Novinky

 • Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

  PRÁVNE

  Dňa 22. mája 2024 bol publikovaný pod číslom 108/2024 v Zbierke zákonov zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“).

  Zákon nadobudne účinnosť od 1. júla 2024. Nový zákon o ochrane spotrebiteľa predstavuje zmenu v oblasti spotrebiteľského práva, nie však kodifikáciu celého spotrebiteľského práva.

  Zákon je reakciou na potrebu transpozície niekoľkých smerníc Európskeho parlamentu a Rady do slovenského právneho poriadku.

  Primárnym účelom Zákona je doposiaľ roztrieštenú úpravu zjednotiť do jediného predpisu, ktorým sa zruší niekoľko zákonov:

  •  zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

  •  zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a

  •  zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Zároveň sa významne novelizuje aj Občiansky zákonník, v ktorom budú naďalej prednostne upravené spotrebiteľské zmluvy a zároveň výlučná úprava reklamačného konania, nakoľko úprava reklamácií obsiahnutá v starom zákone o ochrane spotrebiteľa bude zrušená. Zavádzajú sa i nové pojmy a ich definície ako digitálny obsah, digitálna služba a veci s digitálnymi prvkami.

  čítať viac
 • EÚ predstavila prvý komplexný návrh regulácie umelej inteligencie na svete

  PRÁVNE

  Európska komisia („Komisia“) predstavila tzv. Akt o umelej inteligencii (Artificial Intelligence Act, „AIA“), čím nadviazala na predchádzajúce iniciatívy v oblasti umelej inteligencie („UI“), ktoré začali v r. 2018 oznámením Komisie „Umelá inteligencia pre Európu“ (Artificial Intelligence for Europe) a následným zriadením Expertnej skupiny na vysokej úrovni pre UI. Výsledkom práce z dielne tejto skupiny bolo niekoľko odporúčaní a etických pokynov, ktoré Komisia prijala prostredníctvom tzv. „Bielej knihy o umelej inteligencii“.

  Európsky parlament počas plenárneho zasadnutia dňa 14.6.2023 odštartoval poslednú fázu medzi inštitucionálnych rokovaní o konečnom znení AIA s Komisiou a Radou Európskej únie v rámci tzv. trialógu. Nakoľko európsky zákonodarca zvolil formu nariadenia, AIA bude predstavovať priamo aplikovateľný právny akt na území členských krajín Európskej únie vrátane Slovenskej republiky.

  čítať viac
 • Škubla & Partneri v rebríčku Top 10 najväčšie advokátske kancelárie v SR

  O NÁS

  Sme hrdí, že Škubla & Partneri sa opäť zaradila medzi TOP 10 najväčšie advokátske kancelárie na Slovensku. Výsledky detailnej analýzy Investment Advisory Guide, ktorú každoročne vydáva The Slovak Spectator, zverejnené v novembri 2023, potvrdili našu silnú pozíciu na trhu poskytovateľov právnych služieb na Slovensku.

 • Novela zákona o obchodnom registri

  PRÁVNE

  Dňa 7.7.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 268/2023 Z. z., ktorým sa okrem iného mení a dopĺňa aj zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri.
  čítať viac
 • Zmeny v úprave nesprávneho úradného postupu a primeraného finančného zadosťučinenia

  PRÁVNE

  Dňa 1.7.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 239/2023 Z.z., ktorý novelizoval zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov aj zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  čítať viac
 • Nová legislatívna úprava v oblasti ochrany ovzdušia

  PRÁVNE

  Právne predpisy Slovenskej republiky sa v mnohých aspektoch ochrany životného prostredia sotva stíhajú prispôsobovať súčasným klimatickým zmenám a stále novým environmentálnym predpisom a rozhodnutiam orgánov Európskej únie (ako napr. 8. všeobecný environmentálny akčný program Európskej únie z mája 2022). Nový zákon č. 146/2023 Z.z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane ovzdušia“) ale vytvára priestor pre zlepšenie kvality ovzdušia.

  Zákon o ochrane ovzdušia bol vyhlásený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 28.04.2023, pričom účinnosť nadobudol 1.7.2023 s výnimkou niektorých zákonných ustanovení, ktorých účinnosť nastáva neskôr. Týmto zákonom sa novelizuje napr. zákon č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon, zákon č. 541/2004 Z.z. Atómový zákon, zákon č. 39/2013 Z.z. o kontrole znečisťovania životného prostredia, zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Zároveň deroguje zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a prsílušné vykonávacie predpisy. Prostredníctvom Zákona o ochrane ovzdušia sa taktiež transponuje až jedenásť európskych smerníc uvedených v prílohe č. 11.

  Tento zákon prináša viaceré zmeny, a to konkrétne pri osobitnom povolení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, čo doteraz postrádalo detailnú úpravu, ďalej ustanovuje reguláciu osobitných činností bez potreby individuálneho povolenia, ak sú vykonávané samostatne a nie sú spojené so stacionárnym zdrojom, zavádzajú sa kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivá a kvapalné palivá na základe podnetu, pričom porušenie zákazu spaľovania odpadov fyzickou osobou sa bude klasifikovať ako priestupok. Nová úprava by mala priniesť aj nižšie administratívne zaťaženie podnikateľov a nové právomoci obcí a samosprávnych krajov, ktoré si budú mocť vypracovať vlastné miestne programy na zlepšenie kvality ovzdušia a zabezpečiť ich plnenie všeobecnými záväznými nariadeniami alebo prijatými opatreniami.

  Ako sa uvádza v dôvodovej správe, Zákon o ochrane ovzdušia svojím zameraním sleduje tri hlavné línie, a to kvalitu ovzdušia ustanovením prípustnej úrovne znečistenia ovzdušia, zníženie celkových emisií ustanovením národných záväzkov znižovania emisií a obmedzovanie emisií na zdroji ustanovením emisných požiadaviek pre stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia a požiadaviek na kvalitu vybraných výrobkov, akými sú palivá alebo regulované výrobky.

  Celkovým účelom zákona je zabezpečenie a udržanie dobrej kvality ovzdušia aj v nadväznosti na odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie či Programové vyhlásenie vlády 2021.   

 • Leading Firm 2023 hodnotenie od The Legal500

  O NÁS

  Škubla & Partneri si opäť vyslúžili uznanie od prestížnej ratingovej agentúry The Legal 500, ktorá každoročne hodnotí právnické firmy na medzinárodnej úrovni. Sme hrdí, že sa opäť potvrdilo, že patríme medzi najlepšie hodnotené advokátske kancelárie v nasledujúcich oblastiach právneho poradenstva:

  Bankovníctvo, financovanie a kapitálové trhy

  Spory a arbitráž

  Nehnuteľnosti a development.

 • Pozastavil Súdny dvor Európskej únie cestu za transparentnosťou?

  PRÁVNE

  Luxemburský obchodný register v. Sovim SA

  Ukázalo sa, že je ťažké nájsť rovnováhu medzi právom na súkromie a potrebou predchádzať trestnej činnosti vo forme prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

  Smernica Európskej únie (ďalej len „EÚ“) o boji proti praniu špinavých peňazí[1] (ďalej len „smernica AMLD“) ustanovila, okrem iného, povinnosť členských štátov zaviesť centrálne registre skutočných vlastníkov spoločností. V týchto registroch sa evidujú alebo zverejňujú, okrem iného, aj osobné údaje o tzv. konečných užívateľoch výhod – fyzických osobách, ktoré skutočne „stoja“ na konci vlastníckej štruktúry spoločností. Na druhú stranu, EÚ zároveň intenzívne presadzuje záujem na ochrane osobných údajov fyzických osôb, najmä prostredníctvom všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov[2] (ďalej len „nariadenie GDPR“).

  Tento prirodzený právny konflikt vyvrcholil v nedávnom spore v spojených veciach Luxemburské obchodné registre (vec C-37/20) a Sovim (vec C-601/20)[3], ktorými zdanlivo Súdny dvor EÚ zahatal cestu EÚ k transparentnosti.

  čítať viac
 • Slovenská otázka: je Slovensko ,,krajinou nepravidiel"?

  PRÁVNE

  Slovensko je skôr „krajinou nepravidiel“ ako právnym štátom, približuje esej Martina Škublu. 

  Text, ktorý vznikol v januári tohto roku, v  pamfletickom tóne mapuje slovenskú národnú povahu a aj s pomocou postrehov o nej sa snaží osvetliť, prečo ekosystém práva nie je svetom, v ktorom by sme sa „cítili ako doma“. 

  O klanovej štruktúre slovenskej spoločnosti, či o mŕtvom pokoji jej elity píše autor s cieľom demonštrovať, ako nedostatok skutočnej a úprimnej diskusie o veľkých, ale aj chlebových témach práva a spoločnosti umŕtvuje normálny vzťah nášho politického spoločenstva k svetu všeobecne platných pravidiel a  otvára tak cestu skratkám a spoločenským dobrodruhom. 

  čítať viac
 • Nový zákon o publikáciách

  PRÁVNE

  Dňa 1. augusta 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 265/2022 Z.z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o publikáciách“), ktorý zrušil a nahradil zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  („Tlačový zákon“) a zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií. 

  čítať viac
 • The Legal500 označili Škubla & Partneri ako „Leading Firm 2021“

  O NÁS

  Sme radi, že vám môžeme oznámiť, že naša advokátska kancelária opäť získala označenie “Leading Firm 2021” od The Legal500, prestížnej ratingovej agentúry. Toto hodnotenie potvrdzuje naše popredné postavenie medzi poskytovateľmi právnych služieb na Slovensku.

  čítať viac
 • Ocenenie pre Corporate/M&A od Chambers & Partners

  O NÁS

  Sme hrdí, že náš Corporate/M&A tím opäť získal uznanie od Chambers & Partners, a to v podobe výborného hodnotenia v Chambers & Partners Europe 2021 Guide.

  čítať viac
 • Trochu inak o voľnej nedeli v maloobchode z dôvodu Covid-19 a o trestnoprávnej zodpovednosti hlavného hygienika

  PRÁVNE

  V nasledovnom príspevku by sme sa chceli zamyslieť nad aktuálnym problémom tzv. zákazu nedeľného predaja v maloobchode na základe opatrenia hlavného hygienika, a to z pohľadu vyvodenia možnej trestnoprávnej zodpovednosti. K napísaniu tohto príspevku nás vedie súčasná verejná diskusia, ktorá sa dotýka aj druhej stránky spojenej s výkonom právomoci orgánov verejnej moci, ktorou je zodpovednosť za tento výkon.

  čítať viac
 • CUI BONO ZÁKAZ NEDEĽNÉHO PREDAJA?

  PRÁVNE

  Aj po ukončení núdzového stavu, ku ktorému došlo 13.6.2020 o 24:00, zostali naďalej platné a účinné opatrenia Úradu verejného zdravia SR (ÚVZ), vrátane opatrenia OLP/4738/2020 z 9.6.2020, ktoré ukladá tzv. zákaz nedeľného predaja za účelom výkonu dezinfekcie zatvorených priestorov (Opatrenie). Toto Opatrenie kritizuje nielen laická verejnosť (t.j. spotrebitelia), dotknutí podnikatelia (t.j. predávajúci) ale aj viacerí politici a právnici – odborníci v oblasti ústavného práva. Poďme sa preto spolu stručne a vecne pozrieť na to, v čom je zákaz nedeľného predaja nelegálny, nelegitelegálny, nelegitímny a neproporcionálny, a teda v čom je Opatrenie nezákonné aj neústavné. Najprv sa teda pozrieme na to, prečo toto Opatrenie vôbec nemalo a nemohlo byť zákonne vydané (viď časť A tohto príspevku), avšak keďže vydané bolo, pozrieme sa aj na to, v čom je toto Opatrenie vecne nesprávne a neproporcionálne a teda musí byť bezodkladne zrušené, pretože na jeho ďalšie trvanie nie je žiadny dôvod (viď časť B tohto príspevku).


  čítať viac
 • O nezákonnosti opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19

  PRÁVNE

  Pandémia COVID-19 preveruje schopnosti štátu reagovať v situáciách mimoriadne závažného ohrozenia zdravia jeho obyvateľstva. V záujme eliminácie šírenia koronavírusu tak bol štát nútený zasiahnuť do základných práv a slobôd, a tieto vo výraznej miere (dočasne) obmedziť, či už v rámci mimoriadnej situácie, ktorá bola na Slovensku vyhlásená od 12.3.2020, alebo v rámci núdzového stavu vyhláseného od 16.3.2020.

  Hlavnú úlohu pritom zohrával Úrad verejného zdravotníctva SR („ÚVZ“), reprezentovaný hlavným hygienikom, ktorý vydával opatrenia, ktoré mali nielen negatívne dopady na bežný život obyvateľov, ale vyvolávajú aj zásadné právne otázky, ktorým sa chceme bližšie venovať v tomto príspevku.

  čítať viac
 • Ako sa obrátiť na súd alebo k charakteru opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR

  V súvislosti s mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom, vyhlásenými vládou SR vo vzťahu k pretrvávajúcej pandémii COVID-19, si slovenská verejnosť už akosi zvykla, že tempo pandémie na Slovensku udáva Úrad verejného zdravotníctva SR, reprezentovaný hlavným hygienikom, a to vo forme právnych aktov, tzv. „opatrení“ či, ako sa zvykne medializovať, „opatrení hlavného hygienika“. Napriek relatívne pozitívnym výsledkom v boji s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky faktom ostáva, že tzv. „opatrenia hlavného hygienika“ zasahujú do základných ľudských práv a slobôd jednotlivcov, čo vyvoláva nielen negatívne ohlasy na ich okamžitý praktický dopad, ale i niekoľko veľkých otáznikov k právnemu hľadisku týchto opatrení.


  čítať viac
 • Vynikajúce hodnotenia pre Škubla & Partneri od The Legal500 pre rok 2020

  O NÁS

  Sme hrdí na to, že naša advokátska kancelária opäť získala vynikajúce hodnotenia od prestížnej ratingovej agentúry The Legal500 a aj týmto potvrdila svoje popredné postavenie medzi poskytovateľmi právnych služieb na Slovensku. V kategórii „Tier 2“ sme sa umiestnili v oblastiach Spory a arbitráž, Nehnuteľnosti a stavebníctvo, „Tier 4“ – Bankovníctvo, financie a kapitálové trhy, „Tier 5“ –  Komerčné a korporátne právo a fúzie a akvizície. Teší nás aj to, že  všetci naši Partneri – Martin Škubla, Dušan Ďurík, Martin Fábry, Erika Galgóciová a Marián Šulík – získali individuálne hodnotenie “Recommended Lawyer 2020.”

 • Významné hodnotenie od IFLR1000 2020

  O NÁS

  Ratingová agentúra IFLR1000 vo svojom aktuálnom hodnotení opätovne označila advokátsku kanceláriu Škubla & Partneri ako „Recommended firm“  v oblasti Korporátneho práva a Fúzií a akvizícií, a taktiež rozhodla o udelení tohto ratingu v oblasti Bankovníctva a financií.

 • Ocenenie od Chambers & Partners Europe 2019 pre Corporate/M&A

  O NÁS

  Za významný úspech považujeme zisk ratingu od renomovanej agentúry Chambers & Partners pre oblasť Corporate/M&A. Ceníme si ho o to viac, že ide o prvé ocenenie pre Škubla & Partneri od Chambers & Partners  vôbec.


  Podľa Chambers & Partners naši klienti nás a našu prácu vnímajú nasledovne:


  Clients are impressed with the team's pragmatic approach. One states: "They are able to combine legal aspects with business aspects into innovative solutions which push our business forward. During all co-operations we have had with Skubla & Partneri they provided an extraordinary service."
  "They are highly experienced and customer-oriented." 

  čítať viac
 • Ocenenie pre Škubla & Partneri od The Legal 500 2019

  O NÁS

  Sme radi, že môžeme oznámiť, že naša advokátska kancelária získala opäť vynikajúce výsledky v hodnotení prestížnej ratingovej agentúry The Legal 500 EMEA 2019. Škubla & Partneri bola vyhodnotená ako odporúčaná kancelária v nasledujúcich oblastiach práva: Komerčné a korporátne právo a M&A, Spory a arbitráž a Nehnuteľnosti a stavebníctvo. Zároveň sme hrdí na to, že všetci naši Partneri – Martin Škubla, Dušan Ďurík, Martin Fábry, Erika Galgóciová a Marián Šulík – získali individuálne hodnotenie “Recommended Lawyer 2019.”

  čítať viac
 • The International Comparative Legal Guide to: Lending & Secured Finance 2019

  O NÁS

  Aktuálne vydanie International Comparative Legal Guide to Lending & Secured Finance 2019 bolo uverejnené. Jeho slovenská kapitola je zdarma k dispozícii tu. Sprievodca poskytuje ucelený prehľad právnej úpravy týkajúcej sa oblasti úverovania a financovania v členení podľa jednotlivých krajín. Autormi kapitol sú poprední právnici a odborníci špecializujúci sa na túto oblasť. My v Škubla & Partneri sme vďační našim dvom kolegom – Mariánovi Šulíkovi a Zuzane Moravčíkovej Kolenovej za príspevok do tejto praktickej a zaujímavej príručky.

  čítať viac
 • The International Comparative Legal Guide to: Mergers & Acquisitions 2019

  O NÁS


  Sme hrdí na to, že dvaja naši poprední právnici - Martin Fábry a Marián Šulík - sa autorsky spolupodieľali na tvorbe slovenskej kapitoly The International Comparative Legal Guide to: Mergers & Acquisitions 2019, nedávno zverejnenej publikácie.  

  Príručka čitateľom poskytuje prehľad právnej úpravy v oblasti M&A, vrátane informácií o príslušných úradoch a relevantnej legislatíve, ochrane akvirovaného subjektu, ochrane subjektov predkladajúcich ponuku a mechanizme akvizície. 

  čítať viac
 • Ocenenia od The Legal 500 pre Škubla & Partneri

  O NÁS

  Sme poctení, že môžeme oznámiť vynikajúce výsledky, ktoré sme dosiahli v hodnotení The Legal 500 EMEA 2018 edition. Naša advokátska kancelária bola vyhodnotená ako odporúčaná kancelária v právnych oblastiach:

   Komerčné a korporátne právo, M&A,

   Spory a arbitráž,

  Nehnuteľnosti a stavebníctvo.


  Zároveň sme hrdí na to, že piati advokáti získali individuálne hodnotenie. Martin Škubla, Martin Fábry a Andrej Schwarz získali hodnotenie Recommended Lawyer 2018 v kategórii Spory a arbitráže, Andrej Schwarz v kategórii Komerčné a korporátne právo, M&A a Erika Galgóciová a Marián Šulík v kategórii Nehnuteľnosti a stavebníctvo.


  čítať viac
 • Zmeny v pravidlách autorského práva

  Dňa 26.3.2019 bol Európskym parlamentom prijatý kontroverzný návrh novej smernice o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu EÚ. Predmetom kritiky sa stalo predovšetkým ustanovenie článku 17, podľa ktorého má domáca legislatíva poskytovateľom služieb ako je Youtube alebo Facebook uložiť povinnosť zaviesť filtračné mechanizmy vo vzťahu k ich obsahu podliehajúcemu ochrane autorských práv. Návrh smernice zasahuje taktiež poskytovateľov vyhľadávačov akým je Google, ktorým môže článok 11 potenciálne brániť vo využívaní mediálnych článkov, nakoľko tieto majú byť postavené na úroveň ochrany autorských diel. Návrh smernice musí ešte prejsť schvaľovacím procesom Európskej rady, pričom štáty takúto smernicu musia transponovať v lehote 12 mesiacov. [O prípadnom ďalšom vývoji sa dočítate viac na našom webe.]


  čítať viac
 • Nový zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky

  Účinnosť nadobudol nový zákon č. 314/2018 o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o Ústavnom súde“), ktorým sa súčasne zrušil zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.Zákon o Ústavnom súde nadobudol účinnosť v dvoch etapách. V prvej etape ku dňu 15. novembra 2018 v častiach, ktoré upravujú ustanovovanie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky do funkcie a v časti, ktorá upravuje organizačné a personálne zabezpečenie činnosti Ústavného súdu a súdnych poradcov prostredníctvom Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ostatné ustanovenia nadobudli účinnosť ku dňu 1. marca 2019.Doterajšie skúsenosti umožňovali identifikovať niekoľko problémov súčasnej právnej úpravy. Uvedená situácia si vyžadovala buď to ďalšiu veľkú novelu s početnými a rozsiahlymi zásahmi do už existujúcej právnej úpravy, alebo prijatie úplne nového zákona. Najvhodnejšou alternatívou sa javila práve druhá z uvedených.Dôvodom prijatia nového Zákona o Ústavnom súde bolo najmä zvýšenie prehľadnosti a jednoznačnosti normatívneho textu a zaradenie niektorých obsahových zmien do zákona, ktoré reagujú na doterajšie skúsenosti Ústavného súdu. Právna úprava súčasne reflektuje predkladanú novelizáciu ústavy.

  čítať viac
 • Ďalšie ocenenie v oblasti M&A od IFLR 1000 2019

  O NÁS

  Škubla & Partneri získala významný rating od IFLR 1000, renomovanej publikácie zameranej na hodnotenie popredných advokátskych kancelárií v celosvetovom meradle s dôrazom na oblasť podnikových financií. IFLR 1000, ktorá svoje prvé rankingy publikovala v roku 1990 a prieskumy ktorej v súčasnosti pokrývajú viac ako 120 jurisdikcií sveta, vo svojej správe napísala:

  “Škubla & Partneri má významnú prax v oblastiach fúzií a akvizícií a bankovníctva a značne aktívna je aj v oblasti projektového financovania. Nedávna činnosť firmy v oblasti projektového financovania zahŕňala poradenstvo dlžníkom v súvislosti s financovaním výstavby niekoľkých obytných projektov vrátane projektov Sky Park a Rezidencia Pri Mýte. V iných oblastiach pracovala pre dlžníkov aj veriteľov, pokiaľ ide o akvizičné transakcie týkajúce sa financovania a refinancovania. Tím firmy pre fúzie a akvizície pracoval na transakciách v mediálnom odvetví, ako je napríklad nadobudnutie divízie časopisov a portálu Autobazar.eu od Ringieru, pričom v oboch prípadoch poskytoval poradenstvo pre kupujúcich. Ďalšie významné transakcie sa uskutočnili v odvetví bankovníctva, kde poskytovala poradenstvo akcionárom v súvislosti s fúziou Prima banky a Sberbanky.“ • Nové povinnosti právnických osôb od 1.11.2018

  PRÁVNE

  Počnúc 1. novembrom 2018 vstúpili do účinnosti vybrané ustanovenia zákona č. 52/2018 Z. z. - Novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V rámci zmien, ktoré táto novela prináša vzniká právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri nová povinnosť, a to zapísať údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod do Obchodného registra. Spoločnosti zapisované do Obchodného registra pred dňom 31.10.2018 sú povinné tieto údaje zapísať formou osobitného formulára v lehote do 31.12.2019. Spoločnosti zapisované do obchodného registra po 1.11.2018 sú povinné údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisovať automaticky pri prvozápise.

  čítať viac
 • Novela katastrálneho zákona účinná od 1.10.2018

  PRÁVNE

  Aké zmeny priniesla?


  Nové náležitosti návrhu na vklad

  Novela katastrálneho zákona upravuje náležitosti návrhu na začatie konania. Ten je po novom štruktúrovanejší a musí obsahovať napr. podrobné označenie nehnuteľnosti, označenie všetkých právnych úkonov a spoluvlastníckych podielov (zlomkom k celku). Zákon na druhú stranu uľahčuje proces zápisov údajov do katastra z geometrických plánov pri rozdeľovaní alebo zlučovaní pozemkov, keď namiesto predloženia samotného geometrického plánu k návrhu stačí uviesť číslo úradného overenia (vzťahuje sa na geometrické plány overené po 30.9.2018).


  Po novom je teda v návrhu na vklad potrebné označiť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, a podliehajú vkladu. Zákon rovnako vyžaduje, aby boli všetky právne úkony, ktoré sú predmetom návrhu obsiahnuté v jednej zmluve.

  čítať viac
 • Certifikát o absolvovaní školenia o dohľade nad dodržiavaním protikorupčnej legislatívy

  O NÁS

  S potešením oznamujeme, že sme úspešne absolvovali celodenné certifikované školenie zamerané na prehĺbenie znalostí našich advokátov v oblasti regulácie zameranej na boj s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v rámci americkej, britskej, EU, OECD a slovenskej legislatívy.


  Obsahovo intenzívne školenie zahŕňalo informácie o aktuálnom legislatívnom dianí v tejto oblasti, trendoch určených US-Department of Justice (DOJ) and the Securities and Exchange Commission (SEC), ako aj o nedávnych rozhodnutiach amerických súdov, ktoré v r. 2016-2017 viedli k rekordnej výške uložených pokút a trestno-právnych sankcií. Tento tréning je neoceniteľný najmä pri právnej podpore nadnárodným spoločnostiam podliehajúcim US a UK právu.


  čítať viac
 • Pro bono

  O NÁS V súčinnosti so Slovenskou katolíckou charitou poskytujeme právnu pomoc obetiam trestných činov ohrozujúcich život, zdravie a postihujúcich ľudskú dôstojnosť. Ide o osoby, v mnohých prípadoch o deti, ktoré ako obete trestnej činnosti utrpeli morálnu, ako aj majetkovú škodu a spravidla bolo hrubým spôsobom zasiahnuté do ich ľudskej dôstojnosti. Naša spoločnosť zastupuje tieto obete trestnej činnosti, napomáha im pri uplatňovaní základných práv a slobôd, ako aj pri uplatňovaní nároku na náhradu škody, nakoľko si vzhľadom na svoje osobné pomery nemôžu dovoliť odborné právne poradenstvo, ktoré nevyhnutne potrebujú, a preto sú odkázané na pomoc iných.


  čítať viac
 • Ocenenia pre AK Škubla & Partneri od The Legal 500 v roku 2017

  O NÁS

  Sme hrdí na to, že naša AK získala viaceré ocenenia od prestížnej medzinárodnej ratingovej agentúry The Legal 500 so sídlom v Londýne, ktorá pravidelne hodnotí úroveň poskytovaných právnych služieb na Slovensku a vo svete. The Legal 500 nás vo svojom aktuálnom hodnotení označila ako Leading Firm v oblasti Komerčné a korporátne právo, M&A a Leading Firm v oblasti Spory a arbitráž. Dvaja Partneri kancelárie získali zároveň individuálne hodnotenie. Martin Škubla je uvedený ako Recommended Lawyer 2017 v kategórii Spory a arbitráž a Andrej Schwarz v kategórii Komerčné a korporátne právo, M&A. 

  čítať viac
 • Právnická firma roka 2017

  O NÁS

  Za významný úspech považujeme výsledky 5. ročníka súťaže Právnická firma roka 2017 usporiadanej Týždenníkom TREND v spolupráci s EPRAVO.SK. Naša AK bola vyhlásená ako odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Hospodárskej súťaže, odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Developerských projektov a nehnuteľností, odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Fúzií a akvizícií, odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Bankovníctva a financií a odporúčaná advokátska kancelária pre oblasť Sporovej agendy.

  čítať viac
 • Právne poradenstvo pri predaji bytov SKY PARK

  O NÁS

  Naša kancelária poskytuje komplexné právne poradenstvo klientovi v súvislosti s developmentom a realizáciou výnimočného rezidenčného a administratívneho projektu v centre Bratislavy, navrhnutého svetoznámou architektkou Zahou Hadid. Právne poradenstvo zahŕňalo aj prípravu a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie v súvislosti s predajom rezidenčných jednotiek verejnosti. Okrem toho poskytujeme klientovi kontinuálnu podporu pri výstavbe projektu na dennej báze podľa požiadaviek klienta.

 • Komplexné poradenstvo v realitných projektoch Rosum a Nová Terasa II

  O NÁS

  Advokátska kancelária Škubla & Partneri poskytovala v roku 2016 právne poradenstvo významnému developerovi v súvislosti s výstavbou a financovaním viacerých realitných projektov v Bratislave a v Košiciach. Medzi tieto projekty patril i projekt administratívnej budovy Rosum – office centrum, nachádzajúci sa v širšom centre hlavného mesta. Projekt má okrem atraktívnych kancelárskych priestorov poskytovať aj plochy pre obchod a služby. Právne poradenstvo klientovi tiež poskytujeme vo vybraných právnych otázkach súvisiacich s výstavbou projektu Nová Terasa, realizovaného v lukratívnej časti mesta Košice v susedstve historického centra.


  čítať viac
 • Nové civilno-procesné kódexy

  PRÁVNE

  Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové civilno-procesné kódexy, ktoré sú výsledkom rekodifikácie občianskeho práva procesného a nahrádzajú zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a to zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadokzákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok a zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Úplne nová právna úprava sa ukázala ako najvhodnejší spôsob riešenia, vzhľadom na nespočetné novelizácie Občianskeho súdneho poriadku, ktoré spôsobovali jeho značnú neprehľadnosť a narušenie obsahovej i logickej nadväznosti textu zákona. Cieľom tejto právnej úpravy je najmä zlepšenie vymožiteľnosti práva a zabezpečenie rýchleho a spravodlivého súdneho konania, čo sa má zabezpečiť najmä prostredníctvom nových procesno-právnych inštitútov.


  Zákony boli vytvorené Rekodifikačnou komisiou pre Občiansky súdny poriadok, ktorá bola kreovaná ministrom spravodlivosti v roku 2012. Jej členmi boli odborníci z rôznych oblastí práva – sudcovia, advokáti, exekútori či právni teoretici.

 • Financovanie „Rezidencie Pri Mýte“

  O NÁS

  Naša spoločnosť poskytovala právne poradenstvo developerovi v súvislosti s financovaním výstavby úspešného rezidenčného projektu „Rezidencie Pri Mýte.“

  čítať viac
 • Akvizícia Sberbank

  O NÁS

  Akvizícia Sberbank Slovensko. Škubla & Partneri asistovali klientovi ako kupujúcemu pri nadobudnutí Sberbank Slovensko. Ako generálny právny poradca Škubla & Partneri sprevádzajú klienta celým akvizičným procesom od hĺbkového pred-akvizičného auditu, rokovaní ohľadne SPA, plnenia odkladacích podmienok, a v regulačných procesoch získania súhlasu Protimonopolného úradu SR a ECB s nadobudnutím banky.

 • Ocenenia pre Škubla & Partneri v súťaži Právnická firma roka 2016

  O NÁS

  Vo štvrtom ročníku súťaže Právnická firma roka 2016, ktorú organizoval Týždenník TREND v spolupráci s EPRAVO.SK získala naša kancelária viacero ocenení.


  čítať viac
 • Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

  PRÁVNE

  Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlásený v Zbierke zákonov dňa 25. februára 2016 ako zákon č. 91/2016 Z. z. Týmto zákonom sa do nášho trestného práva zavádza tzv. priama trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb, ktorá nahrádza doterajší koncept tzv. nepriamej resp. pseudo trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. Narúša sa tak doterajšie vnímanie trestnoprávnej zodpovednosti len ako zodpovednosti fyzickej osoby a dochádza k prelomeniu jej prísne individuálneho charakteru. Zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a samotné trestné konanie vedené proti právnickým osobám.

  čítať viac
 • Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s rekodifikáciou OSP

  PRÁVNE

  V súvislosti s rekodifikáciou občianskeho práva procesného bol prijatý zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. Ako je uvedené v dôvodovej správe, cieľom tohto právneho predpisu je najmä zosúladenie právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s právnou úpravou nových civilno-procesných kódexov. Obsahuje najmä zmeny technického charakteru a zmeny v terminológii.


  čítať viac
 • Koncentrácia Penty a Petit Press

  PRÁVNE

  Dňa 3. júna 2016 schválil Protimonopolný úrad SR koncentráciu, ktorá spočíva v spoločnej kontrole nad jedným z najvýznamnejších vydavateľstiev na Slovensku, vydavateľstvom Petit Press, a.s. spoločnosťami  Prvá slovenská investičná skupina, a.s., ktorá vykonávala kontrolu nad podnikateľom aj v minulosti a PENTA INVESTMENTS LIMITED, ktorá už v tejto oblasti pôsobí aj prostredníctvom najväčšej slovenskej mediálnej spoločnosti News and Media Holding, a.s.

 • Zákon o e-governmente

  PRÁVNE

  Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov ustanovuje povinnosť právnických osôb zapísaných v obchodnom registri komunikovať s orgánmi verejnej moci pomocou ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk už od 1.7.2017 – t.j. elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky, zriadenej a aktivovanej Úradom vlády SR. Fyzickým osobám, resp. SZČO takáto povinnosť nevzniká, nakoľko používanie tejto formy komunikácie s orgánmi verejnej moci je pre tieto osoby dobrovoľné. Pre komunikáciu prostredníctvom elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente je potrebné disponovať občianskym preukazom s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom, ktoré je potrebné si vybaviť na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v kontaktných centrách Ministerstva vnútra SR.

  Pripomíname, že právnické osoby zapísané v obchodnom registri musia mať povinne aktivovanú elektronickú schránku 1. júla 2017. Pre bližšie informácie ohľadom elektronických schránok viď: http://www.statutar.sk/

  čítať viac
 • Financovanie akvizície akcií EM&F

  Naša spoločnosť poskytovala v marci 2016 komplexné právne poradenstvo syndikátu bánk v súvislosti s poskytnutím úverového financovania slovenskému investorovi za účelom nepriameho nadobudnutia akcií poľskej spoločnosti EMPIK MEDIA & FASHION S.A.