o zamestnanie): 

1. meno, priezvisko, titul

2. rodné priezvisko, predošlé priezvisko

3. pohlavie

4. rodné číslo

5. dátum narodenia

6. číslo občianskeho preukazu

7. číslo pasu

8. štátna príslušnosť

9. rodinný stav

10. miesto narodenia, okres narodenia

11. adresa trvalého pobytu

12. adresa prechodného pobytu

13. číslo telefónu, e-mail

14. kvalifikácia a profesionálne skúsenosti (údaje o dosiahnutom vzdelaní, o absolvovaní kurzov, stupeň jazykových schopností a vedomostí, prípadne iných údajov o vzdelaní a zvyšovaní kvalifikácie)

15. fotografia

16. žiadosť o zamestnanie, resp. motivačný list

17. údaje vyplývajúce zo životopisu, prípadne motivačného listu, resp. žiadosti o zamestnanie, iné ako vyššie uvedené osobné údaje

18. podpis