Nový zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky

Účinnosť nadobudol nový zákon č. 314/2018 o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o Ústavnom súde“), ktorým sa súčasne zrušil zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov.


Zákon o Ústavnom súde nadobudol účinnosť v dvoch etapách. V prvej etape ku dňu 15. novembra 2018 v častiach, ktoré upravujú ustanovovanie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky do funkcie a v časti, ktorá upravuje organizačné a personálne zabezpečenie činnosti Ústavného súdu a súdnych poradcov prostredníctvom Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ostatné ustanovenia nadobudli účinnosť ku dňu 1. marca 2019.


Doterajšie skúsenosti umožňovali identifikovať niekoľko problémov súčasnej právnej úpravy. Uvedená situácia si vyžadovala buď to ďalšiu veľkú novelu s početnými a rozsiahlymi zásahmi do už existujúcej právnej úpravy, alebo prijatie úplne nového zákona. Najvhodnejšou alternatívou sa javila práve druhá z uvedených.


Dôvodom prijatia nového Zákona o Ústavnom súde bolo najmä zvýšenie prehľadnosti a jednoznačnosti normatívneho textu a zaradenie niektorých obsahových zmien do zákona, ktoré reagujú na doterajšie skúsenosti Ústavného súdu. Právna úprava súčasne reflektuje predkladanú novelizáciu ústavy.