Novela CMP: Konanie o potvrdení vydržania

Zákon č. 68/2021 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2021 novelizuje zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok („CMP“ ). Táto novela do nášho právneho poriadku zavádza nový typ konania – konanie o potvrdení vydržania. Reaguje tak na pretrvávajúce problémy s prechodom vlastníctva nehnuteľností na základe vydržania. Cieľom tejto novely je zefektívniť nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na základe účinkov vydržania.

Pojem a podmienky vydržania 

Podľa právnej doktríny je vydržanie osobitný originárny spôsob (pôvodný, nie odvodený ako napríklad darovanie) nadobudnutia vlastníckeho práva, resp. aj iných práv. Za splnenia všetkých zákonom predpísaných predpokladov je právnym následkom vydržania nadobudnutie vlastníckeho práva k veci alebo právu.


Jedným zo základných podmienok vydržania je uplynutie vydržacej doby. V zmysle ust. § 134 Občianskeho zákonníka je vydržacia doba pre hnuteľné veci tri roky a pre nehnuteľné veci desať rokov. Ďalej, aby mohlo dôjsť k vydržaniu, musia byť splnené aj podmienky oprávneného (dobromyseľného) držiteľa a nepretržitosti držby danej veci. Samotná vec musí byť taktiež spôsobilá byť predmetom vydržania.


Osobitne v prípade nehnuteľností je nutné prechod vlastníckeho práva vplyvom vydržania zaevidovať prostredníctvom záznamu do katastra nehnuteľností. Prechod vlastníckeho práva nastáva podľa zákona momentom vydržania.Podľa doterajšej právnej úpravy skutočnosť, že došlo k vydržaniu nehnuteľnosti osvedčovali notári prostredníctvom notárskej zápisnice. Podľa novej právnej úpravy táto právomoc prechádza na súdy.


Konanie o potvrdení vydržania Nový druh uznesenia

Nová úprava je obsiahnutá v ôsmej hlave osobitnej časti CMP v §§ 359a až 359k. Predmetom konania je potvrdene vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo k právu zodpovedajúcemu vecnému bremenu. Miestne príslušným súdom je ten, v ktorého obvode sa nachádza nehnuteľnosť.


Oprávneným podať návrh na začatie konania je ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, teda domnelý vlastník. Ďalším účastníkom konania je ten, kto je v čase začatia konania vedený na liste vlastníctva ako vlastník nehnuteľnosti alebo oprávnený z vecného práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom konania. Okrem toho môže byť účastníkom konania aj ten, kto podal voči konaniu námietky.


Ako už z uvedeného vyplýva, ide výlučne o návrhové konanie. Súd nemôže toto konanie začať sám – z úradnej povinnosti. Návrh musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať aj opísanie skutočností, z ktorých vyplýva, že navrhovateľ splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním, označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností a označenie dňa, kedy navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním. Tieto skutočnosti musí navrhovateľ osvedčiť prostredníctvom navrhovaných dôkazov.  

Súdny poplatok za podanie návrhu na začatie konania je 99,50 EUR.


Nový druh uznesenia Námietky

Celkom novým inštitútom v rámci konania o potvrdení vydržania je tzv. „vyzývacie uznesenie“. V danom uznesení súd vyzve vopred neurčený rozsah osôb na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania v súdom určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov. 


Vyzývacie uznesenie sa zverejňuje v Obchodnom vestníku, na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území sa nachádza nehnuteľnosť alebo prostredníctvom iných hromadných oznamovacích prostriedkov. Vyzývacie uznesenie sa doručuje aj okresnému úradu príslušnému na vyznačenie poznámky na liste vlastníctva. Poznámka má výlučne informatívny charakter. Účelom vyzývacieho uznesenia je zaručenie publicity predmetu konania zo strany súdu.

Námietky 

Včasným a riadnym podaním námietok sa účastníkom konania, resp. dotknutým tretím subjektom, umožňuje zvrátiť výsledok konania o potvrdení vydržania. Námietky podané oneskorene alebo námietky, ktoré neobsahujú zákonom stanovené náležitosti súd uznesením odmietne a pokračuje v konaní. 


V prípade, že sú námietky podané včas a obsahujú všetky náležitosti, súd môže na ich základe uznesením rozhodnúť o zamietnutí návrhu na začatie konania. V opačnom prípade súd vydá uznesenie o potvrdení vydržania.


Právoplatné uznesenie o potvrdení vydržania je záväzné pre všetkých (erga omnes) a v zásade deklaruje (s účinkami do minulosti), že navrhovateľ vydržal právo k nehnuteľnosti. 

Čo ak ... po potvrdení vydržania 

Ten, kto je výsledkom konania o potvrdení vydržania dotknutý, môže sa domáhať svojho vecného práva k nehnuteľnosti prostredníctvom osobitnej určovacej žaloby ak osvedčí, že existujú skutočnosti, ktoré objektívne nemohol uplatniť námietkami v konaní o potvrdení vydržania.


Kto dobromyseľne nadobudol vecné právo k nehnuteľnosti od toho, komu bolo právoplatne potvrdené vydržanie, je chránený tak, ako keby dané právo nadobudol od vlastníka.

Prínos nového typu konania

Nová právna úprava je jednoznačne komplexnejšia v porovnaní s doterajšou úpravou osvedčenia vyhlásenia o vydržaní podľa Notárskeho poriadku. Precizujú sa procesné podmienky konania a de facto sa celý proces inštitucionalizuje na úroveň súdneho konania. Zákonodarca týmto krokom sľubuje efektívnejší a rýchlejší postup a posilnenie právnej istoty nielen pre dobromyseľných vlastníkov. 


Priaznivým aspektom je v tomto smere najmä oprávnenie súdu samostatne vykonávať šetrenie. Súd ako orgán verejnej moci môže v tomto procese využiť širšie penzum prostriedkov v porovnaní s účastníkom konania podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Účastník konania bol doteraz napr. povinný samostatne si zadovážiť a notárovi doložiť vyjadrenia tretích osôb  vo vzťahu k predmetu vydržania, čo v praxi môže byť problematické.

Princíp právnej istoty sa má posilniť taktiež zverejnením informácií o priebehu konania v rámci vyzývacieho unesenia, resp. verejnej vyhlášky. Vďaka tomu je daná možnosť vstupovať do konania za účelom ochrany práv a oprávnených záujmov širšiemu rozsahu osôb. Avšak odhliadnuc od úmyslu zákonodarcu, v praxi môže práve takáto zmena celý proces komplikovať.


Taktiež nemožno opomenúť, že odlišne od pôvodnej úpravy majú teraz subjekty možnosť zvrátiť proces potvrdenia vydržania ešte pred samotným vydaním rozhodnutia (resp. osvedčenia).