Novela zákona o cestnej doprave

Pojmy a definície

Novela v prvom rade reviduje definíciu taxislužby a zavádza prevádzku dispečingu ako činnosť súvisiacu s taxislužbou. Dispečingom sa podľa nového znenia § 26 ods. 4 rozumie „sprostredkovanie služieb prepravy osôb vozidlami s obsaditeľnosťou najviac deväť osôb vrátane vodiča prostredníctvom telefónu, digitálnej platformy alebo iným spôsobom“. Pojem digitálna platforma legislatíva už pozná, pričom je ňou „hardvérová platforma alebo softvérová platforma potrebná na vytvorenie aplikácií a správu aplikácií“ v zmysle zákona o dani z príjmov.


Na obe horeuvedené činnosti sa podľa novej úpravy vyžaduje koncesia, ktorá sa udeľuje najviac na 10 rokov. Dôležitou novinkou je zavedenie možnosti výpočtu ceny nielen prostredníctvom taxametra, a to na základe prejdeného času alebo vzdialenosti, ale aj prostredníctvom digitálnej platformy. Ak je totiž cena za odvoz kalkulovaná digitálnou platformou, vozidlo taxislužby nemusí byť vybavené zaužívaným taxametrom.


V danej súvislosti sa menia aj zákonné podmienky na získanie koncesie, a to výrazne v prospech žiadateľov. Podľa novej úpravy totiž pri žiadosti o vydanie koncesie absentuje preukazovanie finančnej spoľahlivosti podľa nariadenia (ES) č. 1071/2009. Do účinnosti novej úpravy nebolo možné udeliť koncesiu žiadateľovi počas troch rokov odo dňa ukončenia konkurzu. Novela túto prekážku odstraňuje a ponecháva iba možnosť správnemu orgánu odňať licenciu v prípade, že sa prevádzkovateľ dostane do konkurzu. Novela na druhej strane rozširuje vymedzenie negatívnych podmienok na získanie živnosti o viaceré druhy sankcií, zavádza osobitnú definíciu posudzovania bezúhonnosti.


Nové povinnosti

Ustanovenia §§ 29 a 30 zákona o cestnej doprave prešli rozsiahlou revíziou. Povinnosti sa v znení novej úpravy vzťahujú na prevádzkovateľa taxislužby a/alebo dispečingu a na vodiča taxislužby (namiesto pôvodných podmienok na samotné vozidlo taxislužby). Novinkou je teda zavedenie všeobecných povinností prevádzkovateľa, a to napr. (i) zabezpečiť poskytovanie služieb svojimi zamestnancami, (ii) riadne označiť vozidlo taxislužby, (iii) používať len vozidlá zaevidované v koncesii a povinností dispečingu, ktorý je povinný napr. (i) vypracovať a zverejniť svoj prepravný poriadok, (ii) sprostredkovať prepravu len prostredníctvom riadnych prevádzkovateľov a vozidlami zapísanými v koncesii.


Vodič taxislužby od účinnosti novej úpravy na získanie preukazu vodiča nemusí preukazovať odbornú spôsobilosť. Namiesto odbornej spôsobilosti vyžaduje zákon podmienku zdravotnej a psychickej spôsobilosti podľa osobitného predpisu. Nová úprava rovnako odstraňuje aj vekovú podmienku vodiča a dobu držby vodičského oprávnenia. Preukaz možno v súčasnosti vydať držiteľovi vodičského oprávnenia príslušnej skupiny, ktorý je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu.


Kontrola, správne delikty, sankcie

Správnym orgánom odborného dozoru nad prevádzkovateľmi taxislužby zostáva aj naďalej okresný úrad v sídle kraja, pričom do jeho právomocí pribúdajú aj prevádzkovatelia dispečingu. Novinkou je možnosť colných orgánov kontrolovať označenie a vybavenie vozidiel taxislužby. Samotný obsah oprávnení orgánov odborného dozoru sa rozširuje o možnosť overovať totožnosť osôb vykonávajúcich činnosť podľa zákona o cestnej doprave a vyžadovať od kontrolovaných osôb doklady a iné písomnosti pre účely kontroly.


Prepracovaním prešli taktiež ustanovenia o správnych deliktoch a priestupkoch. Výrazným rozšírením a štrukturáciou prešlo ustanovenie o správnych deliktoch, kde pribudli napr. aj správne delikty opomenutia zápisu do obchodného registra s predmetom činnosti podľa licencie, či prevádzkovania cestnej dopravy bez splnenia podmienky finančnej spoľahlivosti. Opakovanú pokutu s vyššou sadzbou možno uložiť iba v zákonom taxatívne uvedených prípadoch. Novinkou je taktiež možnosť správneho orgánu uložiť za vybrané správne delikty popri pokute aj sankciu zákazu činnosti.