Články

 • Zmeny v oblasti hazardu

  Nový zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách účinný od 1.3.2019 so sebou prináša viacero zmien v oblasti hazardu. Nová legislatíva má reagovať na aktuálne problémy v praxi, priniesť vyššiu mieru otvorenosti trhu pre zahraničné subjekty a na druhú stranu poskytnúť účinnejšie nástroje regulácie a kontroly obciam a orgánom štátnej správy. Čítajte ďalej pre bližšie informácie.

   čítať viac
 • Novela zákona o cestnej doprave

  Dňa 6. decembra 2018 bol národnou radou Slovenskej republiky schválený návrh zákona č. 9/2019 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. apríla 2019 mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Účelom uvedenej zákonnej úpravy je vytvoriť priaznivejšie podmienky podnikania taxislužieb. Zákonodarca reaguje na zásadné zmeny aplikačnej praxe oproti pôvodnej úprave koncesií taxislužieb, upravuje kontrolný mechanizmus proti nelegálnym prevádzkam taxislužieb a formalizuje v praxi pomerne bežné používanie digitálnych platforiem pre účely taxislužby.

   čítať viac
 • Nový zákon o finančnej správe

  Nový zákon o finančnej správe – zákon č. 35/2019 Z.z usiluje o zjednotenie právnej úpravy kompetencií orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ktorá bola až do účinnosti tohto zákona pomerne nesystémovo rozdelená do viacerých predpisov. Zákonodarca týmto reaguje aj na skutočnosť, že v roku 2012 došlo k zlúčeniu colnej a daňovej správy, pričom legislatíva ohľadom štátnej služby v tejto oblasti zostala bezo zmeny. Podstatná časť ustanovení novej právnej úpravy však nadobudne účinnosť až od 1. júla 2019 (s výnimkou ustanovení o základných princípoch a úlohách finančnej správy, ako aj s výnimkou niektorých prechodných ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť už od 1. apríla 2019).


   čítať viac
 • Aké zmeny priniesla novela zákona o vlastníctve bytov od 1.11.2018?

  Problematika vlastníctva bytov sa dotýka mnohých z nás. Zákon č. 283/2018 Z.z. (ďalej len „Novela“) zaviedol do zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov niekoľko zmien, ktoré by Vás ako vlastníka bytu mohli zaujímať.


   čítať viac
 • MÁTE E-SHOP? BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ NOVÝ ZÁKAZ TZV. GEO-BLOCKINGU od 3.12.2018

  V praxi niektorí prevádzkovatelia najmä menších e-shopov z rôznych dôvodov bránili zákazníkom zo zahraničia v prístupe k online obchodu a nákupu tovaru v ňom. Dôvody, ktoré ich k tomu vedú sú rôzne, napr. odlišné právne prostredie, ním spôsobená právna neistota, riziká súvisiace s odlišnou reguláciou ochrany spotrebiteľa, odlišné právne predpisy o označovaní, zdaňovaní, nákladoch na dodanie, a pod. Logickým rozhodnutím niektorých e-shopov preto bolo do zahraničia radšej nedodávať a prípadné právne riziko takto eliminovať.

   čítať viac

Články uvedené v tejto sekcii obsahujú všeobecné informácie ohľadne aktuálnej právnej úpravy, nepredstavujú však poskytovanie právnych služieb, z ktorých by advokátskej kancelárii Škubla & Partneri s.r.o. vyplývali konkrétne práva či povinnosti. V prípade záujmu o odbornú konzultáciu konkrétneho prípadu nás, prosím, neváhajte kontaktovať.