Nový zákon o publikáciách

Dňa 1. augusta 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 265/2022 Z.z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o publikáciách“), ktorý zrušil a nahradil zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Tlačový zákon“) a zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií. 

Tento príspevok sa zameriava na porovnanie novej a predchádzajúcej právnej úpravy (i) z pohľadu vydavateľov publikácií a prevádzkovateľov spravodajských portálov, ako aj (ii) z pohľadu osôb, ktorých práva môžu byť dotknuté alebo porušené obsahom publikácií a spravodajských portálov.


 1. Rozšírenie právnej úpravy na elektronické publikácie a spravodajské portály


Pravdepodobne najvýznamnejšou zmenou oproti predchádzajúcej právnej úprave je rozšírenie pôsobnosti nového Zákona o publikáciách aj na elektronické periodické publikácie a spravodajské webové portály. Navrhovateľ zákona k uvedenému v dôvodovej správe uvádza nasledovné: „Cieľom predloženého návrhu zákona je reflektovať aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti šírenia informácií, a to nie len prostredníctvom tradičnej periodickej tlače, ale aj prostredníctvom elektronických periodických publikácií a spravodajských webových portálov.“.  

S ohľadom na uvedené sa v zmysle Zákona o publikáciách za periodickú publikáciu považuje (i) periodická tlač, (ii) elektronická periodická publikácia, a (iii) spravodajský webový portál.

Rozšírenie aplikácie Zákona o publikáciách aj na elektronické publikácie a online spravodajské portály znamená, že na vydavateľov elektronických publikácií a prevádzkovateľov spravodajských webových portálov sa vzťahujú obdobné práva a povinnosti ako na vydavateľov tlačených publikácií (napr. povinnosť zápisu do zoznamu publikácií vedeným Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky), a zahŕňa okrem iného aj skutočnosť, že voči vydavateľom elektronických publikácií a prevádzkovateľom spravodajských webových portálov si budú môcť dotknuté osoby napríklad uplatniť právo na vyjadrenie, čo predchádzajúca právna úprava Tlačového zákona neumožňovala, nakoľko sa vzťahovala len na tlačené publikácie. 


 1. Rozšírenie a precizovanie ustanovení o ochrane zdroja a povinnosti mlčanlivosti


Nový Zákon o publikáciách ďalej rozšíril a precizoval ustanovenia o ochrane zdroja a súvisiacej povinnosti mlčanlivosti. Ochrana zdrojov informácií predstavuje podľa zákonodarcu základnú podmienku slobody médií, a preto je nevyhnutné, aby vydavatelia periodickej publikácie, prevádzkovatelia webových portálov a tlačové agentúry mali právo a zároveň povinnosť nezverejňovať svoje zdroje informácií, ak zdroj tejto informácie požaduje utajenie svojej totožnosti, resp. ak si to okolnosti poskytnutia konkrétnych informácií vyžadujú.

Podľa Zákona o publikáciách sú vydavatelia periodickej publikácie, prevádzkovatelia spravodajského webového portálu, tlačová agentúra, ich zamestnanci, ako aj ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na získavaní alebo spracovaní informácie od zdroja, povinní zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných pri svojej činnosti a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť osoby, ktorá informáciu poskytla. Povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na písomnosti, tlačoviny a iné nosiče údajov, najmä obrazové záznamy, zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy a nosiče dát v akejkoľvek podobe, na základe ktorých by mohla byť zistená totožnosť osoby, ktorá informácie poskytla.

Významnou zmenou oproti predchádzajúcej právnej úprave je skutočnosť, že v súvislosti s ochranou zdroja sa povinnosť mlčanlivosti  rozšírila aj na lokalizačné údaje osôb zachovávajúcich mlčanlivosť alebo podobné údaje o ich pohybe alebo pobyte, údaje o elektronickej komunikácii alebo jej obsahu a vzdialené úložiská alebo zdieľané úložiská dát osôb zachovávajúcich mlčanlivosť, ku ktorým majú prístup iné osoby, než osoby zachovávajúce mlčanlivosť. Podľa predkladateľa Zákona o publikáciách údaje, ktorým sa poskytuje ochrana v zmysle predmetného ustanovenia presahujú rozsah ochrany telekomunikačného tajomstva, nakoľko cieľom ustanovenia je najmä snaha zabrániť obchádzaniu ochrany zdroja prostredníctvom zadávania príkazov tretím osobám. 

V súvislosti s ochranou zdroja a povinnosťou mlčanlivosti je nutné ešte doplniť, že nová právna úprava na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy už výslovne obsahuje právo osoby zachovávajúcej mlčanlivosť odoprieť súdu, inému orgánu verejnej moci alebo akejkoľvek inej osobe poskytnutie informácie o pôvode alebo obsahu informácie od zdroja, ktorého totožnosť má zostať utajená, vrátane údajov o zdroji tejto informácie a jeho totožnosti a predloženie alebo vydanie vecí, z ktorých by mohol byť zistený pôvod alebo obsah takých informácií.


 1. Právo na vyjadrenie a dodatočné oznámenie 


Nový Zákon o publikáciách nahradil právo na opravu a odpoveď novým inštitútom, ktorým je právo na vyjadrenie. Podľa Zákona o publikáciách, ak bolo v periodickej publikácii alebo na spravodajskom webovom portáli uverejnené nepravdivé alebo neúplné skutkové tvrdenie, ktoré zasahuje do cti, dôstojnosti alebo súkromia fyzickej osoby alebo do dobrej povesti právnickej osoby, má táto osoba právo na uverejnenie vyjadrenia. Na rozdiel od Tlačového zákona a v ňom obsiahnutého práva na odpoveď, však právo na vyjadrenie nemožno uplatniť voči pravdu skresľujúcemu skutkovému tvrdeniu.

Ďalšou zmenou oproti Tlačovému zákonu je, že dotknutá osoba v rámci vyjadrenia môže reagovať nielen na napádané skutkové tvrdenia, ale aj z nich vyplývajúci hodnotiaci úsudok. V tejto súvislosti je nutné uviesť, že pôvodný návrh Zákona o publikáciách predložený do Národnej rady Slovenskej republiky („NR SR“) neobsahoval právo v rámci vyjadrenia reagovať aj na hodnotiace úsudky, táto možnosť bola doplnená až počas legislatívneho procesu v NR SR v nadväznosti na pozmeňujúci návrh poslancov NR SR. Zároveň, pôvodný návrh Zákona o publikáciách nepriznával právo na vyjadrenie verejným funkcionárom (napr. poslancom NR SR), nakoľko podľa predkladateľa Zákona o publikáciách by médiá nemali slúžiť politicky a verejne činným osobám ako prostriedok sebaprezentácie či zlepšenia reputácie prostredníctvom neodôvodnených žiadostí o vyjadrenie a tieto osoby môžu využiť iné prostriedky nápravy, ak považujú za potrebné vyjadriť sa k zverejneným informáciám, napr. možnosť zvolania tlačovej besedy – toto obmedzenie však bolo vypustené počas legislatívneho procesu v NR SR v nadväznosti na pozmeňujúci návrh poslancov NR SR, a teda verejní funkcionári  sú oprávnení využiť právo na vyjadrenie.

Právo na dodatočné oznámenie ostáva zachované s drobnými zmenami, a teda možno ho využiť v prípade, ak publikácia alebo spravodajský portál obsahujú skutkové tvrdenie o konaní pred orgánom verejnej moci proti osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, a toto konanie bolo ukončené právoplatným rozhodnutím, má táto osoba právo žiadať uverejnenie dodatočného oznámenia o konečnom výsledku tohto konania.

V prípade, ak vydavateľ publikácie alebo prevádzkovateľ spravodajského portálu porušia povinnosť zverejniť vyjadrenie alebo dodatočné oznámenie, má oprávnená osoba obdobne ako podľa predchádzajúcej právnej úpravy, obrátiť sa na súd, aby rozhodol o povinnosti uverejniť vyjadrenie alebo dodatočné oznámenie. Oproti predchádzajúcej úprave sa však zmenila prekluzívna lehota na uplatnenie práva na súde, a to na 90 dní od uverejnenia skutkového tvrdenia, ktorého sa žiadosť o uverejnenie vyjadrenia týkala alebo od právoplatnosti rozhodnutia, ktorého sa týkala žiadosť o uverejnenie  dodatočného oznámenia.

V tejto súvislosti je nutné uviesť, že Zákon o publikáciách na rozdiel od Tlačového zákona nepriznáva dotknutej osobe právo požadovať okrem zverejnenia vyjadrenia alebo dodatočného oznámenia aj zaplatenie primeranej peňažnej náhrady, ktorú podľa Tlačového zákona bolo možné priznať vo výške od 1.660,- eur do 4.980,- eur.


 1. Ďalšie zmeny 

 • Podľa Zákona o publikáciách každá periodická publikácia, t.j. periodická tlač, elektronická periodická publikácia a spravodajský webový portál, musí byť zapísaná v zozname publikácií vedeným Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.  
 • Zavádza sa taktiež nová povinnosť vydavateľa periodickej publikácie a prevádzkovateľa spravodajského webového portálu zapísať sa do registra partnerov verejného sektora
 • Pre zvýšenie transparentnosti vlastníckych vzťahov sa zavádza povinnosť médií zverejniť zoznam svojich investorov alebo darcov, ktorých finančné plnenie voči vydavateľovi periodických publikácií alebo prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu presiahlo v kalendárnom roku viac ako 2.000,- eur.
 • Zriaďuje sa register v oblasti médií a audiovízie, ktorý má viesť Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky s cieľom umožniť verejnosti ucelený a prehľadný prístup k aktuálnym informáciám o poskytovateľoch, službách a produktoch v oblasti médií a audiovízie.
 • Nový zákon o publikáciách obsahuje aj povinnosti ohľadom odovzdávania deponátov („povinných výtlačkov“) označeným osobám, ako aj vytvárania digitálneho depozitného fondu spôsobom, že prevádzkovatelia spravodajských webových portálov sú povinní umožniť Univerzitnej knižnici v Bratislave vyhotovenie kópie a uloženie obsahu svojho spravodajského webového portálu.
 • V zmysle odkazu obsiahnutého v Zákone o publikáciách sa na vydavateľa periodickej publikácie a prevádzkovateľa spravodajského webového portálu aplikujú viaceré ustanovenia nového zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý rovnako nadobudol účinnosť 1. augusta 2022.


  1. Prechodné ustanovenia


  V nadväznosti na viaceré zmeny oproti predchádzajúcej právnej úprave Zákon o publikáciách obsahuje aj niekoľko prechodných ustanovení, z ktorých poukazujeme najmä na nasledovné:

  • Periodická tlač evidovaná podľa Tlačového zákona sa považuje za periodickú publikáciu evidovanú podľa Zákona o publikáciách.
  • Žiadosť o uverejnenie opravy, žiadosť o uverejnenie odpovede a žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia podľa Tlačového zákona, ktorá sa týka skutkového tvrdenia, ktoré bolo uverejnené do 31. júla 2022, sa posudzuje podľa Tlačového zákona.
  • Vydavateľ elektronickej periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu, sú povinní požiadať o zápis periodickej publikácie do zoznamu publikácií do 31. decembra 2022.