Články


 • Nové sadzby správnych a súdnych poplatkov s účinnosťou od 1. apríla 2024

  PRÁVNE

  S ohľadom na vysoký deficit verejných financií prijal parlament balíček konsolidačných opatrení tzv. Lex konsolidácia, realizáciou ktorých sa majú zabezpečiť dodatočné príjmy do štátneho rozpočtu. Súčasťou balíčka opatrení prijatého zákonom  č. 530/2023 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií je aj novelizácia zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych o poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov („Zákon o súdnych poplatkoch“) a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov („Zákon o správnych poplatkoch“). Dôsledkom novelizácie je výrazné zvýšenie súdnych a správnych poplatkov, o 40 až 54 %. Zákonodarca odôvodňuje legislatívny zámer najmä tým, že väčšina poplatkov sa menila ešte pred zavedením eura, čo bolo v roku 2009, pričom súčasné sadzby nereflektujú narastajúcu infláciu.

   

  Novela predmetných zákonov nadobudne účinnosť dňa 1. apríla 2024, pričom nové sadzby sa budú vzťahovať na všetky poplatky, ktorých povinnosť úhrady vznikla po nadobudnutí účinnosti novely, ako aj na všetky poplatky, ktoré neboli uhradené po uplynutí lehoty na zaplatenie, bez ohľadu na vznik poplatkovej povinnosti.

   

  čítať viac
 • Nariadenie o digitálnych službách (Digital Services Act - DSA)

  PRÁVNE

  Ďalšia časť skladačky do legislatívy o digitálnych službách  - Nariadenie o digitálnych službách

   

  Nariadením o digitálnych službách (Digital Services Act - DSA), ako najambicióznejším predpisom v oblasti ochrany digitálneho priestoru, sa EÚ rozhodla reagovať na výzvy a riziká spojené s digitálnou transformáciou, a to jednak za účelom ochrany základných práv používateľov digitálnych služieb a taktiež za účelom zamedzenia fragmentácii vnútorného trhu EÚ.

  Cieľom je tak zavedenie regulačného režimu ex ante, vďaka ktorému by sa digitálny trh pre poskytovateľov digitálnych služieb stal spravodlivejším, transparentnejším a zároveň konkurencieschopnejším.

   

  čítať viac
 • Pozastavil Súdny dvor Európskej únie cestu za transparentnosťou?

  PRÁVNE

  Luxemburský obchodný register v. Sovim SA

  Ukázalo sa, že je ťažké nájsť rovnováhu medzi právom na súkromie a potrebou predchádzať trestnej činnosti vo forme prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

  Smernica Európskej únie (ďalej len „EÚ“) o boji proti praniu špinavých peňazí[1] (ďalej len „smernica AMLD“) ustanovila, okrem iného, povinnosť členských štátov zaviesť centrálne registre skutočných vlastníkov spoločností. V týchto registroch sa evidujú alebo zverejňujú, okrem iného, aj osobné údaje o tzv. konečných užívateľoch výhod – fyzických osobách, ktoré skutočne „stoja“ na konci vlastníckej štruktúry spoločností. Na druhú stranu, EÚ zároveň intenzívne presadzuje záujem na ochrane osobných údajov fyzických osôb, najmä prostredníctvom všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov[2] (ďalej len „nariadenie GDPR“).

  Tento prirodzený právny konflikt vyvrcholil v nedávnom spore v spojených veciach Luxemburské obchodné registre (vec C-37/20) a Sovim (vec C-601/20)[3], ktorými zdanlivo Súdny dvor EÚ zahatal cestu EÚ k transparentnosti.

  čítať viac
 • Ako na zápis a predĺženie zápisu do Zoznamu hospodárskych subjektov

  PRÁVNE

  Zoznam hospodárskych subjektov („Zoznam“) je verejne prístupný zoznam subjektov oprávnených zúčastňovať sa na verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie („Úrad“) v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). Zápis do Zoznamu účinný voči každému verejnému obstarávateľovi v praxi znamená, že údaje v Zozname nie je potrebné v rámci verejného obstarávania overovať. 

  čítať viac
 • Nový zákon o publikáciách

  PRÁVNE

  Dňa 1. augusta 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 265/2022 Z.z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o publikáciách“), ktorý zrušil a nahradil zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Tlačový zákon“) a zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií. 

  čítať viac
 • Slovenská otázka: je Slovensko „krajinou nepravidiel“?

  PRÁVNE

  Slovensko je skôr „krajinou nepravidiel“ ako právnym štátom, približuje esej Martina Škublu. 


  Text, ktorý vznikol v januári tohto roku, v  pamfletickom tóne mapuje slovenskú národnú povahu a aj s pomocou postrehov o nej sa snaží osvetliť, prečo ekosystém práva nie je svetom, v ktorom by sme sa „cítili ako doma“. 


  O klanovej štruktúre slovenskej spoločnosti, či o mŕtvom pokoji jej elity píše autor s cieľom demonštrovať, ako nedostatok skutočnej a úprimnej diskusie o veľkých, ale aj chlebových témach práva a spoločnosti umŕtvuje normálny vzťah nášho politického spoločenstva k svetu všeobecne platných pravidiel a  otvára tak cestu skratkám a spoločenským dobrodruhom. 

  čítať viac
 • Krátko k legalite a legitimite zvyšovania základného imania štátnej zdravotnej poisťovne

  PRÁVNE

  Na tlačovej besede zo dňa 22.3.2022 ministri financií a zdravotníctva spoločne oznámili, že v roku 2022 štát poskytne zdravotníctvu dodatočných 365 mil. EUR.

  čítať viac
 • Nebezpečné elektronické obťažovanie – nový trestný čin

  PRÁVNE

  Do Trestného zákona vďaka poslaneckému návrhu zákona č. 236/2021 Z. z. pribudol nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania, a to s účinnosťou od 1. júla 2021. 

  čítať viac
 • Novela CMP: Konanie o potvrdení vydržania

  PRÁVNE

  Zákon č. 68/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2021 novelizuje zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok („CMP“ ). Táto novela do nášho právneho poriadku zavádza nový typ konania – konanie o potvrdení vydržania. Reaguje tak na pretrvávajúce problémy s prechodom vlastníctva nehnuteľností na základe vydržania. Cieľom tejto novely je zefektívniť nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe účinkov vydržania.

  čítať viac
 • Reforma súdnictva v Slovenskej republike: Najvyšší správny súd

  PRÁVNE

  Po vzore českého Nejvyššího správního soudu sa aj slovenská justícia dočkala podobnej inštitúcie. Najvyšší správny súd (ďalej aj „NSS“), z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej ako súčasť reformy súdnej mapy, formálne vznikol na základe novely Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z. , a na základe zákona č. 423/2020 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva. V praxi by mal NSS začať fungovať od augusta 2021. NSS na základe hierarchie súdov v Slovenskej republike bude rovnocenný s Najvyšším súdom Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) a preberie po ňom oblasť správneho súdnictva. 

  čítať viac
 • Česká republika na ceste k zrušeniu dane z nadobudnutia nehnuteľnosti

  PRÁVNE

  Dňa 14.4.2020  odsúhlasila vláda Českej republiky návrh zákona, ktorým má dôjsť k zrušeniu „dane z nabytí nemovitosti“ („Daň“). Dňa 27.5.2020 bol návrh na zrušenie Dane schválený poslaneckou snemovňou českého parlamentu v prvom čítaní. 

  čítať viac
 • Judikatúra - Najvyšší súd Slovenskej republiky

  PRÁVNE

  V Uznesení sp. zn. 7 Cdo 237/2016 zo dňa 1.2.2020 sa Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací zaoberal otázkou, či v prípade, keď (i) nebola splnená podmienka spísania a dovolania advokátom a podmienka zastúpenia advokátom v rámci dovolacieho konania, pričom (ii) dovolanie bolo v takomto stave vzaté späť, má dovolací súd rozhodnúť v zmysle ust. § 447 písm. e) C.s.p. (dovolanie odmietnuť pre nesplnenie procesnej podmienky) alebo v zmysle ust. § 446 C.s.p. (konanie zastaviť).

  čítať viac
 • Trochu inak o voľnej nedeli v maloobchode z dôvodu Covid-19 a o trestnoprávnej zodpovednosti hlavného hygienika

  PRÁVNE

  V nasledovnom príspevku by sme sa chceli zamyslieť nad aktuálnym problémom tzv. zákazu nedeľného predaja v maloobchode na základe opatrenia hlavného hygienika, a to z pohľadu vyvodenia možnej trestnoprávnej zodpovednosti

  čítať viac
 • CUI BONO ZÁKAZ NEDEĽNÉHO PREDAJA?

  PRÁVNE

  Aj po ukončení núdzového stavu, ku ktorému došlo 13.6.2020 o 24:00, zostali naďalej platné a účinné opatrenia Úradu verejného zdravia SR (ÚVZ), vrátane opatrenia OLP/4738/2020 z 9.6.2020, ktoré ukladá tzv. zákaz nedeľného predaja za účelom výkonu dezinfekcie zatvorených priestorov (Opatrenie). Toto Opatrenie kritizuje nielen laická verejnosť (t.j. spotrebitelia), dotknutí podnikatelia (t.j. predávajúci) ale aj viacerí politici a právnici – odborníci v oblasti ústavného práva.

  čítať viac
 • O nezákonnosti opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s COVID-19

  PRÁVNE

  Pandémia COVID-19 preveruje schopnosti štátu reagovať v situáciách mimoriadne závažného ohrozenia zdravia jeho obyvateľstva. V záujme eliminácie šírenia koronavírusu tak bol štát nútený zasiahnuť do základných práv a slobôd, a tieto vo výraznej miere (dočasne) obmedziť, či už v rámci mimoriadnej situácie, ktorá bola na Slovensku vyhlásená od 12.3.2020, alebo v rámci núdzového stavu vyhláseného od 16.3.2020.

  čítať viac
 • Ako sa obrátiť na súd alebo k charakteru opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR

  PRÁVNE

  V súvislosti s mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom, vyhlásenými vládou SR vo vzťahu k pretrvávajúcej pandémii COVID-19, si slovenská verejnosť už akosi zvykla, že tempo pandémie na Slovensku udáva Úrad verejného zdravotníctva SR, reprezentovaný hlavným hygienikom, a to vo forme právnych aktov, tzv. „opatrení“ či, ako sa zvykne medializovať, „opatrení hlavného hygienika“.


  Napriek relatívne pozitívnym výsledkom v boji s pandémiou COVID-19 na území Slovenskej republiky faktom ostáva, že tzv. „opatrenia hlavného hygienika“ zasahujú do základných ľudských práv a slobôd jednotlivcov, čo vyvoláva nielen negatívne ohlasy na ich okamžitý praktický dopad, ale i niekoľko veľkých otáznikov k právnemu hľadisku týchto opatrení.

  čítať viac
 • Judikatúra Súdneho dvora EÚ – Ochrana spotrebiteľa

  PRÁVNE

  Dňa 19.12.2019 vydal Súdny dvor Európskej Únie („Súdny dvor“) rozsudok v prejudiciálnom konaní vo veci C-290/19, RN proti Home Credit Slovakia, a.s., ktorého predmetom bolo posúdenie otázky, či je prípustné, aby v zmluve o spotrebiteľskom úvere bola RPMN vyjadrená nie ako jedna konkrétna hodnota, ale ako rozpätie uvádzajúce najnižšiu a najvyššiu hodnotu.

  čítať viac
 • Nový zákon o občianskych preukazoch a nové typy občianskych preukazov

  PRÁVNE

  Dňa 1.12.2019 vošiel do účinnosti zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil rovnomenný zákon z roku 2006 (zákon č. 224/2006 Z. z.). Najväčšou novinkou, ktorú tento zákon prináša, sú občianske preukazy s čipom pre všetkých občanov.

  čítať viac
 • Judikatúra Súdneho dvora EÚ – Právomoc podľa Nariadenia Brusel I Bis

  PRÁVNE

  Rozsudkom vo veci C-451/18 Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. proti DAF Trucks NV zo dňa 29.7.2019 Súdny dvor Európskej Únie („Súdny dvor“)  potvrdil a rozšíril svoju doterajšiu judikatúru ohľadom zakladania právomoci súdov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach („Brusel Brusel I bis“). Predmetom prejudiciálneho konania bola otázka výkladu článku 7 bod 2 nariadenia Brusel I bis.

  čítať viac
 • Zmeny v oblasti trestného práva – Novela Trestného zákona a Trestného poriadku

  PRÁVNE

  Dňa 1.8.2019 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 214/2019 Z. z. (ďalej len „Novela“), ktorá novelizovala (i) zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“) a (ii) zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok (ďalej len „Trestný poriadok“). Novinky, ktoré spomínaná Novela v oblasti trestného práva zavádza, smerujú predovšetkým k zefektívneniu trestného konania. Okrem toho Novela zavádza niektoré celkom nové skutkové podstaty trestných činov a rozširuje niektoré doposiaľ existujúce skutkové podstaty. V tomto článku upozorňujeme na najpodstatnejšie zmeny, ktoré Novela priniesla.   

  čítať viac
 • NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OZNAMOVATEĽOV PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

  PRÁVNE

  Od 1. marca 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý nahrádza doterajšiu zákonnú úpravu zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti. V tomto článku sa dozviete viac o oblasti tejto zákonnej úpravy označovanej aj zahraničným termínom „whistleblowing“.

  čítať viac
 • Pripravovaný zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme

  PRÁVNE

  Účelom pripravovaného zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Návrh zákona“) je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní. (Ú. v. EÚ L 133, 06. 05. 2014) (ďalej len „smernica“) do slovenského právneho poriadku. Výsledkom transpozície má byť zavedenie nového spôsobu prijímania a vydávania faktúr najmä pre subjekty verejnej správy a vytvorenie nového informačného systému verejnej správy. Návrh zákona momentálne prerokovávajú výbory Národnej rady Slovenskej republiky s lehotou na prerokovanie do 18.6.2019.

  čítať viac
 • Zákon o neprimeraných podmienkach

  PRÁVNE

  Od 1. mája 2019 nadobudol účinnosť nový zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“). Nahradil tak predošlú právnu úpravu zákona č. 362/2012 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny. Nová zákonná úprava reaguje najmä na nové formy neprimeraných obchodných podmienok a obchádzania doterajších pravidiel. Doterajší výpočet neprimeraných podmienok sa ukázal ako nedostatočný, a preto nová úprava precizuje znenie doterajších neprimeraných podmienok, zavádza nové špecifické neprimerané podmienky, a zároveň ustanovuje generálnu klauzulu neprimeranej podmienky.

  čítať viac
 • Quo vadis Občiansky zákonník?

  PRÁVNE

  Občiansky zákonník je základným právnym predpisom súkromného práva, s ktorým prichádzame do kontaktu denno-denne. Tento kódex ale trpí mnohými nedostatkami, akými sú neprehľadnosť jednotlivých ustanovení, nejednoznačnosť výkladu inštitútov a zaostalosť v porovnaní s vývojom našej spoločnosti. Toto sú dôvody, prečo Občiansky zákonník čaká najväčšia zmena od jeho vydania.  V súčasnosti sa upustilo od myšlienky prijatia úplne nového Občianskeho zákonníka, ktorý by nahradil ten existujúci, ale po vzore iných kodifikácií sa pristúpilo k novelizácii postupnej - per partes.

  čítať viac
 • Novela zákona o verejnom obstarávaní

  PRÁVNE

  Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Novela so sebou prináša rozsiahle zmeny v kľúčových oblastiach úpravy verejného obstarávania. Cieľom zákonodarcu pri príprave tejto novely bolo zefektívnenie procesov verejného obstarávania, riešenie viacerých aplikačných problémov a celkové precizovanie právnej úpravy.  


  čítať viac
 • Niekoľko poznámok k smernici o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu

  PRÁVNE

  Dňa 26.3.2019 bol Európskym parlamentom schválený návrh novej smernice C8-0383/2016 o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu. Len málo právnym aktom Európskej únie bolo venovanej toľko pozornosti zo strany laickej, ako aj odbornej verejnosti, ako spomínanej smernici. Jej samotný návrh bol v priebehu procesu schvaľovania mnohokrát menený a diskutovaný, pričom ohľadom finálneho znenia sú do dnešného dňa vedené búrlivé diskusie.


  čítať viac
 • Zmeny v oblasti hazardu

  PRÁVNE

  Nový zákon č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách účinný od 1.3.2019 so sebou prináša viacero zmien v oblasti hazardu. Nová legislatíva má reagovať na aktuálne problémy v praxi, priniesť vyššiu mieru otvorenosti trhu pre zahraničné subjekty a na druhú stranu poskytnúť účinnejšie nástroje regulácie a kontroly obciam a orgánom štátnej správy. Čítajte ďalej pre bližšie informácie.

  čítať viac
 • Novela zákona o cestnej doprave

  PRÁVNE

  Dňa 6. decembra 2018 bol národnou radou Slovenskej republiky schválený návrh zákona č. 9/2019 Z. z., ktorým sa s účinnosťou od 1. apríla 2019 mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave. Účelom uvedenej zákonnej úpravy je vytvoriť priaznivejšie podmienky podnikania taxislužieb. Zákonodarca reaguje na zásadné zmeny aplikačnej praxe oproti pôvodnej úprave koncesií taxislužieb, upravuje kontrolný mechanizmus proti nelegálnym prevádzkam taxislužieb a formalizuje v praxi pomerne bežné používanie digitálnych platforiem pre účely taxislužby.

  čítať viac
 • Nový zákon o finančnej správe

  PRÁVNE

  Nový zákon o finančnej správe – zákon č. 35/2019 Z.z usiluje o zjednotenie právnej úpravy kompetencií orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ktorá bola až do účinnosti tohto zákona pomerne nesystémovo rozdelená do viacerých predpisov. Zákonodarca týmto reaguje aj na skutočnosť, že v roku 2012 došlo k zlúčeniu colnej a daňovej správy, pričom legislatíva ohľadom štátnej služby v tejto oblasti zostala bezo zmeny. Podstatná časť ustanovení novej právnej úpravy však nadobudne účinnosť až od 1. júla 2019 (s výnimkou ustanovení o základných princípoch a úlohách finančnej správy, ako aj s výnimkou niektorých prechodných ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť už od 1. apríla 2019).


  čítať viac
 • Aké zmeny priniesla novela zákona o vlastníctve bytov od 1.11.2018?

  PRÁVNE

  Problematika vlastníctva bytov sa dotýka mnohých z nás. Zákon č. 283/2018 Z.z. (ďalej len „Novela“) zaviedol do zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov niekoľko zmien, ktoré by Vás ako vlastníka bytu mohli zaujímať.


  čítať viac
 • MÁTE E-SHOP? BUDE VÁS ZAUJÍMAŤ NOVÝ ZÁKAZ TZV. GEO-BLOCKINGU od 3.12.2018

  PRÁVNE

  V praxi niektorí prevádzkovatelia najmä menších e-shopov z rôznych dôvodov bránili zákazníkom zo zahraničia v prístupe k online obchodu a nákupu tovaru v ňom. Dôvody, ktoré ich k tomu vedú sú rôzne, napr. odlišné právne prostredie, ním spôsobená právna neistota, riziká súvisiace s odlišnou reguláciou ochrany spotrebiteľa, odlišné právne predpisy o označovaní, zdaňovaní, nákladoch na dodanie, a pod. Logickým rozhodnutím niektorých e-shopov preto bolo do zahraničia radšej nedodávať a prípadné právne riziko takto eliminovať.

  čítať viac

Články uvedené v tejto sekcii obsahujú všeobecné informácie ohľadne aktuálnej právnej úpravy, nepredstavujú však poskytovanie právnych služieb, z ktorých by advokátskej kancelárii Škubla & Partneri s.r.o. vyplývali konkrétne práva či povinnosti. V prípade záujmu o odbornú konzultáciu konkrétneho prípadu nás, prosím, neváhajte kontaktovať.