Quo vadis Občiansky zákonník?

Občiansky zákonník je základným právnym predpisom súkromného práva, s ktorým prichádzame do kontaktu denno-denne. Tento kódex ale trpí mnohými nedostatkami, akými sú neprehľadnosť jednotlivých ustanovení, nejednoznačnosť výkladu inštitútov a zaostalosť v porovnaní s vývojom našej spoločnosti. Toto sú dôvody, prečo Občiansky zákonník čaká najväčšia zmena od jeho vydania.  V súčasnosti sa upustilo od myšlienky prijatia úplne nového Občianskeho zákonníka, ktorý by nahradil ten existujúci, ale po vzore iných kodifikácií sa pristúpilo k novelizácii postupnej - per partes.


Primárne by malo prísť k úprave tých častí, ktoré môžu získať širokú odbornú, ale aj politickú podporu. V prvom rade by tak malo dôjsť k úprave záväzkového práva a k odstráneniu dualizmu v prospech všeobecnej úpravy Občianskeho zákonníka. Následne by sa malo pristúpiť k reforme vecných práv a dedičského práva.  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky už uzavrelo neformálne pripomienkové konanie v súvislosti s rekodifikáciou záväzkového práva a pripomienky v súčasnosti vyhodnocuje. V tomto článku sa Vám pokúsime priblížiť zmeny, ktoré by Vás mohli najviac zaujímať.


Aké zmeny môžeme očakávať?

Účinnosť zmien počíta s určitým časovým odstupom medzi platnosťou a účinnosťou novely tak, aby sa právna prax mohla so zmenami detailne oboznámiť. Plánovaná účinnosť je zatiaľ stanovená na 1. január 2021. Novela prinesie zmeny v predzmluvnej zodpovednosti, zavedú sa nové typy zmlúv, upraví sa nájom bytov, uľahčí sa zosplatnenie úveru, umožní sa donatio mortis causa, upraví sa fungovanie elektronického poskytovateľa služieb, elektronická pošta sa povýši na právne záväzný dokument a mnoho iného.


Upravia sa nové typy zmlúv a odtráni sa dualizmus

Obchodný zákonník vznikol bez koordinácie s platným Občianskym zákonníkom, čoho následkom je stav, že niektoré inštitúty, napr. oblasť záväzkovo-právnych vzťahov je upravená duplicitne, aj keď pre takúto úpravu neexistuje dôvod. V praxi to spôsobuje nemalé problémy, čo neraz odrádza aj samotných zahraničných investorov v podnikaní na Slovenku. Novela by mala takýto prístup zmeniť  a zaviesť jednotnú úpravu niektorých zmluvných typov. Pribudnúť by mali aj nové nominátne zmluvy, ktoré sú v praxi používané najčastejšie. Ide napríklad o zmluvu o franšíze, zmluvu o zachovaní mlčanlivosti o dôvernej informácii, no upravené budú aj konkurenčné doložky, či premlčanie.


Predzmluvná zodpovednosť

Novela bude precizovať ustanovenia o predzmluvnej zodpovednosti a zavedie zodpovednosť za škodu pre prípad, ak strana nepoctivo zaháji rokovania o uzavretí zmluvy alebo v nich nepoctivo pokračuje, ak tým spôsobí škodu druhej strane. Ochraňovať sa majú aj tzv. dôverné informácie, ktoré si strany pri rokovaní navzájom poskytli. Takto získané informácie sa nesmú prezradiť tretej osobe alebo zneužiť pre osobné potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde k uzavretiu zmluvy, alebo nie. Obdobné ustanovenia dnes obsahuje napríklad Obchodný zákonník.


Uzatváranie zmlúv prostredníctvom elektronickej pošty

V dnešnej modernej dobe, nie je žiadnou novinkou ani uzatváranie zmlúv v online prostredí. Doteraz však neexistovala jednoznačná odpoveď, či je možné uzatvoriť zmluvu aj prostredníctvom e-mailu. Reforma by mala túto odpoveď poskytnúť a povýšiť elektronickú poštu na právne záväzný dokument. Navrhuje sa, aby písomná forma zmluvy bola zachovaná, ak bol právny úkon urobený elektronickou poštou alebo inými elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Rovnako sa bude vychádzať z premisy, že ak je právny úkon urobený elektronickými prostriedkami z elektronickej adresy, ktorú osoba v predchádzajúcom styku využívala alebo ktorú ako svoju elektronickú adresu uviedla, predpokladá sa, že ide o právny úkon urobený touto osobou.


Donatio mortis causa

Darovanie pre prípad smrti bolo u nás možné len do roku 1950. Ide pritom o bežný inštitút, ktorý je využívaný v mnohých členských štátoch EÚ. Darovanie pre prípad smrti ako dvojstranný právny úkon, treba odlišovať od závetu ako jednostranného právneho úkonu poručiteľa. Podľa navrhovaného znenia novely Občianskeho zákonníka by sa inštitút donatio mortis causa prinavrátil do slovenského súkromného práva, čím by sa zvýšila autonómia účastníkov súkromnoprávnych vzťahov a posilnila by sa zásada slobodného nakladania s predmetom vlastníctva. Navrhuje sa zaviesť neplatnosť darovacej zmluvy, podľa ktorej sa má záväzok splniť až po darcovej smrti, len ak bola smrť podmienkou darovania. Občiansky zákonník po novom taktiež umožní aj aby darca prikázal obdarovanému niečo konať alebo sa niečoho zdržať.


Úprava elektronického sprostredkovateľa služieb

Uber, Airbnb, či Booking.com sú sprostredkovateľské platformy, ktorých fungovanie nie je zatiaľ podchytené špeciálnou právnou úpravou. Novela by mala upravovať pravidlá uzatvárania zmlúv a zodpovednosť za objednané služby. Platformy by sa po novom mali nazývať „elektronický sprostredkovateľ služieb“, ktorý by zodpovedal za plnenie zmluvných povinností a za kvalitu poskytovaných služieb spoločne a nerozdielne so záujemcom, ktorému uzavretie zmluvy sprostredkoval. Novela ich teda stavia priamo do pozície vodiča, či hotela. Pokiaľ však bol v zmluve so záujemcom určený rozsah plnenia poskytovaného v prípade porušenia konkrétnej povinnosti poškodenej strane, zodpovedá len v rozsahu dohodnutého plnenia.


Zmeny v nájomných zmluvách

Ako bolo zvykom, úprava nájomnej zmluvy začína všeobecnými ustanoveniami aplikovateľnými na všetky druhy nájomných vzťahov. Následne budú súčasťou úpravy nájomných zmlúv v Občianskom zákonníku osobitné ustanovenia týkajúce sa:
• nájmu bytu,
• nájmu nebytových priestorov, pričom sa predpokladá zrušenie zákona č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov,
• podnikateľského nájmu hnuteľných vecí,
• nájmu dopravného prostriedku,
• nájmu podniku,
• poľnohospodárskych a lesných pozemkov,
• zmluva o ubytovaní,
• bez zmeny ostáva zákon o krátkodobom nájme bytu.
Významnou zmenou bude aj skutočnosť, že sa ustanovenia o nájme bytu použijú aj na nájom nebytového priestoru alebo inej budovy v prípade, ak je účelom ich nájmu zabezpečenie bytových potrieb nájomcu alebo členov jeho domácnosti. Ide o významný krok vpred, ktorý je reakciou na už v praxi zavedený trend, kedy sa z dôvodu uľahčenia stavebného konania niektorí developeri snažia o výstavbu štúdií a apartmánov, ktoré majú podobu nebytového priestoru. Novinkou bude aj ustanovenie, podľa ktorého bude mať prenajímateľ právo žiadať, aby byt užíval počet osôb, ktorý je primeraný veľkosti bytu. Dokonca si v zmluve bude môcť vyhradiť právo udeliť súhlas s prijatím nového člena domácnosti, s výnimkou ak by išlo o osobu blízku nájomcovi.
Peňažná zábezpeka, alebo „kaucia“, ktorú nájomca skladá, ak si chce prenajať dom alebo byt, v praxi slúži na krytie nečakaných výdavkov, poškodenie vybavenia, či meškajúce nájomné. Peňažnú zábezpeku dnes v Občianskom zákonníku upravenú a zadefinovanú nemáme, hoci je bežne používaným inštitútom. Po novele už nebude možné peňažnú zábezpeku dohodnúť len ústne, ak bola nájomná zmluva uzatvorená písomne, ale táto sa musí stať súčasťou písomnej zmluvy, ak má byť platná. Prenajímateľ bude povinný zábezpeku vrátiť do 30 dní od skončenia nájmu.
Ak prenajímate byt alebo dom, iste Vás bude zaujímať aj zavedenie tzv. inflačnej doložky o pravidelnom zvyšovaní cien nájomného. Za účelom zachovania hodnoty nájomného dohodnutého pri začatí nájmu, bude mať prenajímateľ právo zvýšiť nájomné o dohodnutý inflačný index vždy k prvému dňu dohodnutého obdobia. Právo na zvýšenie nájomného sa bude môcť uplatniť aj spätne, najneskôr však do 3 mesiacov od prvého dňa dohodnutého obdobia, za ktorý sa inflačný index uplatňuje, inak toto právo zanikne.


Záver

Novela Občianskeho zákonníka je vítaným a dlho očakávaným krokom v oblasti súkromného práva. Dúfajme len, že prinesie očakávané výsledky, riešenia praktických problémov a bude reflektovať skutočné potreby dnešnej spoločnosti.


Po kliknutí na nižšie uvedené linky sa Vám zobrazia užitočné informácie Ministerstva spravodlivosti SR týkajúce sa novely, ako aj samotný návrh zákona upravujúci záväzkovú časť Občianskeho zákonníka.


https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Aktuality-obcianskeho-zakonnika.aspx

https://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2522