foto
Mgr. Martin
Škubla
advokát a zakladajúci partner
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2004)


komerčný právnik, Komora komerčných právnikov (od 2000)

Pracovné skúsenosti

od 2009 Škubla & Partneri


2004 – 2008 Martin Škubla, advokátska kancelária


2002 – 2003 Martin Škubla, komerčná právnická kancelária


1996 – 2002 G. Lehnert, komerčná právnická kancelária, Bratislava


1996  Akadémia Policajného zboru, odborný asistent v odbore obchodné právo

Vzdelanie

1996 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • komplexné poradenstvo v oblasti verejného zdravotného poistenia viacerým zdravotným poisťovniam a ich akcionárom (napr. legislatíva, spory, podnikové kombinácie)
 • pripomienkovanie a príprava desiatok legislatívnych materiálov
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s akvizíciou slovenskej banky
 • komplexné riešenie súdnych a arbitrážnych sporov banky z finančných derivátov v sume presahujúcej sto miliónov eur
 • poradenstvo a zastupovanie klienta v sporoch proti štátu o náhradu škody spôsobenej legislatívnym bezprávím (v stovkách mil. EUR); zastupovanie v medzinárodnom arbitrážnom spore; zastupovanie v súdnom konaní na národnej úrovni v obdobnej veci
 • príprava návrhov na vyslovenie nesúladu právnych predpisov v oblasti daní, odpadového hospodárstva a zdravotníctva
 • poskytovanie právneho poradenstva priemyselnému producentovi v súvislosti s potenciálnym sporom týkajúcim sa odberu elektrickej energie
 • zastupovanie v súvislosti so spormi z porušenia práv na ochranu súkromia pred odpočúvaním
foto
JUDr. Dušan
Ďurík
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2004)


komerčný právnik, Komora komerčných právnikov (od 2001)

Pracovné skúsenosti

od 2009 Škubla & Partneri


1998 – 2009 G. Lehnert


1997 – 1998 aliancia advokátov

Vzdelanie

2003 doktor práv (JUDr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


1997 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • poskytovanie komplexných právnych služieb štátu v procese transformácie zdravotníctva vrátane prípravy návrhov a pripomienkovanie vybraných legislatívnych zmien
 • poskytovanie právneho poradenstva, vrátane prípravy právnych analýz pre zdravotnú poisťovňu
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva pri akvizícii vrátane prípravy due diligence a transakčnej dokumentácie pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
 • poskytovanie komplexných právnych služieb klientovi – devízovému miestu – v sporoch s najväčšími slovenskými bankami
 • poskytovanie právnych služieb klientovi – priemyselnému podniku – v predsporovom vyjednávaní s dodávateľom (zhotoviteľom) diela – výrobného závodu
 • trestno-právne analýzy a poradenstvo
foto
Mgr. Martin
Fábry LL.M.
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2006)

Pracovné skúsenosti

od 2012 Škubla & Partneri


2011 Nemetschke Huber Koloseus


2010 Čechová & Partners


2000 – 2009 FUTEJ & Partners


1998 – 1999 Altheimer & Gray

Vzdelanie

2007 absolvovanie postgraduálneho programu práva (LL.M.), univerzita v Amsterdame


2002 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


1997 bakalár (Bc.) v odbore manažment a komunikácia, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Prevádzkovo-ekonomická fakulta, Nitra

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • zastupovanie kupujúceho pri akvizícii slovenskej banky
 • zastupovanie kupujúceho pri akvizícii rumunskej stávkovej spoločnosti
 • zastupovanie oprávneného pri vymáhaní pohľadávok vo výške vyše 28.000.000 EUR
 • zastupovanie predávajúceho pri predaji spoločnosti podnikajúcej v oblasti teplárenstva
 • zastupovanie klientov v sporoch na ochranu osobnosti a dobrej povesti právnickej osoby
 • zastupovanie banky pri urovnávaní pohľadávky vo výške nad 25.000.000 EUR
foto
JUDr. Ing. Erika
Galgóciová
advokátka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2012)

Pracovné skúsenosti

od 2013 Škubla & Partneri


2006 ‒ 2012 Wolf Theiss

Vzdelanie

2010 doktor práv (JUDr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


2008 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


2006 inžinier (Ing.), Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, odbor medzinárodné podnikanie

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky, nemecky, taliansky

vybrané skúsenosti

 • zastupovanie private equity skupiny pri akvizícii mediálnych domov a vydavateľstiev
 • zastupovanie private equity skupiny v konaniach o oznámení koncentrácií v súvislosti s akvizíciami v mediálnej oblasti
 • zastupovanie private equity skupiny v konaní o oznámení koncentrácie v súvislosti s akvizíciou Sberbank
 • participácia na akvizícii Sberbank
 • zastupovanie popredného výrobcu čistiacich a pracích prostriedkov a kozmetických výrobkov v konaniach o dohodách obmedzujúcich hospodársku súťaž
 • riešenie korporátnych a akcionárskych vzťahov v private equity skupine, vrátane akcionárskych dohôd

Publikačná činnosť

Publikácia Company Directors: Jurisdictional Comparison, vydané Thomson Reuters, European Lawyer reference, kapitola v publikácii týkajúca sa slovenského korporátneho práva (2012), spoluautorka


Jednostranné započítanie pohľadávky zamestnávateľa voči mzdovým nárokom zamestnanca“  ‒  Justičná revue 11/2010, spoluautorka


„The Kluwer Arbitration Smart Charts“ (2010-2012), spoluautorka 


brožúra „Starting foreign business in Bratislava, Slovakia“, prieskum vo viacerých jurisdikciách týkajúci sa investičných podmienok v rámci cezhraničných projektov pod záštitou skupiny Svetovej banky, spoluautorka (2009, 2010)

foto
JUDr. Marián
Šulík LL.M.
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2014)

Pracovné skúsenosti

2017 Škubla & Partneri


2016 – 2017 Ružička Csekes s.r.o. in association with members of C/M/S


2008 ‒ 2016 Wolf Theiss

Vzdelanie

2012 master of laws (LL.M.), University of Pennsylvania Law School, Philadelphia


2012 business & law certificate, Wharton Business School, University of Pennsylvania, Philadelphia


2009 doktor práv (JUDr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava


2008 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • zastupovanie amerického hedžového fondu pri akvizícii výrobcu automobilových súčiastok vo viacerých jurisdikciách v strednej Európe
 • zastupovanie klienta pri akvizícii obchodného reťazca DIY vo viacerých jurisdikciách
 • participácia na akvizícii banky pôsobiacej vo viacerých jurisdikciách strednej Európy
 • poskytovanie právneho poradenstva v financujúcim bankám v súvislosti s financovaním akvizičných projektov
 • poskytovanie právneho poradenstva maďarskému investorovi v súvislosti nadobudnutím väčšinového podielu v spoločnosti vlastniacej športový klub, vrátane úpravy akcionárskych vzťahov
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s predajom podniku významného francúzskeho výrobcu elektrických výrobkov, vrátane poradenstva ohľadne pracovno-právnych a súťažno-právnych aspektov

Publikačná činnosť

„The Kluwer Arbitration Smart Charts“ (2013-2016), spoluautor 

foto Mgr. Martin Škubla
foto JUDr. Dušan Ďurík
foto Mgr. Martin Fábry LL.M.
foto JUDr. Ing. Erika Galgóciová
foto JUDr. Marián Šulík LL.M.