Články

 • NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

  Od 1. marca 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý nahrádza doterajšiu zákonnú úpravu zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. V tomto článku sa dozviete viac o oblasti tejto zákonnej úpravy označovanej aj zahraničným termínom „whistleblowing“.

   čítať viac
 • Pripravovaný zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme

  Účelom pripravovaného zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Návrh zákona“) je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní. (Ú. v. EÚ L 133, 06. 05. 2014) (ďalej len „smernica“) do slovenského právneho poriadku. Výsledkom transpozície má byť zavedenie nového spôsobu prijímania a vydávania faktúr najmä pre subjekty verejnej správy a vytvorenie nového informačného systému verejnej správy. Návrh zákona momentálne prerokovávajú výbory Národnej rady Slovenskej republiky s lehotou na prerokovanie do 18.6.2019.

   čítať viac
 • Zákon o neprimeraných podmienkach

  Od 1. mája 2019 nadobudol účinnosť nový zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). Nahradil tak predošlú právnu úpravu zákona č. 362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Nová zákonná úprava reaguje najmä na nové formy neprimeraných obchodných podmienok a obchádzania doterajších pravidiel. Doterajší výpočet neprimeraných podmienok sa ukázal ako nedostatočný, a preto nová úprava precizuje znenie doterajších neprimeraných podmienok, zavádza nové špecifické neprimerané podmienky, a zároveň ustanovuje generálnu klauzulu neprimeranej podmienky.

   čítať viac
 • Quo vadis Občiansky zákonník?

  Občiansky zákonník je základným právnym predpisom súkromného práva, s ktorým prichádzame do kontaktu denno-denne. Tento kódex ale trpí mnohými nedostatkami, akými sú neprehľadnosť jednotlivých ustanovení, nejednoznačnosť výkladu inštitútov a zaostalosť v porovnaní s vývojom našej spoločnosti. Toto sú dôvody, prečo Občiansky zákonník čaká najväčšia zmena od jeho vydania.  V súčasnosti sa upustilo od myšlienky prijatia úplne nového Občianskeho zákonníka, ktorý by nahradil ten existujúci, ale po vzore iných kodifikácií sa pristúpilo k novelizácii postupnej - per partes.

   čítať viac
 • Novela zákona o verejnom obstarávaní

  Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Novela so sebou prináša rozsiahle zmeny v kľúčových oblastiach úpravy verejného obstarávania. Cieľom zákonodarcu pri príprave tejto novely bolo zefektívnenie procesov verejného obstarávania, riešenie viacerých aplikačných problémov a celkové precizovanie právnej úpravy.  


   čítať viac
 • Niekoľko poznámok k smernici o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu

  Dňa 26.3.2019 bol Európskym parlamentom schválený návrh novej smernice C8-0383/2016 o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu. Len málo právnym aktom Európskej únie bolo venovanej toľko pozornosti zo strany laickej, ako aj odbornej verejnosti, ako spomínanej smernici. Jej samotný návrh bol v priebehu procesu schvaľovania mnohokrát menený a diskutovaný, pričom ohľadom finálneho znenia sú do dnešného dňa vedené búrlivé diskusie.


   čítať viac
 • Zmeny v oblasti hazardu

  Nový zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách účinný od 1.3.2019 so sebou prináša viacero zmien v oblasti hazardu. Nová legislatíva má reagovať na aktuálne problémy v praxi, priniesť vyššiu mieru otvorenosti trhu pre zahraničné subjekty a na druhú stranu poskytnúť účinnejšie nástroje regulácie a kontroly obciam a orgánom štátnej správy. Čítajte ďalej pre bližšie informácie.

   čítať viac
 • Novela zákona o cestnej doprave

  Dňa 6. decembra 2018 bol národnou radou Slovenskej republiky schválený návrh zákona č. 9/2019 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. apríla 2019 mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Účelom uvedenej zákonnej úpravy je vytvoriť priaznivejšie podmienky podnikania taxislužieb. Zákonodarca reaguje na zásadné zmeny aplikačnej praxe oproti pôvodnej úprave koncesií taxislužieb, upravuje kontrolný mechanizmus proti nelegálnym prevádzkam taxislužieb a formalizuje v praxi pomerne bežné používanie digitálnych platforiem pre účely taxislužby.

   čítať viac
 • Nový zákon o finančnej správe

  Nový zákon o finančnej správe – zákon č. 35/2019 Z.z usiluje o zjednotenie právnej úpravy kompetencií orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ktorá bola až do účinnosti tohto zákona pomerne nesystémovo rozdelená do viacerých predpisov. Zákonodarca týmto reaguje aj na skutočnosť, že v roku 2012 došlo k zlúčeniu colnej a daňovej správy, pričom legislatíva ohľadom štátnej služby v tejto oblasti zostala bezo zmeny. Podstatná časť ustanovení novej právnej úpravy však nadobudne účinnosť až od 1. júla 2019 (s výnimkou ustanovení o základných princípoch a úlohách finančnej správy, ako aj s výnimkou niektorých prechodných ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť už od 1. apríla 2019).


   čítať viac
 • Aké zmeny priniesla novela zákona o vlastníctve bytov od 1.11.2018?

  Problematika vlastníctva bytov sa dotýka mnohých z nás. Zákon č. 283/2018 Z.z. (ďalej len „Novela“) zaviedol do zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov niekoľko zmien, ktoré by Vás ako vlastníka bytu mohli zaujímať.


   čítať viac
 • MÁTE E-SHOP? BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ NOVÝ ZÁKAZ TZV. GEO-BLOCKINGU od 3.12.2018

  V praxi niektorí prevádzkovatelia najmä menších e-shopov z rôznych dôvodov bránili zákazníkom zo zahraničia v prístupe k online obchodu a nákupu tovaru v ňom. Dôvody, ktoré ich k tomu vedú sú rôzne, napr. odlišné právne prostredie, ním spôsobená právna neistota, riziká súvisiace s odlišnou reguláciou ochrany spotrebiteľa, odlišné právne predpisy o označovaní, zdaňovaní, nákladoch na dodanie, a pod. Logickým rozhodnutím niektorých e-shopov preto bolo do zahraničia radšej nedodávať a prípadné právne riziko takto eliminovať.

   čítať viac

Články uvedené v tejto sekcii obsahujú všeobecné informácie ohľadne aktuálnej právnej úpravy, nepredstavujú však poskytovanie právnych služieb, z ktorých by advokátskej kancelárii Škubla & Partneri s.r.o. vyplývali konkrétne práva či povinnosti. V prípade záujmu o odbornú konzultáciu konkrétneho prípadu nás, prosím, neváhajte kontaktovať.