Nový zákon o finančnej správe

Nový zákon o finančnej správe – zákon č. 35/2019 Z.z usiluje o zjednotenie právnej úpravy kompetencií orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ktorá bola až do účinnosti tohto zákona pomerne nesystémovo rozdelená do viacerých predpisov. Zákonodarca týmto reaguje aj na skutočnosť, že v roku 2012 došlo k zlúčeniu colnej a daňovej správy, pričom legislatíva ohľadom štátnej služby v tejto oblasti zostala bezo zmeny. Podstatná časť ustanovení novej právnej úpravy však nadobudne účinnosť až od 1. júla 2019 (s výnimkou ustanovení o základných princípoch a úlohách finančnej správy, ako aj s výnimkou niektorých prechodných ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť už od 1. apríla 2019).


Definujúce princípy

Nový zákon o finančnej správe v úvode v siedmich článkoch upravuje základné princípy a úlohy finančnej správy. Zákonodarca tak v zákone ako aj v dôvodovej správe vyzdvihuje najmä princíp politickej neutrality, princíp zákonnosti a princíp profesionality. Princíp politickej neutrality predpokladá pri finančnej správe prednosť verejného záujmu pred politickým a kladie dôraz na jej apolitické fungovanie. Príslušníci finančnej správy majú v tomto ohľade sprísnené požiadavky spočívajúce napr. v zákaze členstva príslušníka finančnej správy v politickej strane alebo politickom hnutí, ako aj v zákaze vyvíjať činnosť v ich prospech. Princíp profesionality akcentuje požiadavku na odborné, svedomité a etické vykonávanie štátnej služby príslušníkom finančnej správy. Na tento účel mu služobný úrad umožňuje a poskytuje odborné vzdelávanie.


Orgány štátnej správy

V úvode zákona sa upravujú kompetencie ústredného orgánu štátnej správy – Ministerstva financií, ktoré zostávajú v porovnaní s predošlou úpravou bez výraznejšej zmeny a kompetencie Finančného riaditeľstva. Finančné riaditeľstvo má podľa novej úpravy rozšírené právomoci vnútornej inšpekcie, školenia zamestnancov a expertíznej činnosti pre účely colných a daňových predpisov. Nový zákon nahrádza daňový úrad pre vybrané daňové subjekty novým úradom – Úrad pre vybrané hospodárske subjekty.


Služobné predpisy

Zákon o finančnej správe ďalej komplexne upravuje postavenie príslušníka finančnej správy, jeho práva a povinnosti, výkon štátnej služby spolu s platovým ohodnotením a hodnosťou. Táto úprava je začlenená osobitne od príslušníkov policajného zboru, resp. od ostatných osôb v štátnej službe. V súvislosti s právomocou podľa zákona o finančnej správe sa zavádza aj nový pojem „ozbrojený príslušník finančnej správy“, ktorý nahrádza pojem „colník“. Zákon taktiež zovšeobecňuje a v dôsledku toho rozširuje okruh prípadov, kedy je možné použiť informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívno-pátracej činnosti. Úpravou prešli aj ustanovenia o Kriminálnom úrade finančnej správy, a to najmä  pokiaľ ide o definovanie rozsahu úloh boja proti dovozu nedovolených alebo rizikových  látok a chránených živočíchov a rastlín.