Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s rekodifikáciou OSP

V súvislosti s rekodifikáciou občianskeho práva procesného bol prijatý zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2016. Ako je uvedené v dôvodovej správe, cieľom tohto právneho predpisu je najmä zosúladenie právnych noriem a procesnoprávnych inštitútov tak, aby boli koherentné s právnou úpravou nových civilno-procesných kódexov. Obsahuje najmä zmeny technického charakteru a zmeny v terminológii.