Zákon o e-governmente

Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)v znení neskorších predpisov ustanovuje povinnosť právnických osôb zapísaných v obchodnom registri komunikovať s orgánmi verejnej moci pomocou ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk už od 1.7.2017 – t.j. elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky, zriadenej a aktivovanej Úradom vlády SR. Fyzickým osobám, resp. SZČO takáto povinnosť nevzniká, nakoľko používanie tejto formy komunikácie s orgánmi verejnej moci je pre tieto osoby dobrovoľné. Pre komunikáciu prostredníctvom elektronickej schránky podľa zákona o e-Governmente je potrebné disponovať občianskym preukazom s elektronickým čipom a osobným bezpečnostným kódom, ktoré je potrebné si vybaviť na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva Policajného zboru alebo v kontaktných centrách Ministerstva vnútra SR.


Pripomíname, že právnické osoby zapísané v obchodnom registri musia mať povinne aktivovanú elektronickú schránku 1. júla 2017. Pre bližšie informácie ohľadom elektronických schránok viď: http://www.statutar.sk/