Súhlas uchádzača o zamestnanie

Súhlasím, aby advokátska kancelária Škubla & Partneri s. r. o. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, tel. +421 (2) 577 88 800, 810, e-mail: office@skubla.sk  v zmysle v Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) spracovala moje osobné údaje, a to najmä titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, emailová adresa, telefón, údaje o kvalifikácií a profesionálnych slušnostiach, fotografiu a ďalšie osobné údaje, ktoré sú uvedené v priloženom životopise a motivačnom liste, a to výlučne na účely vedenia databázy uchádzačov o pracovnú pozíciu. Tento súhlas udeľujem na dobu troch rokov od jeho udelenia, pričom je ho možné kedykoľvek aj pred uplynutím uvedenej doby odvolať elektronicky, telefonicky alebo písomne na adresy uvedené v úvode.

 

Udelením súhlasu potvrdzujete, že ste sa informovali o obsahu Zásad spracovania osobných údajov.