Nebezpečné elektronické obťažovanie – nový trestný čin

Do Trestného zákona vďaka poslaneckému návrhu zákona č. 236/2021 Z. z. pribudol nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania, a to s účinnosťou od 1. júla 2021. 


Podnetom pre novú právnu úpravu je narastajúci presun pracovných i súkromných aktivít obyvateľov do digitálneho sveta. Ten ponúka množstvo priestoru pre kybernetické obťažovanie, resp. „kybernetickú šikanu“. Daný pojem vyjadruje obťažovanie, ubližovanie, zastrašovanie, výsmech alebo vyhrážanie sa s úmyslom získania prevahy nad obeťou. Deklarovaným účelom novej úpravy je precizovanie skutkovej podstaty kyberšikany a jej adekvátne trestanie. 


Nebezpečné elektronické obťažovanie je upravené v § 360b Trestného zákona. Skutková podstata vyžaduje, aby bol trestný čin spáchaný úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete. Ďalším znakom je podstatné zhoršenie kvality života ponižovaním, zastrašovaním, zverejnením fotografie alebo videa osobnej povahy alebo tým, že páchateľ neoprávnene koná v mene inej osoby.  


Zákonodarca týmto spôsobom precizuje úpravu už existujúceho trestného činu nebezpečného prenasledovania, a to tak, že nechráni „iba“ jednotlivca pred prenasledovaním, ale ponúka mu ochranu aj voči iným spôsobom šikany. Do účinnosti novely Trestný zákon ponúkal iba možnosti podradenia kyberšikany pod iné trestné činy, napríklad nebezpečné prenasledovanie, vydieranie, nátlak atď. 


Všeobecná trestná sadzba bola stanovená na tri roky. Ak páchateľ spácha tento trestný čin na chránenej osobe (napr. dieťa) alebo z osobitného motívu (napr. z pomsty), potrestá sa odňatím slobody na jeden až štyri roky. Ak je skutkom spôsobená značná škoda alebo získaný značný prospech (t. j. najmenej 26 600 EUR) alebo páchateľ je recidivista, potrestá sa odňatím slobody na dva až šesť rokov.


Praktickým príkladom trestnej činnosti pod danou skutkovou podstatou je tzv.  „doxing“, kedy páchateľ cielene vyhľadáva a zverejňuje osobné údaje obete. V praxi môže takéto konanie viesť k ohrozeniu osobnej bezpečnosti obete, či kumulácii ďalšej trestnej činnosti.


Len pre úplnosť uvádzame, že nový trestný čin má aj paralelu v rámci úpravy Občianskeho zákonníka - ochrany osobnosti. Odhliadnuc od zamýšľaného účelu právnej úpravy, v praxi existuje riziko, že domnelými páchateľmi tohto trestného činu budú najmä novinári, resp. médiá, a preto môže hypoteticky spôsobiť neprimeraný nárast trestných oznámení voči publicistickej činnosti.