Nové sadzby správnych a súdnych poplatkov s účinnosťou od 1. apríla 2024

S ohľadom na vysoký deficit verejných financií prijal parlament balíček konsolidačných opatrení tzv. Lex konsolidácia, realizáciou ktorých sa majú zabezpečiť dodatočné príjmy do štátneho rozpočtu. Súčasťou balíčka opatrení prijatého zákonom  č. 530/2023 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií je aj novelizácia zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych o poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov („Zákon o súdnych poplatkoch“) a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov („Zákon o správnych poplatkoch“). Dôsledkom novelizácie je výrazné zvýšenie súdnych a správnych poplatkov, o 40 až 54 %. Zákonodarca odôvodňuje legislatívny zámer najmä tým, že väčšina poplatkov sa menila ešte pred zavedením eura, čo bolo v roku 2009, pričom súčasné sadzby nereflektujú narastajúcu infláciu.

 

Novela predmetných zákonov nadobudne účinnosť dňa 1. apríla 2024, pričom nové sadzby sa budú vzťahovať na všetky poplatky, ktorých povinnosť úhrady vznikla po nadobudnutí účinnosti novely, ako aj na všetky poplatky, ktoré neboli uhradené po uplynutí lehoty na zaplatenie, bez ohľadu na vznik poplatkovej povinnosti.

 

Novelizácia ustanovení Zákona o súdnych poplatkoch a Zákona o správnych poplatkoch ponecháva v platnosti pravidlo týkajúce sa zvýhodnenia elektronického podania návrhu. Zníženie sadzby je v súčasnosti limitované tým, že umožňuje znížiť daný poplatok o maximálne 70 €. Zákonná úprava s účinnosťou od 1. apríla 2024 umožňuje znížiť tento poplatok reštriktívnejšie, a to najviac o 50 €.

 

Zvyšovaním sadzieb súdnych a správnych poplatkov dôjde k ich pomerne značnej valorizácii. Toto konsolidačné opatrenie by malo do štátnej kasy priniesť 37,5 milióna €.

 

Prehľad najdôležitejších zmien v sadzbách súdnych a správnych poplatkov

Poplatok                                                              

podanie žaloby / návrh na začatie konania pred súdom - hodnota konania / predmetu sporu (6 % z hodnoty konania)

do 31.03.2024        min. 16,50 €            max. 16.596,50 €                   33.193,50 € (obchodné veci)

od 01.04.2024        min. 25,00 €            max. 25.000,00 €                   50.000,00 € (obchodné veci)

 

podanie žaloby / návrh na začatie konania pred súdom, ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi

do 31.03.2024        99,50 €

od 01.04.2024        140 €

 

podanie žaloby / návrh na začatie konania pred súdom - nariadenie alebo zrušenie neodkladného opatrenia

do 31.03.2024        33 €

od 01.04.2024        50 €

 

žaloba na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

do 31.03.2024        166,50 €

od 01.04.2024        250 €

 

návrh na začatie konania o rozvod manželstva

do 31.03.2024        66 €

od 01.04.2024        100 €

 

žaloba na náhradu škodu spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom

do 31.03.2024        20 €

od 01.04.2024        28 €

 

žaloba na ochranu osobnosti bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy

do 31.03.2024        66 €

od 01.04.2024        100 €

 

žaloba na ochranu osobnosti s návrhom na náhradu nemajetkovej ujmy

do 31.03.2024        66 € a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy, najviac 16.596,50 €

od 01.04.2024        100 € a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy, najviac 25.000 €

 

žaloba v zmysle antidiskriminačného zákona bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch

do 31.03.2024        66 €

od 01.04.2024        100 €

 

správna žaloba proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy

do 31.03.2024        70 €

od 01.04.2024        100 €

 

z návrhu na vykonanie exekúcie

do 31.03.2024        16,50 €

od 01.04.2024        25 €

 

zo žaloby na obnovu konania

do 31.03.2024        99,50 €

od 01.04.2024        140 €

 

z návrhu na prvý zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra

do 31.03.2024        375 €

od 01.04.2024        550 €

 

z návrhu na prvý zápis iných právnických osôb do obchodného registra

do 31.03.2024        150 €

od 01.04.2024        220 €

 

z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti

do 31.03.2024        165 €

od 01.04.2024        220 €

 

z návrhu na zápis zmeny alebo doplnenie údajov v obchodnom registri

do 31.03.2024        33 €

od 01.04.2024        50 €

 

za výpis a odpis z registra trestov

do 31.03.2024        4 €

od 01.04.2024        6 €

 

za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení – voľná živnosť

do 31.03.2024        5 €

od 01.04.2024        7 €

 

za vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení – remeselná / viazaná živnosť

do 31.03.2024        15 €

od 01.04.2024        22 €

 

vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov

do 31.03.2024        40 €

od 01.04.2024        60 €

 

vydanie občianskeho preukazu

do 31.03.2024        15 €

od 01.04.2024        22 €

 

žiadosť o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu

do 31.03.2024        15 €

od 01.04.2024        22 €

 

žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu

do 31.03.2024        15 €

od 01.04.2024        22 €

 

návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností

do 31.03.2024        66 €

od 01.04.2024        100 €

 

návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky

do 31.03.2024        33 €

od 01.04.2024        50 €