Novela katastrálneho zákona účinná od 1.10.2018

Aké zmeny priniesla?


Nové náležitosti návrhu na vklad

Novela katastrálneho zákona upravuje náležitosti návrhu na začatie konania. Ten je po novom štruktúrovanejší a musí obsahovať napr. podrobné označenie nehnuteľnosti, označenie všetkých právnych úkonov a spoluvlastníckych podielov (zlomkom k celku). Zákon na druhú stranu uľahčuje proces zápisov údajov do katastra z geometrických plánov pri rozdeľovaní alebo zlučovaní pozemkov, keď namiesto predloženia samotného geometrického plánu k návrhu stačí uviesť číslo úradného overenia (vzťahuje sa na geometrické plány overené po 30.9.2018).


Po novom je teda v návrhu na vklad potrebné označiť všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, a podliehajú vkladu. Zákon rovnako vyžaduje, aby boli všetky právne úkony, ktoré sú predmetom návrhu obsiahnuté v jednej zmluve.


Evidovanie cien všetkých nehnuteľností

Podľa doterajšej právnej úpravy evidoval kataster nehnuteľností iba ceny poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Z požiadaviek aplikačnej praxe sa zaviedla evidencia všetkých nehnuteľností v katastri, a teda bytov, nebytových priestorov, resp. rozostavaných bytov či nebytových priestorov, pričom ceny sa budú evidovať až od účinnosti novely (od 1.10.2018), spätne sa cena nebude zisťovať ani zapisovať. Údaj o cene nehnuteľnosti nie je verejný.


Skrátené lehoty

Nemenej významnou zmenou je sprecizovanie lehôt na vykonanie zápisu práv do katastra a skrátenie lehoty pri výmaze záložného práva. Zápis práva do katastra vykoná úrad v deň, ktorým rozhodnutie o povolení vkladu nadobudlo právoplatnosť (najneskôr však v nasledujúci pracovný deň), inak do 60 dní od začatia konania o zázname (ak § 43 zákona neustanovuje inak). Výmaz záložného práva vykoná úrad do piatich (5) dní od začatia konania, v prípade poznámky túto zapíše v deň doručenia verejnej či inej listiny na zápis poznámky (najneskôr však v nasledujúci pracovný deň).


Úprava niektorých podmienok na zápis práv k stavbám, bytom a nebytovým priestorom.

Tieto nehnuteľnosti budú predmetom zápisu v katastri aj v štádiu ich rozostavanosti. Novela zaviedla, že nie každá stavba je predmetom evidovania v katastri nehnuteľností. Do katastra sa stavba zapíše vtedy, ak spĺňa kritériá uvedené v § 6 ods. 1 katastrálneho zákona - je ohraničená obvodovými stenami a strešnou konštrukciou. Uvedené platí rovnako aj pre rozostavanú stavbu, ak spĺňa tieto náležitosti. Stavbu (prípadne rozostavanú stavbu) je nutné zaevidovať do katastra nehnuteľností v lehote 30 dní od vzniku rozhodujúcej skutočnosti, ktorá je v danom prípade splnenie náležitostí na evidenciu stavby.


Ak sa týmto stavbám neprideľuje súpisné číslo, ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v kolaudačnom rozhodnutí. V prípade, že sa kolaudačné rozhodnutie nevydáva a stavba bola len ohlásená stavebnému úradu, ako vlastník stavby sa zapíše osoba, ktorá stavbu ohlásila. Ak ide o rozostavanú stavbu, ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v stavebnom povolení, pokiaľ sa nepreukáže niečo iné (napr. zmluvou o dielo, zmluvou o prevode práv a povinností). Zároveň sa stanovili doklady potrebné na zápis, a to geometrický plán, keďže stavba ešte nie je evidovaná v katastri, znalecký posudok o stupni rozostavanosti, a právoplatné stavebné povolenie.


Verejnosť katastra

Upravila sa verejnosť katastrálneho operátu - Vypustilo sa ustanovenie, podľa ktorého je katastrálny operát verejný. Naďalej však platí, že každý má právo nahliadať do katastrálneho operátu a robiť si z neho výpisy, odpisy, náčrty alebo kópie, avšak nová právna úprava precizuje podmienky tohto prístupu.


S novotou v podobe zápisu cien nehnuteľností do katastra novela upravuje komu možno poskytnúť údaje o cene nehnuteľností. Naďalej bude platiť, že verejnosť zbierky listín je obmedzená. To znamená, že prístup k listinám uvedeným v zbierke listín budú mať len zákonom vymedzený okruh osôb: vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe. Inou oprávnenou osobou je v zmysle novej úpravy nasledovný okruh osôb:
a) záložný veriteľ,
b) oprávnený z predkupného práva,
c) oprávnený z vecného bremena,
d) nájomca,
e) správca majetku štátu, správca majetku vyššieho územného celku, správca majetku obce,
f) Slovenský pozemkový fond a správca lesného pozemku, ak nakladajú s pozemkami nezistených vlastníkov podľa osobitného predpisu.
 
Upravilo sa taktiež, ktoré údaje budú zverejňované prostredníctvom internetového portálu a v akom rozsahu. Prostredníctvom internetového portálu sa zverejňujú, s výnimkou rodného čísla a ceny nehnuteľnosti, nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje o skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam. Takto zverejňované informácie majú naďalej len informatívny charakter.


Nové služby

Novela prináša novú službu vo forme vystavenia úplného súpisu nehnuteľností, ku ktorým sa viaže rovnaký právny vzťah k jednej osobe. Takýto súpis nehnuteľností, pokiaľ ide o fyzickú osobu, možno sprístupniť iba danej fyzickej osobe alebo inej oprávnenej osobe (prípadne osobám, ktorým to umožňuje osobitný predpis, ako napr. Policajný zbor, notár, daňový úrad atď.). Súpis nehnuteľností možno vyhotoviť za celé územie Slovenskej republiky, alebo za jeden okres, jeden kraj alebo za jedno katastrálne územie.
Aktualizáciu údajov vykonáva kataster po novom taktiež automatizovane, pokiaľ zistí zmenu údajov evidovanú v iných referenčných registroch. V tejto súvislosti možno odkázať aj na novú službu sledovania zmien na liste vlastníctva, ktorú kataster poskytuje formou SMS za poplatok 2 EUR mesačne.
Tieto služby sú dostupné na portáli: https://kataster.skgeodesy.sk/Portal/