Pripravovaný zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme

Účelom pripravovaného zákona o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Návrh zákona“) je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní. (Ú. v. EÚ L 133, 06. 05. 2014) (ďalej len „smernica“) do slovenského právneho poriadku. Výsledkom transpozície má byť zavedenie nového spôsobu prijímania a vydávania faktúr najmä pre subjekty verejnej správy a vytvorenie nového informačného systému verejnej správy. Návrh zákona momentálne prerokovávajú výbory Národnej rady Slovenskej republiky s lehotou na prerokovanie do 18.6.2019.


Čo je zaručená elektronická faktúra?

Centrálnym pojmom novej úpravy je zaručená elektronická faktúra. Rozumie sa ním elektronický dokument s predpísanými náležitosťami vyhotovený vo formáte a dátovej štruktúre podľa predpisu vydaného Ministerstvom financií. Elektronická faktúra musí obsahovať najmä: identifikátor obchodného prípadu ak je pridelený, poradové číslo, označenie obdobia plnenia, identifikačné číslo a údaje dodávateľa a odberateľa, obsah plnenia, cenu a identifikátor zákazky pridelený verejným obstarávateľom.


Návrh zákona zámerne volí pojem „zaručená elektronická faktúra“, aby nedochádzalo k zámene s pojmom „elektronická faktúra“ podľa zákona o DPH. Rozlišuje sa medzi zaručenou elektronickou faktúrou, ako inštitútom a zaručenou elektronickou fakturáciou, ako procesom.


Komu vzniká povinnosť vydávať zaručenú elektronickú faktúru?

Aby mal subjekt uloženú povinnosť prijímať, či vydávať zaručenú elektronickú faktúru, musí byť v jednom z uvedených postavení – teda verejný obstarávateľ/obstarávateľ, štátna rozpočtová alebo príspevková organizácia, či ich dodávateľ alebo odberateľ. Výnimku z uvedeného vymedzenia predstavuje plnenie, ktoré je utajovanou skutočnosťou alebo pri ktorom je nevyhnutná ochrana bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky. Povinnosť vydávať zaručenú elektronickú faktúru sa taktiež nevzťahuje na plnenie zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Národnej banky Slovenska alebo nepresahujúce sumu 5 000 eur.


Nová infraštruktúra
Pre účely vyhotovenia, doručovania a sprístupňovania elektronických faktúr sa zákonom zriaďuje informačný systém verejnej správy – pojmovo označovaný ako fakturačný systém, ktorého správcom je Ministerstvo financií. Subjekty povinné vydávať elektronickú faktúru sú povinné sa do tohto systému registrovať bezodkladne po uzatvorení zmluvy s plnením z ktorej je spojená povinnosť vydávať alebo prijímať zaručenú elektronickú faktúru. Registráciou sa podľa zákona rozumie aktivácia profilu vytvoreného vo fakturačnom systéme. Tento profil vytvorí správca systému na základe údajov z obchodného registra pre každú právnickú osobu.


Spolu s fakturačným systémom sa zriaďuje Centrálny ekonomický systém, a to pre účely vnútorných riadiacich procesov v oblasti účtovníctva, správy majetku, ľudských zdrojov a rozpočtu. Ministerstvo financií zabezpečí prepojenie oboch systémov.