Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Dňa 1. júla 2016 nadobudol účinnosť zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlásený v Zbierke zákonov dňa 25. februára 2016 ako zákon č. 91/2016 Z. z.. Týmto zákonom sa do nášho trestného práva zavádza tzv. priama trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb, ktorá nahrádza doterajší koncept tzv. nepriamej resp. pseudo trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. Narúša sa tak doterajšie vnímanie trestnoprávnej zodpovednosti len ako zodpovednosti fyzickej osoby a dochádza k prelomeniu jej prísne individuálneho charakteru. Zákon upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a samotné trestné konanie vedené proti právnickým osobám.