foto
Mgr. Michaela
Balážová
advokátka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2016)

Pracovné skúsenosti

od 2009  Škubla & Partneri


2008 – 2009 J&T BANKA

Vzdelanie

2012 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Paneurópska vysoká škola, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • poskytovanie právneho poradenstva klientovi ako kupujúcemu pri akvizícii Sberbank Slovensko vrátane participácie na vykonávaní právneho auditu
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s prípravou a realizáciou realitného projektu administratívnej budovy/logistického centra/rezidenčného objektu/parkovacieho domu so zameraním sa na prípravu zmluvnej dokumentácie
 • poskytovanie právneho poradenstva vo veci ochrany osobných údajov vrátane prípravy potrebnej dokumentácie v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov pre objekt administratívnej budovy
 • poskytovanie právneho poradenstva klientovi ako developerovi rezidenčnej štvrte pri konštituovaní a úprave zmluvných vzťahov s energetickými spoločnosťami
 • poskytovanie právneho poradenstva klientovi v súvislosti s protiústavnosťou dane z emisných kvót vrátane participácie na zastupovaní klienta pred Najvyšším súdom SR a Ústavným súdom SR
foto
JUDr. Monika
Bandúrová
spolupracujúci advokát so sídlom v Prahe
Tel: +420 776 380 614

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Česká advokátní komora (2011)


usadený euroadvokát, Slovenská advokátska komora (2011)

Pracovné skúsenosti

2016 samostatná prax, Praha, Česká republika


2014 – 2016 Vogl & Partners, Praha, Česká republika


2011 – 2013 Škubla & Partneri


2007 – 2011 JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D., advokát, Brno, Česká republika

Vzdelanie

2010 doktor práv (JUDr.), Masarykova univerzita, Brno


2007 magister práv (Mgr.), Masarykova univerzita, Brno


2006 študijný pobyt, University of Aberystwyth, Veľká Británia

Jazykové znalosti

slovensky, česky, anglicky, španielsky

foto
Mgr. Lenka
Križanová
advokátka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2014)

Pracovné skúsenosti

od 2009 Škubla & Partneri


2008 Freshfields Bruckhaus Deringer

Vzdelanie

2010 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • zastupovanie klienta v konaní pred Národnou bankou Slovenska o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na banke
 • zastupovanie klienta v sporoch súvisiacich s nekalosúťažným konaním
 • zastupovanie klienta pri podaní veriteľského návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s verejným zdravotným poistením
foto
JUDr. Miroslava
Petrovičová LL.M.
advokátka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2011)


mediátor (od 2016)

Pracovné skúsenosti

od 2007 Škubla & Partneri

Vzdelanie

2016 postgraduálny program základy nemeckého právneho poriadku (LL.M.), Právnická fakulta, Ludwigs-Maximillians-Universität, Mníchov


2014 doktor práv (JUDr.), Paneurópska vysoká škola, Bratislava


2007 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky, nemecky, rusky

vybrané skúsenosti

 • spolupráca pri zastupovaní klienta v medzinárodnej investičnej arbitráži
 • spolupráca pri zastupovaní klienta z bankového sektora v spore ohľadne obchodovania s finančnými derivátmi
 • poskytovanie právneho poradenstva pre klienta z oblasti výroby hliníka v súvislosti s dlhodobým odberom elektrickej energie
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s akvizíciou slovenskej banky
 • poskytovanie právneho poradenstva developerskej spoločnosti v súvislosti so spornými vlastníckymi vzťahmi k pozemkom dotknutých plánovanou výstavbou významného realitného projektu
 • zastupovanie žalovaného v spore o ochranu dobrej povesti poisťovacieho makléra
 • poskytovanie právneho poradenstva a zastupovanie klienta pri reštrukturalizácii pohľadávok
 • poskytovanie právneho poradenstva klientovi v súvislosti so sporom o náhradu škody voči významnému slovenskému dopravcovi
foto
Mgr. Ján
Piešťanský
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát. Slovenská advokátska komora (od 2012)

Pracovné skúsenosti

od 2008 Škubla & Partneri

Vzdelanie

2009 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • poskytovanie právneho poradenstva kupujúcemu pri akvizícii Sberbank Slovensko
 • poskytovanie právneho poradenstva v súvislosti s reguláciou v sektore zdravotníctva
 • poskytovanie právnych služieb v súvislosti s porušením práv na ochranu osobnosti v mediálnych sporoch
 • poskytovanie právnych služieb v súvislosti so spormi z porušenia práv na ochranu súkromia pred odpočúvaním
 • zastupovanie klienta vo veciach daňovej kontroly vrátane súvisiacich konaní o nesúlade právnych predpisov v oblasti daní
foto
Mgr. Martin
Plocháň PhD., MCIArb.
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2015)


člen, Chartered Institute of Arbitrators, Londýn (od 2022)

Pracovné skúsenosti

od 2009 Škubla & PartneriVzdelanie

2022 M&A Expert Manager training, PricewaterhouseCoopers, Hungary


2022 Certificate in Financial Analysis and Valuation for Lawyers, Harvard Law School / Harvard Business School Online, Massachusetts


2019 doktorandské štúdium (PhD.), medzinárodné právo, Paneurópska vysoká škola, Bratislava


2011 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • komplexné zastupovanie klienta ako kupujúceho pri akvizícii vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • komplexné zastupovanie klienta z mediálneho prostredia v sporoch pred všeobecnými súdmi
 • komplexné zastupovanie klienta z oblasti bankového sektora v sporoch pred všeobecnými a rozhodcovskými súdmi

Publikačná činnosť

„Vplyv vzdelania a nezodpovednosti spotrebiteľa pri hodnotení neprijateľnosti zmluvných podmienok“ In: COFOLA 2014. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie


K forme a spôsobu rozhodovania súdu o námietke nedostatku právomoci podľa § 106 O.s.p.“ In: Princípy v práve 2015. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

„K vyporiadaniu BSM počas exekučného konania“ – In: Paneurópske právnické fórum 2016. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie

„K plynutiu subjektívnych prekluzívnych lehôt v prípadoch správneho trestania“ – In: Štát a právo 2/2016

„Úvaha nad potenciálnou protiústavnosťou navrhovaného znenia § 33 ods. 4 AML zákona“  - In: Paneurópske právnické fórum 2017. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie
foto
Mgr. Michal
Švec
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (od 2016)

Pracovné skúsenosti

od 2010 Škubla & Partneri


2008 – 2009 G. Lehnert


Vzdelanie

2012 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • príprava zmluvnej dokumentácie v súvislosti s obchodným sporom týkajúcim sa výstavby bioplynovej stanice
 • účasť v projektovom tíme pri právnom audite zdravotníckych zariadení
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti verejného obstarávania pri príprave projektu výstavby zdravotníckeho zariadenia
foto
Mgr. Patrik
Führich
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (2022)

 

Pracovné skúsenosti

od 2015 Škubla & Partneri

 

Vzdelanie

2018 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

 

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

 

vybrané skúsenosti

 • poskytovanie právneho poradenstva pri realizácii projektu „Rezidencie Pri Mýte“
 • poskytovanie právneho poradenstva klientom v oblasti práva nehnuteľností
 • poskytovanie právneho poradenstva klientom v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a registra partnerov verejného sektora
foto
Mgr. Erik
Mateášik
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (2022)

 

Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri

 

2018 - 2019 Law & Trust

 

2017 - 2018 Dentons

 

2016 - 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

 

2014 - 2016 PRK Partners

Vzdelanie

2018 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky        

foto
Mgr. Baton
Murati
advokát
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Pracovné skúsenosti

od 2014 Škubla & Partneri

Vzdelanie

2016 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

vybrané skúsenosti

 • poskytovanie právneho poradenstva pri príprave výstavby rezidenčného projektu „Obytný súbor Čulenová“
 • poskytovanie právneho poradenstva pri výstavbe rezidenčného projektu „Rezidencie pri Mýte“
 • poskytovanie právneho poradenstva klientom v oblasti práva nehnuteľností
foto
Mgr. Dominika
Šedá
advokátka
Tel: +421 (2) 577 88 800

ťažisková oblasť

Kvalifikácia

advokát, Slovenská advokátska komora (2023)

Pracovné skúsenosti

od 2019 Škubla & Partneri

2016 – 2017 Nitschneider & Partners

Vzdelanie

2018 magister práv (Mgr.), Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Jazykové znalosti

slovensky, anglicky

foto Mgr. Michaela Balážová
foto JUDr. Monika Bandúrová
foto Mgr. Lenka Križanová
foto JUDr. Miroslava Petrovičová LL.M.
foto Mgr. Ján Piešťanský
foto Mgr. Martin Plocháň PhD., MCIArb.
foto Mgr. Michal Švec
foto Mgr. Patrik Führich
foto Mgr. Erik Mateášik
foto Mgr. Baton Murati
foto Mgr. Dominika Šedá