Nové povinnosti právnických osôb od 1.11.2018

Nové povinnosti

Počnúc 1. novembrom 2018 vstúpili do účinnosti vybrané ustanovenia zákona č. 52/2018 Z. z. - Novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. V rámci zmien, ktoré táto novela prináša vzniká právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri nová povinnosť, a to zapísať údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod do Obchodného registra. Spoločnosti zapisované do Obchodného registra pred dňom 31.10.2018 sú povinné tieto údaje zapísať formou osobitného formulára v lehote do 31.12.2019. Spoločnosti zapisované do obchodného registra po 1.11.2018 sú povinné údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisovať automaticky pri prvozápise.

Rovnaké povinnosti ako pri právnických osobách zapisovaných do Obchodného registra vznikajú od 1.11.2018 aj nadáciám, neziskovým organizáciám a neinvestičným fondom vo vzťahu k ich osobitným registrom.


Kto je konečný užívateľ výhod?

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť (napr. spoločník, väčšinový akcionár, tichý spoločník, vrcholový manažment). Úplnú definíciu konečného užívateľa výhod zavádza v § 6a Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.


Vzťah k Registru partnerov verejného sektora

Povinnosť právnických osôb zapisovaných do Obchodného registra, resp. nadácií, neziskových organizácií a neinvestičných fondov registrovať svojich konečných užívateľov výhod do svojich registrov je v zásade novou a všeobecnou povinnosťou začlenenou do režimu zákona o obchodnom registri (resp. osobitných predpisov).

Z tohto dôvodu nemá jej zavedenie žiadny vplyv na už existujúce povinnosti Partnerov verejného sektora registrovať svojich konečných užívateľov výhod do Registra partnerov verejného sektora. Partnerom verejného sektora táto povinnosť vyplýva z predpisov v oblasti verejného obstarávania, a to v špecifických prípadoch, ktoré predpokladá zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (napr. pri uzatváraní zmlúv s verejným obstarávateľom).