Zmeny v oblasti hazardu

Zmeny v regulačných subjektoch

Na úseku orgánov štátnej správy zodpovedných za regulačnú a dozornú činnosť v oblasti hazardu prináša nová legislatíva podstatné zmeny. Ústredným orgánom štátnej správy vo veciach hazardných hier je aj naďalej Ministerstvo financií, no po novom došlo k zúženiu jeho kompetencií na  oblasti tvorby legislatívy a medzinárodnej spolupráce. Novým subjektom na úseku štátnej správy, na ktorý z Ministerstva financií, Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, daňových úradov a colných úradov prešiel výkon štátnej správy v oblasti hazardných hier, je Úrad pre reguláciu hazardných hier („Úrad“). Úrad riadi generálny riaditeľ vymenúvaný ministrom financií a je financovaný z príspevkov dozorovaných subjektov. Medzi najdôležitejšie právomoci Úradu patrí:

• udeľovanie licencií,
• vykonávanie kontroly a dozoru,
• vydávanie metodických usmernení,
• vedenie osobitného registra vylúčených osôb a
• ukladanie sankcií.


Obec po novom stráca oprávnenie udeľovať osobitné licencie, naďalej však disponuje správou odvodu do rozpočtu obce. Nový zákon tiež rozširuje rozhodovacie právomoci obce vo veciach ohľadom zriaďovania prevádzok kasín a herní. Obec môže všeobecne záväzným nariadením  určiť, že herňa nemôže byť zriadená vo vzdialenosti najmenej 200 metrov napr. od školy, školského zariadenia alebo ubytovne mládeže. Nový zákon taktiež umožňuje obci nariadením zakázať prevádzkovanie niektorých hazardných hier, najviac však 12 dní v roku.


Priaznivejší trh pre zahraničné subjekty?

Doterajšia právna úprava umožňovala udelenie licencie pre prevádzkovanie hazardných hier výlučne právnickým osobám so sídlom na území Slovenskej republiky. Nová právna úprava vychádza v ústrety zahraničným subjektom v rámci členských štátov Európskej únie, keď umožňuje týmto subjektom žiadať o licenciu prostredníctvom zahraničného zastúpenia. Zahraničným zastúpením sa v novom zákone myslí osoba, ktorá zahraničný subjekt zastupuje a komunikuje s Úradom. V celom procese rozhoduje Úrad, pričom sa predpokladá, že oproti pomerne zdĺhavému zápisu dcérskej spoločnosti do obchodného registra predstavuje tento postup výrazné urýchlenie procesu vstupu na slovenský trh.


Na druhú stranu nový zákon o hazardných hrách rázne upravuje výšku správnych poplatkov za udelenie individuálnej licencie. Ako príklad uvádzame výšku správneho poplatku za individuálnu licenciu na hazardné hry v kasíne, ktorá podľa doterajšej úpravy predstavovala 7 000 EUR a po novom 250 000 EUR. Vo vybraných prípadoch sa správny poplatok môže vyšplhať až na hodnoty v miliónoch EUR.


Zodpovedné hranie

Zákonodarca prostredníctvom novej legislatívy usiluje o vyššiu mieru ochrany zraniteľných osôb (najmä mladistvých a osôb s vyššou mierou rizika vzniku závislosti) najmä prostredníctvom zníženia času stráveného hrou, resp. úplného zákazu hrania v osobitných prípadoch.


Zákon o hazarde v prvom rade zavádza celoplošný zákaz prevádzkovania herne v čase od 3:00 do 10:00. Zákon ďalej pokračuje v integrovaní od roku 2017 zavedeného Registra vylúčených osôb, v ktorom sú okrem doterajších kategórii osôb vedené aj osoby s uloženým zákazom účasti na hazardných hrách, osoby ktorým bola uložená povinnosť platiť výživné nezaopatrenému dieťaťu a osoby, ktoré sú trestne stíhané za zanedbanie povinnej výživy.


Sprísňujú sa taktiež podmienky na prevádzkovanie herní, a to najmä s ohľadom na umiestnenie a charakter reklamy a v súvislosti s minimálnymi požiadavkami na herné prístroje. Na vonkajších častiach herne a v okruhu 200m od herne nesmie byť umiestnená žiadna reklama upozorňujúca na herňu. Menia sa taktiež kapacitné podmienky herne, ktorá musí mať najmenej 15 výherných prístrojov, oproti pôvodnému počtu 12.