foto
Mgr. Martin
Škubla
advokát a zakladajúci partner
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2004)


komerčný právnik, Komora komerčných právnikov (od 2000)

Pracovné skúsenosti

od 2009 Škubla & Partneri


2004 – 2008 Martin Škubla, advokátska kancelária


2002 – 2003 Martin Škubla, komerčná právnická kancelária


1996 – 2002 G. Lehnert, komerčná právnická kancelária, Bratislava


1996  Akadémia Policajného zboru, odborný asistent v odbore obchodné právo

Vzdelanie

1996 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • komplexné poradenstvo v oblasti verejného zdravotného poistenia viacerým zdravotným poisťovniam a ich akcionárom (napr. legislatíva, spory, podnikové kombinácie)
 • pripomienkovanie a príprava desiatok legislatívnych materiálov
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s akvizíciou slovenskej banky
 • komplexné riešenie súdnych a arbitrážnych sporov banky z finančných derivátov v sume presahujúcej sto miliónov eur
 • poradenstvo a zastupovanie klienta v sporoch proti štátu o náhradu škody spôsobenej legislatívnym bezprávím (v stovkách mil. EUR); zastupovanie v medzinárodnom arbitrážnom spore; zastupovanie v súdnom konaní na národnej úrovni v obdobnej veci
 • príprava návrhov na vyslovenie nesúladu právnych predpisov v oblasti daní, odpadového hospodárstva a zdravotníctva
 • poskytovanie právneho poradenstva priemyselnému producentovi v súvislosti s potenciálnym sporom týkajúcim sa odberu elektrickej energie
 • zastupovanie v súvislosti so spormi z porušenia práv na ochranu súkromia pred odpočúvaním
foto
JUDr. Dušan
Ďurík
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2004)


komerčný právnik, Komora komerčných právnikov (od 2001)

Pracovné skúsenosti

od 2009 Škubla & Partneri


1998 – 2009 G. Lehnert


1997 – 1998 aliancia advokátov

Vzdelanie

2003 doktor práv (JUDr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


1997 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • poskytovanie komplexných právnych služieb štátu v procese transformácie zdravotníctva vrátane prípravy návrhov a pripomienkovanie vybraných legislatívnych zmien
 • poskytovanie právneho poradenstva, vrátane prípravy právnych analýz pre zdravotnú poisťovňu
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva pri akvizícii vrátane prípravy due diligence a transakčnej dokumentácie pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • poskytovanie komplexných právnych služieb klientovi – devízovému miestu – v sporoch s najväčšími slovenskými bankami
 • poskytovanie právnych služieb klientovi – priemyselnému podniku – v predsporovom vyjednávaní s dodávateľom (zhotoviteľom) diela – výrobného závodu
 • trestno-právne analýzy a poradenstvo
foto
Mgr. Martin
Fábry LL.M.
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2006)

Pracovné skúsenosti

od 2012 Škubla & Partneri


2011 Nemetschke Huber Koloseus


2010 Čechová & Partners


2000 – 2009 FUTEJ & Partners


1998 – 1999 Altheimer & Gray

Vzdelanie

2007 absolvovanie postgraduálneho programu práva (LL.M.), univerzita v Amsterdame


2002 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


1997 bakalár (Bc.) v odbore manažment a komunikácia, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Prevádzkovo-ekonomická fakulta, Nitra

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • zastupovanie kupujúceho pri akvizícii slovenskej banky
 • zastupovanie kupujúceho pri akvizícii rumunskej stávkovej spoločnosti
 • zastupovanie oprávneného pri vymáhaní pohľadávok vo výške vyše 28.000.000 EUR
 • zastupovanie predávajúceho pri predaji spoločnosti podnikajúcej v oblasti teplárenstva
 • zastupovanie klientov v sporoch na ochranu osobnosti a dobrej povesti právnickej osoby
 • zastupovanie banky pri urovnávaní pohľadávky vo výške nad 25.000.000 EUR
foto
JUDr. Ing. Erika
Galgóciová
advokátka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2012)

Pracovné skúsenosti

od 2013 Škubla & Partneri


2006 ‒ 2012 Wolf Theiss

Vzdelanie

2010 doktor práv (JUDr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


2008 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


2006 inžinier (Ing.), Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, odbor medzinárodné podnikanie

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky, nemecky, taliansky

vybrané skúsenosti

 • zastupovanie private equity skupiny pri akvizícii mediálnych domov a vydavateľstiev
 • zastupovanie private equity skupiny v konaniach o oznámení koncentrácií v súvislosti s akvizíciami v mediálnej oblasti
 • zastupovanie private equity skupiny v konaní o oznámení koncentrácie v súvislosti s akvizíciou Sberbank
 • participácia na akvizícii Sberbank
 • zastupovanie popredného výrobcu čistiacich a pracích prostriedkov a kozmetických výrobkov v konaniach o dohodách obmedzujúcich hospodársku súťaž
 • riešenie korporátnych a akcionárskych vzťahov v private equity skupine, vrátane akcionárskych dohôd

Publikačná činnosť

Publikácia Company Directors: Jurisdictional Comparison, vydané Thomson Reuters, European Lawyer reference, kapitola v publikácii týkajúca sa slovenského korporátneho práva (2012), spoluautorka


Jednostranné započítanie pohľadávky zamestnávateľa voči mzdovým nárokom zamestnanca“  ‒  Justičná revue 11/2010, spoluautorka


„The Kluwer Arbitration Smart Charts“ (2010-2012), spoluautorka 


brožúra „Starting foreign business in Bratislava, Slovakia“, prieskum vo viacerých jurisdikciách týkajúci sa investičných podmienok v rámci cezhraničných projektov pod záštitou skupiny Svetovej banky, spoluautorka (2009, 2010)

foto
JUDr. Marián
Šulík LL.M.
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2014)

Pracovné skúsenosti

2017 Škubla & Partneri


2016 – 2017 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of C/M/S


2008 ‒ 2016 Wolf Theiss

Vzdelanie

2012 master of laws (LL.M.), University of Pennsylvania Law School, Philadelphia


2012 business & law certificate, Wharton Business School, University of Pennsylvania, Philadelphia


2009 doktor práv (JUDr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


2008 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • zastupovanie amerického hedžového fondu pri akvizícii výrobcu automobilových súčiastok vo viacerých jurisdikciách v strednej Európe
 • zastupovanie klienta pri akvizícii obchodného reťazca DIY vo viacerých jurisdikciách
 • participácia na akvizícii banky pôsobiacej vo viacerých jurisdikciách strednej Európy
 • poskytovanie právneho poradenstva v financujúcim bankám v súvislosti s financovaním akvizičných projektov
 • poskytovanie právneho poradenstva maďarskému investorovi v súvislosti nadobudnutím väčšinového podielu v spoločnosti vlastniacej športový klub, vrátane úpravy akcionárskych vzťahov
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s predajom podniku významného francúzskeho výrobcu elektrických výrobkov, vrátane poradenstva ohľadne pracovno-právnych a súťažno-právnych aspektov

Publikačná činnosť

„The Kluwer Arbitration Smart Charts“ (2013-2016), spoluautor 

foto
Mgr. Michaela
Balážová
advokátka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2016)

Pracovné skúsenosti

od 2009  Škubla & Partneri


2008 – 2009 J&T BANKA

Vzdelanie

2012 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • poskytovanie právneho poradenstva klientovi ako kupujúcemu pri akvizícii Sberbank Slovensko vrátane participácie na vykonávaní právneho auditu
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s prípravou a realizáciou realitného projektu administratívnej budovy/logistického centra/rezidenčného objektu/parkovacieho domu so zameraním sa na prípravu zmluvnej dokumentácie
 • poskytovanie právneho poradenstva vo veci ochrany osobných údajov vrátane prípravy potrebnej dokumentácie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov pre objekt administratívnej budovy
 • poskytovanie právneho poradenstva klientovi ako developerovi rezidenčnej štvrte pri konštituovaní a úprave zmluvných vzťahov s energetickými spoločnosťami
 • poskytovanie právneho poradenstva klientovi v súvislosti s protiústavnosťou dane z emisných kvót vrátane participácie na zastupovaní klienta pred Najvyšším súdom SR a Ústavným súdom SR
foto
JUDr. Monika
Bandúrová
spolupracujúci advokát so sídlom v Prahe
Tel: +420 776 380 614

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Česká advokátní komora (2011)


usadený euroadvokát, Slovenská advokátska komora (2011)

Pracovné skúsenosti

2016 samostatná prax, Praha, Česká republika


2014 – 2016 Vogl & Partners, Praha, Česká republika


2011 – 2013 Škubla & Partneri


2007 – 2011 JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D., advokát, Brno, Česká republika

Vzdelanie

2010 doktor práv (JUDr.), Masarykova univerzita, Brno


2007 magister práv (Mgr.), Masarykova univerzita, Brno


2006 študijný pobyt, University of Aberystwyth, Veľká Británia

Jazykové znalosti

slovensky, česky, anglicky, španielsky

foto
Mgr. Lenka
Križanová
advokátka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2014)

Pracovné skúsenosti

od 2009 Škubla & Partneri


2008 Freshfields Bruckhaus Deringer

Vzdelanie

2010 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • zastupovanie klienta v konaní pred Národnou bankou Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na banke
 • zastupovanie klienta v sporoch súvisiacich s nekalosúťažným konaním
 • zastupovanie klienta pri podaní veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s verejným zdravotným poistením
foto
JUDr. Miroslava
Petrovičová LL.M.
advokátka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2011)


mediátor (od 2016)

Pracovné skúsenosti

od 2007 Škubla & Partneri

Vzdelanie

2016 postgraduálny program základy nemeckého právneho poriadku (LL.M.), Právnická fakulta, Ludwigs-Maximillians-Universität, Mníchov


2014 doktor práv (JUDr.), Paneurópska vysoká škola, Bratislava


2007 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky, nemecky, rusky

vybrané skúsenosti

 • spolupráca pri zastupovaní klienta v medzinárodnej investičnej arbitráži
 • spolupráca pri zastupovaní klienta z bankového sektora v spore ohľadne obchodovania s finančnými derivátmi
 • poskytovanie právneho poradenstva pre klienta z oblasti výroby hliníka v súvislosti s dlhodobým odberom elektrickej energie
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s akvizíciou slovenskej banky
 • poskytovanie právneho poradenstva developerskej spoločnosti v súvislosti so spornými vlastníckymi vzťahmi k pozemkom dotknutých plánovanou výstavbou významného realitného projektu
 • zastupovanie žalovaného v spore o ochranu dobrej povesti poisťovacieho makléra
 • poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klienta pri reštrukturalizácii pohľadávok
 • poskytovanie právneho poradenstva klientovi v súvislosti so sporom o náhradu škody voči významnému slovenskému dopravcovi
foto
Mgr. Ján
Piešťanský
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát. Slovenská advokátska komora (od 2012)

Pracovné skúsenosti

od 2008 Škubla & Partneri

Vzdelanie

2009 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • poskytovanie právneho poradenstva kupujúcemu pri akvizícii Sberbank Slovensko
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s reguláciou v sektore zdravotníctva
 • poskytovanie právnych služieb v súvislosti s porušením práv na ochranu osobnosti v mediálnych sporoch
 • poskytovanie právnych služieb v súvislosti so spormi z porušenia práv na ochranu súkromia pred odpočúvaním
 • zastupovanie klienta vo veciach daňovej kontroly vrátane súvisiacich konaní o nesúlade právnych predpisov v oblasti daní
foto
Mgr. Martin
Plocháň PhD., MCIArb.
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2015)


člen, Chartered Institute of Arbitrators, Londýn (od 2022)

Pracovné skúsenosti

od 2009 Škubla & PartneriVzdelanie

2022 M&A Expert Manager training, PricewaterhouseCoopers, Hungary


2022 Certificate in Financial Analysis and Valuation for Lawyers, Harvard Law School / Harvard Business School Online, Massachusetts


2019 doktorandské štúdium (PhD.), medzinárodné právo, Paneurópska vysoká škola, Bratislava


2011 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • komplexné zastupovanie klienta ako kupujúceho pri akvizícii vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • komplexné zastupovanie klienta z mediálneho prostredia v sporoch pred všeobecnými súdmi
 • komplexné zastupovanie klienta z oblasti bankového sektora v sporoch pred všeobecnými a rozhodcovskými súdmi

Publikačná činnosť

„Vplyv vzdelania a nezodpovednosti spotrebiteľa pri hodnotení neprijateľnosti zmluvných podmienok“ In: COFOLA 2014. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie


K forme a spôsobu rozhodovania súdu o námietke nedostatku právomoci podľa § 106 O.s.p.“ In: Princípy v práve 2015. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

„K vyporiadaniu BSM počas exekučného konania“ – In: Paneurópske právnické fórum 2016. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie

„K plynutiu subjektívnych prekluzívnych lehôt v prípadoch správneho trestania“ – In: Štát a právo 2/2016

„Úvaha nad potenciálnou protiústavnosťou navrhovaného znenia § 33 ods. 4 AML zákona“  - In: Paneurópske právnické fórum 2017. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie
foto
Mgr. Michal
Švec
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2016)

Pracovné skúsenosti

od 2010 Škubla & Partneri


2008 – 2009 G. Lehnert


Vzdelanie

2012 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • príprava zmluvnej dokumentácie v súvislosti s obchodným sporom týkajúcim sa výstavby bioplynovej stanice
 • účasť v projektovom tíme pri právnom audite zdravotníckych zariadení
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti verejného obstarávania pri príprave projektu výstavby zdravotníckeho zariadenia
foto
Mgr. Patrik
Führich
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (2022)

 

Pracovné skúsenosti

od 2015 Škubla & Partneri

 

Vzdelanie

2018 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

 

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

 

vybrané skúsenosti

 • poskytovanie právneho poradenstva pri realizácii projektu „Rezidencie Pri Mýte“
 • poskytovanie právneho poradenstva klientom v oblasti práva nehnuteľností
 • poskytovanie právneho poradenstva klientom v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a registra partnerov verejného sektora
foto
Mgr. Erik
Mateášik
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (2022)

 

Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri

 

2018 - 2019 Law & Trust

 

2017 - 2018 Dentons

 

2016 - 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 

2014 - 2016 PRK Partners

Vzdelanie

2018 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky        

foto
Mgr. Baton
Murati
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Pracovné skúsenosti

od 2014 Škubla & Partneri

Vzdelanie

2016 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • poskytovanie právneho poradenstva pri príprave výstavby rezidenčného projektu „Obytný súbor Čulenová“
 • poskytovanie právneho poradenstva pri výstavbe rezidenčného projektu „Rezidencie pri Mýte“
 • poskytovanie právneho poradenstva klientom v oblasti práva nehnuteľností
foto
Mgr. Júlia
Palková
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2020)

Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri

2018 – 2019 HAVEL & PARTNERS

2018 - BDM Legal

Vzdelanie

2020 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto
Mgr. Dominika
Šedá
advokátka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (2023)

Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri

2016 – 2017 Nitschneider & Partners

Vzdelanie

2018 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto
Mgr. Peter
Vernarec
advokátsky koncipient
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokátsky koncipient, Slovenská advokátska komora (2019)


Pracovné skúsenosti

od 2017 Škubla & Partneri


2016 2017 CLS Čavojský & Partners


2015 - 2016 PRK Partners

Vzdelanie

2019 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto Mgr. Martin Škubla
foto JUDr. Dušan Ďurík
foto Mgr. Martin Fábry LL.M.
foto JUDr. Ing. Erika Galgóciová
foto JUDr. Marián Šulík LL.M.
foto Mgr. Michaela Balážová
foto JUDr. Monika Bandúrová
foto Mgr. Lenka Križanová
foto JUDr. Miroslava Petrovičová LL.M.
foto Mgr. Ján Piešťanský
foto Mgr. Martin Plocháň PhD., MCIArb.
foto Mgr. Michal Švec
foto Mgr. Patrik Führich
foto Mgr. Erik Mateášik
foto Mgr. Baton Murati
foto Mgr. Júlia Palková
foto Mgr. Dominika Šedá
foto Mgr. Peter Vernarec