Novela zákona o verejnom obstarávaní

Dňa 1. januára 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 345/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Novela so sebou prináša rozsiahle zmeny v kľúčových oblastiach úpravy verejného obstarávania. Cieľom zákonodarcu pri príprave tejto novely bolo zefektívnenie procesov verejného obstarávania, riešenie viacerých aplikačných problémov a celkové precizovanie právnej úpravy.


Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

Novela Zákona precizuje a výrazne zjednodušuje úpravu otvárania ponúk. Ponuky sa podľa novej úpravy otvárajú jednoducho v mieste a čase určenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. v ďalších zákonom určených dokumentoch obdobného charakteru. Účasť na otváraní ponúk sa umožňuje všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk alebo v lehote na predkladanie konečných ponúk.


V danej súvislosti došlo aj k zmenám v procese uzatvárania zmluvy, kde novela uvádza ďalšie výnimky zo štandardného procesu uzatvorenia zmluvy (najskôr 16. deň, resp. pri využití prostriedkov elektronickej komunikácie najskôr 11. deň odo dňa odoslania výsledku vyhodnotenia ponúk), ktorými sú popri už existujúcich výnimkách (priame rokovacie konanie, v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu a uzavretie zmluvy na základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym subjektom) aj (i) uzatvorenie rámcovej dohody s viacerými hospodárskymi subjektmi a (ii) uzatvorenie zmluvy v rámci dynamického nákupného systému.


V zmysle § 46 Zákona si ako jeden z predpokladov ponuky môže verejný obstarávateľ určiť zábezpeku na viazanosť ponúk. Nová úprava okrem bankovej záruky a zloženia peňažných prostriedkov na účet pripúšťa aj inštitút poistenia záruky. Zákon po novom taktiež upravuje maximálnu lehotu viazanosti ponúk - 12 mesiacov v prípade, že sa vyžaduje zábezpeka, pričom túto lehotu nemožno predĺžiť. V neposlednom rade novela Zákona vypúšťa z daného ustanovenia úpravu výšky zábezpeky podlimitnej zákazky, ktorá je po novom upravená v osobitnom ustanovení o podlimitných zákazkách (§112).


Dynamický nákupný systém

Novela v celom rozsahu nahrádza a precizuje úpravu dynamického nákupného systému. Navrhovanou úpravou sa sleduje zosúladenie legislatívnej úpravy dynamického nákupného systému so smernicami (2014/24/EÚ v platnom znení, 2014/25/EÚ v platnom znení) upravujúcimi oblasť verejného obstarávania. Oproti predošlej úprave, zákon tu jednoznačne stanovuje výlučne elektronický spôsob komunikácie obstarávateľov a uchádzačov. Ďalej novela vypúšťa úpravu, ktorá pripúšťa touto cestou uzatvoriť rámcovú dohodu, nakoľko táto forma dohody na fixné obdobie fakticky uzatvára súťažné prostredie a je v zásadnom protiklade s princípmi dynamického nákupného systému.


Precizujú sa taktiež podmienky zriadenia dynamického nákupného systému a zaradenia/nezaradenia záujemcov. Obstarávateľ je povinný vyhotoviť zápisnicu o každom takomto zaradení, resp. nezaradení. Zákon rovnako konkretizuje moment zriadenia dynamického nákupného systému, ktorým je doručenie informácie o zaradení/nezaradení všetkým uchádzačom.


Podlimitné zákazky bez elektronického trhoviska, zákazky s nízkou hodnotou

Nové znenie zákona oproti pôvodnej úprave spresňuje postup pri podlimitných zákazkách bez použitia elektronického trhoviska tak, že namiesto odkazujúcich ustanovení na druhú časť Zákona sa tento proces upravuje podrobne v ustanoveniach § 112 – 114a.
Novinkou v danej úprave je možnosť predbežne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením. Samotné doklady je uchádzač povinný predložiť na požiadanie obstarávateľa. Verejný obstarávateľ má taktiež podľa novej právnej úpravy možnosť zriadiť si komisiu podľa § 51 Zákona pre účely vyhodnocovania ponúk. Pripúšťa sa taktiež využitie priameho rokovacieho konania v zmysle osobitnej úpravy podlimitnej zákazky (§115 Zákona).


V súvislosti s podlimitnými zákazkami bolo novelizované aj ustanovenie o zákazkách s nízkou hodnotou. V prvom rade treba poukázať na nové ustanovenie § 1 ods. 14, podľa ktorého sa Zákon nevzťahuje na zákazky s predpokladanou hodnotou menšou ako 5000 EUR (v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy). Zákon týmto zužuje rozsah svojej účinnosti a predchádza ďalšej formalizácii zákaziek s nízkou hodnotou. Novelizovaná úprava zákaziek s nízkou hodnotou sa ďalej zameriava na hospodárnosť vynaložených nákladov (oproti predošlej úprave, kde mali byť náklady primerané cene). Prízvukuje sa dodržanie princípov transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.


Pokuty, správne delikty a priestupky 

Nová úprava Zákona umožňuje verejným obstarávateľom v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného priznať porušenia v zmysle zistení Úradu pre verejné obstarávanie uvedených vo výzve na vyjadrenie, a tým dosiahnuť zníženie zamýšľanej pokuty o 50 %. Verejný obstarávateľ musí v takomto prípade bezvýhradne súhlasiť so zisteniami Úradu pre verejné obstarávanie v prvostupňovom konaní. Proti rozhodnutiu o takto zníženej pokute nemožno podať odvolanie.


Novelou pribúda možnosť vyvodiť deliktuálnu alebo priestupkovú zodpovednosť voči zainteresovanej osobe podľa § 23 ods. 3 Zákona v prípade, že neoznámi verejnému obstarávateľovi svoj konflikt záujmov (napr. voči uchádzačovi). Za daný priestupok možno uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu do 30 000 EUR a fyzickej osobe pokutu do 15 000 EUR. Na prejednanie uvedeného porušenia povinností je oprávnený Úrad pre verejné obstarávanie.