Nové civilno-procesné kódexy

Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové civilno-procesné kódexy, ktoré sú výsledkom rekodifikácie občianskeho práva procesného a nahrádzajú zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a to zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadokzákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok a zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok. Úplne nová právna úprava sa ukázala ako najvhodnejší spôsob riešenia, vzhľadom na nespočetné novelizácie Občianskeho súdneho poriadku, ktoré spôsobovali jeho značnú neprehľadnosť a narušenie obsahovej i logickej nadväznosti textu zákona. Cieľom tejto právnej úpravy je najmä zlepšenie vymožiteľnosti práva a zabezpečenie rýchleho a spravodlivého súdneho konania, čo sa má zabezpečiť najmä prostredníctvom nových procesno-právnych inštitútov.


Zákony boli vytvorené Rekodifikačnou komisiou pre Občiansky súdny poriadok, ktorá bola kreovaná ministrom spravodlivosti v roku 2012. Jej členmi boli odborníci z rôznych oblastí práva – sudcovia, advokáti, exekútori či právni teoretici.