Nový zákon o občianskych preukazoch a nové typy občianskych preukazov

Dňa 1.12.2019 vošiel do účinnosti zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil rovnomenný zákon z roku 2006 (zákon č. 224/2006 Z. z.). Najväčšou novinkou, ktorú tento zákon prináša, sú občianske preukazy s čipom pre všetkých občanov.


Potreba takejto zmeny vyplynula nielen z nutnosti postupnej elektronizácie verejnej správy ako takej, ale súvisí najmä s projektom elektronického zdravotníctva, podľa ktorého je potrebné do konca roku 2021 zabezpečiť, aby bol každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky držiteľom občianskeho preukazu s čipom. Po tomto dátume je totiž pre občanov občiansky preukaz s čipom definovaný ako jediný autentifikačný prostriedok pri využívaní služieb elektronického zdravotníctva.


Preto sa zavádza novinka v podobe občianskych preukazov s čipom bez podoby tváre aj občianskych preukazov s podobou tváre pre občanov mladších ako 15 rokov.Občiansky preukaz bez podoby tváre

Týmito opatreniami sa zabezpečí, aby bol od 1. januára 2022 každý občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky držiteľom platného občianskeho preukazu s elektronickým čipom, respektíve aby mal možnosť byť držiteľom takéhoto občianskeho preukazu tak, aby mohli všetci občania od tohto dátumu využívať služby elektronického zdravotníctva. 

    
Navyše, keďže ešte v súčasnosti niektoré osoby v dôchodkovom veku majú „staré“ občianske preukazy s neobmedzenou dobou platnosti a bez čipu, aj na tieto osoby pamätá nová právna úprava a to tak, že osobám starším ako 65 rokov, ktoré majú občiansky preukaz bez elektronického čipu, budú taktiež do konca roka 2021 zaslané občianske preukazy bez podoby tváre na miesto ich trvalého pobytu.


Takéto občianske preukazy bude ministerstvo vydávať postupne, pričom občanovi s trvalým pobytom na území SR, ktorý do konca roka 2021 nedovŕši vek 15 rokov, vydá ministerstvo občiansky preukaz bez podoby najneskôr do konca roka 2021.


Občianske preukazy bez podoby tváre budú vydávané z úradnej povinnosti Ministerstvom vnútra SR na základe údajov z registra fyzických osôb občanom mladším ako 15 rokov s trvalým pobytom na území SR a to pri narodení, pri udelení štátneho občianstva a pri prihlásení trvalého pobytu občana mladšieho ako 15 rokov na území Slovenskej Republiky.Občiansky preukaz s podobou tváre pre občana mladšieho ako 15 rokov

Výhodou takéhoto občianskeho preukazu bude, že aj osoby mladšie ako 15 rokov nebudú v niektorých prípadoch potrebovať cestovný pas, keďže tento preukaz bude, ako „bežný“ občiansky preukaz, slúžiť aj ako cestovný doklad v rámci Európskej únie a pri cestovaní do krajín, ktoré za cestovný doklad považujú aj občiansky preukaz.


Platnosť takto vydaného občianskeho preukazu je skrátená zo štandardných 10 rokov na 5 rokov, ak sa vydáva osobe mladšej ako 15 rokov, a  na 2 roky, ak sa vydáva osobe mladšej ako 6 rokov. Dôvodom skrátenia platnosti takto vydaného občianskeho preukazu je rast dieťaťa a zmena jeho tváre.


Občania mladší ako 15 rokov majú od 1.12.2019 možnosť byť držiteľmi občianskeho preukazu s podobou tváre a čipom, no keďže na takýto občiansky preukaz nie je právnych nárok, jeho vydanie bude spoplatnené.