Právne informácie

Advokátska kancelária Škubla & Partneri s. r. o. (ďalej len „Advokátska kancelária“ alebo na týchto webových stránkach aj ako „advokátska kancelária Škubla & Partneri“), je spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 55759/B, IČO: 36 861 154.

 

Advokátska kancelária je zapísaná v zozname spoločností s ručením obmedzeným, ktoré sú založené na účel výkonu advokácie a ktorých predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb, vedenom Slovenskou advokátskou komorou, so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava. Pokiaľ výslovne nie je uvedené inak, partneri a advokáti Advokátskej kancelárie (ďalej len „Advokáti“) sú členmi Slovenskej advokátskej komory oprávnení poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky ako advokáti. Výraz „partner“ vo vzťahu k Advokátskej kancelárii odkazuje na spoločníka Advokátskej kancelárie alebo na advokáta s podobnými kvalifikáciami a postavením v rámci organizačnej štruktúry Advokátskej kancelárie, pričom však nemusí znamenať majetkovú účasť v Advokátskej kancelárii, ani existenciu združenia alebo iného partnerstva s Advokátskou kanceláriou. Bližšie informácie o Advokátskej kancelárii ako aj o jednotlivých Advokátoch je možné získať v sídle Advokátskej kancelárie.

 

Advokátska kancelária poskytuje právne služby v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi Slovenskej advokátskej komory a na základe vopred uzatvorených individuálnych zmlúv o poskytovaní právnych služieb. Advokátska kancelária poskytuje právne služby za vopred dohodnutú odmenu v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Pokiaľ výslovne nie je dohodnuté inak, Advokátska kancelária poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky, pričom tieto podliehajú právnemu poriadku Slovenskej republiky a právomoci súdov Slovenskej republiky. Bližšie informácie o podmienkach poskytovania právnych služieb Advokátskou kanceláriou je možné získať v sídle Advokátskej kancelárie.

 

Advokátska kancelária ako aj jednotliví Advokáti sú poistení pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť výkonom advokácie. Bližšie informácie o poistení Advokátskej kancelárie, ako aj jednotlivých Advokátov je možné získať v sídle Advokátskej kancelárie.

 

Advokátska kancelária je registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty. Advokátskej kancelárii bolo pre daň z pridanej hodnoty pridelené identifikačné číslo SK2022736826.

 

V prípade nespokojnosti s poskytnutými právnymi službami zo strany Advokátskej kancelárie  je možné podať sťažnosť alebo uplatniť reklamáciu v sídle Advokátskej kancelárie.

 

 

Webové stránky

 

Informácie a materiály uverejnené na týchto webových stránkach tvoriacich webové sídlo Advokátskej kancelárie (ďalej len „Webové stránky“) majú výlučne informatívny charakter. Advokátska kancelária je oprávnená tieto informácie a/alebo materiály kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia jednostranne meniť a/alebo aktualizovať. Informácie a materiály uverejnené na Webových stránkach, ich zmena alebo aktualizácia nemajú charakter poskytovania právnych služieb ani nepredstavujú právny úkon smerujúci k založeniu právneho vzťahu medzi Advokátskou kanceláriou a akoukoľvek inou osobou. Advokátska kancelária nenesie zodpovednosť za obsah Webových stránok, vrátane správnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií a materiálov, ktoré sú na Webových stránkach uverejnené. Zároveň, Advokátska kancelária nenesie zodpovednosť ani za vstup, prehliadanie a/alebo používanie týchto Webových stránok, ako ani za škodu, ktorá by mohla v tejto alebo akejkoľvek inej súvislosti so vstupom, prehliadaním a/alebo použitím Webových stránok vrátane ich obsahu a/alebo informácií a/alebo materiálov uverejnených na Webových stránkach, používateľom týchto Webových stránok a/alebo akýmkoľvek iným osobám vzniknúť.

 

Advokátska kancelária je v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov nositeľom majetkových práv k Webovým stránkam vrátane ich obsahu, informácií a materiálov, ktoré sú na Webových stránkach uverejnené. Advokátska kancelária týmto udeľuje používateľom Webových stránok súhlas na uloženie a/alebo vytlačenie týchto Webových stránok, a to výlučne na osobné a nekomerčné účely. Akékoľvek iné šírenie, kopírovanie alebo zmena obsahu týchto Webových stránok, vrátane informácií a materiálov, ktoré sú na týchto Webových stránkach uverejnené, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Advokátskej kancelárie zakázané.

 

 

E-mailová komunikácia

 

Advokáti Advokátskej kancelárie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania, ako aj o osobných údajoch chránených právnymi predpismi. Obdobná povinnosť sa vzťahuje aj na ostatných zamestnancov Advokátskej kancelárie. Advokátska kancelária primeraným spôsobom chráni obsah e-mailových správ pred ich sprístupnením tretím osobám. Napriek tomu e-mailová komunikácia nie je bezpečným prostriedkom komunikácie. Advokátska kancelária odporúča dôsledne zvážiť informácie, ktoré jej budú poskytnuté prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Zvlášť citlivé alebo dôverné informácie by nemali byť Advokátskej kancelárií poskytované bez využitia osobitných ochranných prvkov e-mailovej komunikácie určených Advokátskou kanceláriou. Advokátska kancelária nenesie zodpovednosť za prípadný únik informácií, ktoré budú Advokátskej kancelárii poskytnuté e-mailovou komunikáciou bez použitia osobitných ochranných prvkov určených Advokátskou kanceláriou.

 

E-mailové správy odoslané z domény Advokátskej kancelárie skubla.sk sú pred ich odoslaním skontrolované antivírusovým programom. Napriek tomu Advokátska kancelária odporúča skontrolovanie uvedených e-mailových správ (vrátane ich príloh) pre prípad možného zavírenia v čase ich doručovania. Advokátska kancelária nezodpovedá za akúkoľvek prípadnú vírusovú kontamináciu uvedených e-mailových správ.

 

Informácie, ktoré sú obsahom e-mailovej správy odoslanej z domény Advokátskej kancelárie skubla.sk, sú dôverné a sú určené výlučne jednému alebo viacerým adresátom uvedeným v záhlaví príslušnej e-mailovej správy (ďalej len „Oprávnený adresát“) a môžu byť predmetom ochrany osobných údajov, osobnostných práv, obchodného tajomstva, autorských práv alebo iných právnych výsad  a/alebo zákazu vyhotovovania kópií. Zverejňovanie, rozširovanie alebo zhotovovanie kópií takejto e-mailovej správy inou osobou ako Oprávneným adresátom je protiprávne. Advokátska kancelária žiada osoby, ktorým bola e-mailová správa doručená a ktoré nie sú Oprávneným adresátom o jej bezodkladné zaslanie naspäť odosielateľovi alebo o oznámenie doručenia takejto e-mailovej správy na telefónne číslo Advokátskej kancelárie +421 (2) 577 88 800, 810 a zároveň o následné odstránenie e-mailovej správy z počítača takejto osoby. Za obsah e-mailovej správy odoslanej z domény Advokátskej kancelárie skubla.sk zodpovedá výlučne fyzická osoba, ktorá e-mailovú správu odoslala, a jej odoslanie z uvedenej domény v žiadnom prípade nezakladá potvrdenie obsahu e-mailovej správy vlastníkom tejto domény alebo jeho inú zodpovednosť v súvislosti s touto e-mailovou správou.