Ochrana osobných údajov

Ďakujeme, že ste našim klientom, návštevníkom našej webovej stránky, alebo máte záujem stať sa súčasťou tímu našej advokátskej kancelárie Škubla & Partneri s. r. o.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre našu advokátsku kanceláriu najvyššou prioritou, a ako pri všetkých našich činnostiach, pre jej zabezpečenie robíme maximum. Nižšie nájdete všetky potrebné informácie predovšetkým o tom, aké osobné údaje spracúvame, aké dôvody na to máme, aké práva máte ako dotknutá osoba a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať, a ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.

1.  Identifikačné a kontaktné údaje

1.1.  Prevádzkovateľom, t.j. subjektom, ktorý spracúva osobné údaje vo svojom mene, je naša advokátska kancelária Škubla & Partneri s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 55759/B, IČO: 36 861 154.

1.2.  Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupujeme v plnom súlade predovšetkým (i) s nariadením Európskej únie známym pod skratkou GDPR, (ii) so Zákonom o advokácii, (iii) so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, (iv) s Kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi, prijatým Slovenskou advokátskou komorou (ďalej len „SAK“) a ďalšími predpismi.

1.3.  Pri našej činnosti spracúvame najmä:

       osobné údaje našich klientov;

       osobné údaje záujemcov o naše právne služby;

       osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, resp. spoluprácu s našou kanceláriou;

       osobné údaje osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch kancelárie.

1.4.  V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov sa na nás neváhajte obrátiť e-mailom na e-mailovej adrese: office@skubla.sk, prípadne písomne na korešpondenčnej adrese: Škubla & Partneri s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.

2.  Účely a právne základy spracovávania osobných údajov

2.1.   Spracúvanie osobných údajov je zo strany našej kancelárie nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

   poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie; v takom prípade je poskytnutie osobných údajov nevyhnutné pre poskytnutie právnych služieb na základe zmluvy s klientom;

   plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; v takom prípade osobné údaje musia byť poskytnuté, resp. spracúvané pre plnenie týchto povinností; a

   chrániť naše oprávnené záujmy, oprávnené záujmy našich klientov a iných osôb. Poskytnutie osobných údajov v tomto prípade nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak je nevyhnutné pre účely realizácie činností v našom oprávnenom záujme.

 

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo namietať (viac informácií nižšie).

2.2.   Vaše osobné údaje spracúvame výlučne v nevyhnutnom rozsahu, a to na základe nasledujúcich podmienok:

 

Účel

Právny základ

Doba spracúvania

Súvisiace predpisy

Výkon advokácie

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a povinností v zmysle stavovských predpisov

Počas existencie zmluvy s klientom

Po skončení zmluvy 10 rokov [1] odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu

Zákon o advokácii, stavovské predpisy SAK, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a iné osobitné predpisy

Poskytovanie iných ako právnych služieb

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR 

Počas existencie zmluvy s klientom

Po skončení zmluvy 10 rokov od skončenia zmluvy s klientom

GDPR, Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov

 

Zabezpečenie súladu našej činnosti s právnymi predpismi a s predpismi SAK

 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávneného záujmu našej advokátskej kancelárie alebo tretích strán na obhajovaní právnych nárokov

 

Po dobu vyžadovanú príslušnými právnymi predpismi alebo potrebnú na uchovávanie pre účely preukázania splnenia našich zákonných povinností

GDRP, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, Zákon o advokácii, stavovské predpisy SAK

Ochrana priestorov advokátskej kancelárie kamerovými systémami

Oprávnený záujem našej kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na zabezpečení ochrany majetku a bezpečnosti osôb a dokumentov umiestnených v našej kancelárii

Po dobu 15 dní od vyhotovenia záznamu

Zákon o advokácii, stavovské predpisy SAK, Trestný zákon, Trestný poriadok a iné osobitné predpisy

Obchodné zmluvy

Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Počas existencie zmluvy s obchodným partnerom (predovšetkým dodávateľom rôznych tovarov a služieb)

Po dobu 10 rokov od skončenia zmluvy s obchodným partnerom

Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a osobitné predpisy v oblasti daní a účtovníctva

Marketingové účely

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (napr. na zasielanie informácií a pozvánok na klientske akcie e-mailom, uvádzanie osobných údajov klientov ako referencie k poskytnutým právnym službám, a pod.)

V niektorých prípadoch oprávnený záujem našej advokátskej kancelárie podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR na prezentácii jej podnikateľskej činnosti 

V prípade udelenia súhlasu po dobu do jeho odvolania

 

Po dobu existencie oprávneného záujmu našej kancelárie

 

 

Zákon o advokácií, Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník

Výberový proces zamestnancov

Vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzača podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Po dobu trvania výberového procesu

Zákonník práce, Zákon o advokácii a iné osobitné predpisy

Vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie

Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Po dobu 3 rokov po skončení výberového procesu, ak bol uchádzač neúspešný, alebo od udelenia súhlasu, ak bol udelený mimo výberového procesu, resp. do odvolania súhlasu

Zákonník práce, Zákon o advokácii a iné osobitné predpisy

 

2.3.  Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

2.3.1.  Naša advokátska kancelária môže Vaše osobné údaje spracúvať na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. spracovanie osobných údajov na základe tzv. oprávnených záujmov, pričom naším oprávneným záujmom je predovšetkým ochrana našich práv,  uplatňovanie právnych nárokov a plnenie našej podnikateľskej činnosti.

2.3.2.  Rovnako je v záujme našej kancelárie poskytnúť našim klientom, zamestnancom, ako aj osobám zdržiavajúcim sa v našej kancelárii, ochranu dôvernosti prejavu, ich majetku, ale aj bezpečnosti. V prípade klientov zabezpečujeme primárne aj ochranu dokumentov pred neoprávneným zásahom a prístupom neoprávnených osôb k týmto dokumentom. Vaše osobné údaje naša kancelária spracúva v prípade osobnej návštevy v rozsahu obrazového záznamu kamerovým systémom, ktorý sníma spoločné priestory nachádzajúce sa v zornom poli optiky snímacieho zariadenia. Monitorovaný priestor je označený piktogramom s viditeľným nápisom v mieste vstupu do tohto priestoru. Naša kancelária považuje spracúvanie osobných údajov v rozsahu obrazového záznamu za nevyhnutné z dôvodu, že nie je možné zabezpečiť ochranu osôb a dokumentov iným rovnako účinným spôsobom. Monitorovanie však vykonávame v nevyhnutnom rozsahu a záznamy sú uchovávané len po nevyhnutnú dobu. Pokiaľ nie sú využité v súlade so zákonom, sú likvidované.

3.  Kategórie príjemcov

3.1.    Osobné údaje spracúva priamo naša advokátska kancelária, a to v písomnej a elektronickej forme. Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov, vždy však pri striktnom zachovaní ochrany advokátskeho tajomstva a taktiež zabezpečení mlčanlivosti príjemcu údajov, a to napr. osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov poskytovania právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, spolupracujúcim notárom, našim účtovným a daňovým poradcom, SAK (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej advokátskej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb. Konkrétne spoločnosti a činnosti môžu byť predmetom zmien, a to podľa aktuálnych potrieb našej advokátskej kancelárie.

3.2.     Aj keď má naša kancelária z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, obe za splnenia podmienok stanovených zákonom.

4.   Prenos osobných údajov

4.1.   Naša kancelária neposkytuje Vaše osobné údaje subjektom do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (Európskej únie, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), pokiaľ si to nevyžaduje výkon advokácie (napr. odovzdanie osobných údajov spolupracujúcemu advokátovi v tretej krajine na základe pokynu klienta). Ak by sa naša kancelária rozhodla pre dodávateľov služieb v krajinách ako USA alebo v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, naša kancelária si vždy preverí, že zabezpečujú čo najvyššiu ochranu osobných údajov v zmysle príslušných právnych predpisov, napr. vo vzťahu k nim bolo vydané rozhodnutie Európskej komisie o primeranosti [2] (EU-US Privacy Shield [3] alebo Swiss-US Privacy Shield [4], a pod.) alebo spĺňajú iné záruky vyžadované v zmysle GDPR.

4.2.    Zároveň Vás ubezpečujeme, že pri spracúvaní osobných údajov naša advokátska kancelária nevykonáva automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

5.  Zdroje osobných údajov

5.1.           Zdroje osobných údajov v prípade dotknutých osôb ‒ klienti

5.1.1.   Ak ste klientom našej advokátskej kancelárie, osobné údaje týkajúce sa Vašej osoby získavame väčšinou priamo od Vás.[5] Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

5.2.         Zdroje osobných údajov v prípade dotknutých osôb – iných ako klientov

5.2.1.  Ak nie ste klientom našej advokátskej kancelárie, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii. Môže ísť o bežné osobné údaje, príp. v závislosti od poskytovanej právnej služby aj o osobitné kategórie osobných údajov (napr. údaje o zdraví pre uplatňovanie nárokov v súdnom spore), ako aj údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

5.3.     Zdroje osobných údajov v prípade dotknutých osôb ‒ uchádzači o zamestnanie

5.3.1.  Pokiaľ ste uchádzačom o zamestnanie v našej advokátskej kancelárii, Vaše osobné údaje (kategóriu bežných osobných údajov) môžeme získať:

(i)   priamo od Vás ako dotknutej osoby zapojením sa do výberového procesu zaslaním svojich osobných údajov našej advokátskej kancelárii (e-mailom na e-mailovú adresu office@skubla.sk, prostredníctvom formulára dostupného na webovej stránke našej advokátskej kancelárii v časti „Kariéra“ na tomto odkaze alebo prostredníctvom pošty);

(ii)     od Vás ako dotknutej osoby zapojením sa do výberového procesu zaslaním svojich osobných údajov našej advokátskej kancelárii prostredníctvom tretej strany (napr. webového portálu na hľadanie zamestnania);

(iii)   od tretej strany ako agentúry alebo iného subjektu vykonávajúceho na základe dohody s Vami alebo na základe zákona (napr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) pre Vás sprostredkovanie práce, a ktorá spracúva Vaše osobné údaje na tieto účely ako samostatný prevádzkovateľ.

5.4.  Zdroje osobných údajov v prípade dotknutých osôb ‒ osoby nachádzajúce sa v monitorovaných priestoroch kancelárie

5.4.1.  Vaše osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu prostredníctvom kamerových systémov získa naša advokátska kancelária priamo od Vás v prípade osobnej návštevy priestorov kancelárie.

6.  Práva dotknutej osoby 

6.1.   Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje  naša advokátska kancelária ako prevádzkovateľ spracúva, máte najmä:

(i)  Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov: Ak o Vás naša advokátska kancelária spracúva osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, podľa čl. 7 ods. 3  GDPR máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov uskutočnenom pred jeho odvolaním.

(ii) Právo na informácie a prístup k osobným údajom: Podľa čl. 15 GDPR môžete požiadať našu advokátsku kanceláriu o informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame. Najmä môžete získať informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú poskytnuté Vaše osobné údaje, predpokladanej dobe uchovávania, existencii (i) práva na opravu,  (ii) vymazanie, (iii) obmedzenie spracovania alebo (iv) práva namietať, (v) práva podať sťažnosť dozornému orgánu, o zdroji získania Vašich osobných údajov, pokiaľ nie sú získané nami, o prenose do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a, kde je to relevantné, zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

(iii)   Právo na opravu: Podľa čl. 16 GDPR môžete našu advokátsku kanceláriu hneď požiadať o opravu Vašich nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

(iv)  Právo na výmaz: Podľa čl. 17 GDPR môžete požiadať našu advokátsku kanceláriu o vymazanie Vašich osobných údajov.

(v)  Právo na obmedzenie spracúvania: Podľa čl. 18 GDPR môžete našu advokátsku kanceláriu požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak napádate správnosť údajov, ak je spracovanie protizákonné, ak už naša advokátska kancelária nepotrebuje údaje na účely spracovania, avšak  potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

(vi)  Právo na prenosnosť: Podľa čl. 20 GDPR môžete požiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať prenos týchto údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

(vii) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov: Ak naša advokátska kancelária ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu, podľa čl. 20  GDPR máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a naša advokátska kancelária ďalej nebude môcť osobné údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

(viii)  Právo podať sťažnosť: Podľa čl. 77 GDPR máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov (informácie o Úrade na ochranu osobných údajov a postupe podávania sťažností nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

6.2.  Vaše práva sú však z dôvodu zákonnej povinnosti našej advokátskej kancelárie zachovávať mlčanlivosť obmedzené, s poukazom na čl. 15 ods. 4 a čl. 20 ods. 4 GDPR a ust. § 18 ods. 8 Zákona o advokácii, podľa ktorého platí, že: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ 

6.3.   Vaše práva podľa bodu 6.1 (i) až (viii) si môžete uplatniť e-mailom na našej e-mailovej adrese: office@skubla.sk alebo písomne na adrese našej advokátskej kancelárie: Škubla & Partneri s. r. o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava.

7.   Spracúvanie súborov cookies

7.1.   Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie web stránky, napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti web stránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Cookies, ktoré používa webová stránka našej advokátskej kancelárie, nezhromažďujú žiadne osobné údaje.

7.2.   Za účelom štatistického vyhodnocovania návštevnosti webovej stránky používame službu Google Analytics, IP adresy sú anonymizované, a teda nie je možné Vás podľa nich identifikovať.

7.3.   Povolenie použitia súborov cookies nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookies môžete vymazať alebo zablokovať.

8.    Zmeny týchto pravidiel

8.1.  Znenie predmetných zásad je naša advokátska kancelára oprávnená zmeniť podľa potreby najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z predmetných zásad alebo príslušných právnych predpisov však nebudú obmedzené. 

9.   Použité právne predpisy

9.1.      Pre účely tejto informačnej povinnosti majú pojmy s veľkým začiatočným písmenom alebo skratky nasledovný význam:

Advokátsky poriadok“ znamená advokátsky poriadok Slovenskej advokátskej komory v znení schválenom konferenciou advokátov 10. júna 2017;

Civilný sporový poriadok“ znamená zákon č. 160/2015 Z. z., Civilný sporový poriadok, v znení neskorších predpisov;

GDPR“ znamená Nariadenie EÚ č. 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov);

Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Úrad na ochranu osobných údajov“ znamená Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;

Trestný zákon“ znamená zákon č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon v znení neskorších predpisov;

Trestný poriadok“ znamená zákon č. 301/2005 Z. z., Trestný poriadok v znení neskorších predpisov;

Zákon o advokácií“ znamená zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov;

Zákon o ochrane údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov;

Zákon o ochrane pred legalizáciou“ znamená zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;

Zákonník práce“ znamená zákon č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov;

Zákon o registri partnerov verejného sektora“ znamená zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, v znení neskorších predpisov;

Zákon o nájme bytov a nebytových priestorov“ znamená zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov;

Zákon o elektronických komunikáciách“ znamená zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov;

Zákon o reklame“ znamená zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o ochrane spotrebiteľa“ znamená zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 [1] Pri uchovávaní osobných údajov v súvislosti s výkonom advokácie sa naša kancelária riadi odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva SAK číslo 29/11/2011, ktoré je dostupné online na webovej stránke SAK: https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/doc/37/38/__docList__/rows/627/attr/name/preview.  


[2] Pozri bližšie zoznam krajín a území zaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov podľa Európskej komisie, ktorý je dostupný online na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.


[3] Pozri bližšie k EU-US Privacy Shield vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.


[4] Pozri bližšie k Swiss-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/Swiss-US-Privacy-Shield-FAQs.


[5] V závislosti od konkrétneho prípadu môže mať neposkytnutie osobných údajov klientom zásadný vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo a vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo.