Zmeny v úprave nesprávneho úradného postupu a primeraného finančného zadosťučinenia

Dňa 1.7.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 239/2023 Z.z., ktorý novelizoval zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov aj zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľ, ktorý si vytýčil tento novelizačný predpis s ohľadom na viaceré rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva vydané proti Slovenskej republike, je posilnenie mechanizmu nápravy porušenia práva na prejednanie veci v primeranej lehote v konaniach prebiehajúcich pred orgánmi verejnej moci vrátane komplexnejšej právnej definície pojmu nesprávny úradný postup.

Za tým účelom sa zavádza možnosť žiadať v správnom súdnom konaní o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy okrem uloženia odstránenia nečinnosti aj uloženie povinnosti zaplatiť primerané finančné zadosťučinenie. Správny súdny poriadok upravuje aj kritériá, podľa ktorých by mal správny súd uloženie tejto povinnosti posudzovať. Treba ale zdôrazniť, že primerané finančné zadosťučinenie nepredstavuje náhradu skutočnej škody ani ušlého zisku. Rovnako tak je dôležité uviesť, že možnosť domáhať sa finančnej satisfakcie sa nevzťahuje spätne na už podané správne žaloby.

Na zmeny v Správnom súdnom poriadku nadväzujú aj zmeny v zákone č. 514/2003 Z.z., ktorý v ust. § 9 zavádza novú úpravu nesprávneho úradného postupu. Tá sa pokúša o presné vymedzenie tohto pojmu cez jeho pozitívnu aj negatívnu definíciu a precizovanie predpokladov úspešného uplatnenia si nároku voči štátu z nesprávneho úradného postupu orgánu verejnej moci. Voči tejto úprave vzniesla zásadné pripomienky prezidentka Slovenskej republiky, ktorá poukázala nielen na kontraproduktívnosť a obmedzujúce riešenia zo strany zákonodarcu, no vyjadrila aj pochybnosti nad ústavnosťou tejto úpravy, ktorá je v neprospech fyzických a právnických osôb.

Bude preto zaujímavé sledovať, akým spôsobom pristúpi súdna moc k implementácii novelizovaných ustanovení Správneho súdneho poriadku a zákona č. 514/2003 Z.z. v rozhodovacej praxi.